23948sdkhjf

Milliarder skal hældes ned i danske kloakker

Klimaændringer vil få en stor betydning for kommunernes fremtidige investeringsbehov. Det viser en rapport om kommunernes klimaudfordring som Rambøll har udarbejdet for Kommunernes Landsforening
Rambøll rapporten vurderer investeringsbehovet relateret til klimatilpasning inden for kloakker, bygninger og veje. Analysen indikerer desuden, hvilke kystområder, der vil være særligt hårdt ramt af stigende vandstand.

På kloakområdet konkluderer rapporten, at de kommunale investeringer årligt skal forøges med en halv mia. kr., hvis kloakkerne skal leve op til målsætningen om at kunne håndtere regnskyl, der bare bliver kraftigere og kraftigere som følge af klimaændringer.

Nettet er nedslidt

Det danske kloaknet består af ca. 67.000 km kloakledninger, som årligt udleder omkring 800 mio. m3 vand. Et velfungerende kloaknet er derfor nødvendigt for at undgå oversvømmelser med vandskader til følge. Det skønnes at 20 procent af kloaknettet skal renoveres eller fornys inden for kort tid.

Den samlede værdi af kloaksystemet er ifølge undersøgelse fra Rambøll anslået til ca. 100 mia. kr. i 2008. Samme undersøgelse konkluderer, at værdien af det offentlige kloaksystem er faldet med 32 mia. kr. siden 2002.

Den helt store klimamæssige udfordring for det danske kloaknet er de kraftigere regnskyl.

Kloaknettet er dimensioneret til at håndtere de nuværende nedbørsmængder, men med de øgede regnvandsmængder og manglende udvidelser på nettet vil risikoen for oversvømmelser stige.

Rapporten skønner, at kloakkernes kapacitet skal udvides, så de kan klare 30 procent mere regnvand end nu. Der findes ingen opgørelser over de kommunale forskelle, men behovet for kapacitetsforøgelse vil variere fra kommune til kommune.

Der er flere muligheder for at håndtere de kraftige regnskyl. Den første mulighed er at udvide kapaciteten ved at udvide rørene. Eller ved at reducere belastningen af kloaksystemet ved anlæg af underjordiske bassiner eller kanaler hvori regnvandet kan tilbageholdes. En sidste mulighed er at mindske belastningen på kloaknettet ved at bygge lokale systemer til håndtering af regnvand.

I flere kommuner er man i gang med at planlægge den fremtidige håndtering af de ekstreme nedbørsmængder.

Investeringsbehovet

Rambøll har opgjort det nødvendige investeringsbehov for at klargøre det danske kloaknet til klimaudviklingen.

Opgørelsen tager udgangspunkt i tidligere undersøgelser af behovet for investeringer i kloaknettet og af det øgede behov som følge af klimaudviklingen.

Forskellige analyser har undersøgt de forventede investeringer til kloakfornyelse uden hensyn til klimaudviklingen, og er opgjort til omkring 2,2 mia. kr. årligt.

Undersøgelser lavet af Miljøstyrelsen og detailanalyser fra Rambøll viser imidlertid, at de anslåede investeringer til kloakfornyelse skal forøges med 10-40 procent som følge af klimaændringer. Det betyder, at investeringerne skal øges med 490 mio. årligt. Såfremt disse øgede investeringer skal afholdes årligt frem til år 2040 svarer den samlede forøgelse til en nutidsværdi på 7,3 mia. kr. Nutidsværdien af årlige investeringer på 490 mio. kr. frem til år 2018 udgør 3,8 mia. kr.

Forøgelsen i investeringsbehovet er udregnet på baggrund af en forøgelse af kloakkernes kapacitet som tilpasning til klimaforandringerne. Der vil dog være mulighed for at foretage alternative tiltag som f.eks. etablering af bassiner eller fjernelse af regnvand fra kloakkerne ved etablering af søer/vådområder/kanaler i byerne. Heri ligger også muligheden for at øge de rekreative værdier i et område.

Det betyder, at boldbaner, P-pladser og tidligere parcelhusgrunde landet over kan ændre funktion for at blive opsamlingsbassiner for de regnmængder, som kloakkerne i spidsbelastningssituationer ikke kan klare. Og i sommerhusområder bliver der anlagt regnvandsbassiner mellem husene, mens landbrugsland omkring vandløb udlægges som vådenge.
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.25