23948sdkhjf

Fyld ordrebogen: Her er der nye byggeopgaver på vej

Læs i dag om kommende byggeprojekter i Albertslund, Brøndby, Fredericia, Snoghøj, Egtved, Hejnsvig, Esbjerg, Grindsted, Holstebro og Odder

REGION HOVEDSTADEN

ALBERTSLUND
Boliger
Albertslund Kommunalbestyrelse har vedtaget Lokalplan 12.7 Rammelokalplan for Hyldagerkvarteret endeligt.

Formålet med Lokalplan og kommuneplantillæg er at udlægge Hyldagergrunden til boligformål med mulighed for både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt etageboligbyggeri.

Med rammelokalplanen præsenteres en vision for Hyldagerkvarteret, anvendelsen ændres fra offentlige formål til boligformål og der fastlægges nogle principper for den fremtidige planlægning i området. Da en rammelokalplan ikke er byggeretsgivende, skal der senere vedtages byggeretsgivende lokalplaner.

BRØNDBY
Renovering af mølle
Brøndby Kommunalbestyrelse har besluttet at iværksætte en renovering af Brøndbyvester Mølle, hvor der er konstateret omfattende rådskader i mølleaksel og omfattende vandindtrængning i møllens tag. Samtidig er det nødvendigt at udskifte møllevingerne på grund af rådskader. En renovering kan foretages for cirka 1,2 mio.

Forvaltningen anbefaler at det nuværende spåntag erstattes med tagpap, og at tagudskiftningen foretages snarest muligt. Møllens hovedaksel skal udskiftes med en specialproduceret bjælke, og det anbefales, at de gamle møllevinger erstattes af møllevinger i limtræ.

REGION SYDDANMARK

FREDERICIA
141 boliger
Arkitektfirmaet Luplau og Poulsen har søgt om tilladelse til opførelse af 141 boliger på ejendommen Mosegårdsvej 5 i Fredericia, hvilket kræver, at der dispenseres fra gældende lokalplan.

Den planlagte bebyggelse varierer fra to til fire etager, og er organiseret i tre områder med hver sin identitet. Nord for Mosegårdsvej og øst for Jomfruskoven placeres tre punkthuse i fire etager med delevenlige boliger på cirka 60 kvm.

På den åbne grønning i midten af området placeres fem større punkthuse i fire etager med boliger i varierende størrelser fra cirka 74 til 93 kvm. Disse orienterer sig ud mod det store grønne fællesareal med legeplads, træer, dam og plads til aktivitet og ophold.

I den sydlige del af området placeres 16 rækkehuse på 108 kvm. By- og Planudvalget i Fredericia Kommune besluttede forleden at sende ansøgningen om dispensation i naboorientering. Såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i løbet af høringen, har administrationen bemyndigelse til at meddele dispensation som ansøgt.

SNOGHØJ
Otte tæt-lave boliger
By- og Planudvalget i Fredericia Kommune har godkendt, at der udarbejdes lokalplan, så der kan opføres otte nye tæt-lave boliger vest for Snoghøj på Gl. Færgevej.

Projektet forudsætter, at Byrådet vil give tilladelse til nedrivning af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse.

De nye boliger opføres ifølge planen i halvanden etage med tilhørende sammenbygget garage i én etage med fladt tag, hvorpå der kan etableres terrasse.

EGTVED
Varmeværk
Egtved Varmeværk har anmodet Vejle Kommune om en lokalplan, der gør det muligt at opføre et nyt varmeværk i den nordøstlige del af Egtved. Det nye varmeværk vil supplere det eksisterende solvarmeanlæg i dækningen af varmebehovet i Egtved.

Det nye varmeværk vil fremstå som en samlet bygning og skal på længere sigt erstatte det eksisterende varmeværk i Egtved midtby. Der bliver tale om et multivarmeværk bestående af en biomassekedel og en varmepumpe.

Der vil blive bygget et varmeværk med hal til varmepumpe, hal til flislager og hal til biomassekedel, med en maksimal højde på 11 meter. Dertil kommer en skorsten på op til 30 meter og mindre tekniske anlæg.

HEJNSVIG
Hal
Smedevirksomheden på Vandmosevej 6, Hejnsvig, har søgt Billund Kommune om tilladelse til opførelse af en 1.680 kvm stor hal til erhvervsformål. I henhold til planloven er der grænser for, hvor store udvidelser der kan ske af erhvervsvirksomheder, som ligger i det åbne land, men Teknik- og Miljøudvalget har trods hallens størrelse meddelt landzonetilladelse til den ansøgte hal.

Hallen skal bruges til lager og til opmagasinering af de vandingsmaskiner, virksomheden producerer.

ESBJERG
Tre boliger
Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune har modtaget en henvendelse om at opføre tre boliger som tæt-lav bebyggelse og et ønske fra en grundejer om at udvide sin grund. For at kunne opføre tæt-lavt byggeri og gøre det muligt at udvide en enkelt grund er det imidlertid nødvendigt, at der udarbejdes et tillæg til den eksisterende lokalplan i form af en ny lokalplan.

Plan & Miljøudvalget har givet grønt lys for udarbejdelse af et lokalplantillæg.

GRINDSTED
Renovering af plejecenter
Billund Byråd har godkendt skema A for renovering af servicearealer på Fynsgade Plejecenter i Grindsted og skema A for renovering af servicearealer på Hejnsvig Plejecenter. Samtidig har byrådet frigivet 5,7 mio. kr. til renoveringen på Fynsgade Plejecenter og 5,9 mio. kr. til renoveringen på Hejnsvig Plejecenter, så arbejderne kan sættes i gang hurtigt efter afholdt licitation.

Detailprojekteringen af de opgaver, der skal løses på plejecentrene, er i gang, og Hundsbæk og Henriksen A/S er totalrådgiver på opgaven.

REGION MIDTJYLLAND

HOLSTEBRO
16 rækkehuse
Holstebro Byråd vedtog forleden lokalplan nr. 1166 - Boligområde ved Nørlundvej i Holstebro endeligt.

Lokalplanen er udarbejdet for at imødese en efterspørgsel på boliger med en størrelse på cirka 130 kvm med en lille grund. Lokalplanen udlægger et boligområde med plads til 16 rækkehuse på mellem 100 og 130 kvm i et eller to plan.

ODDER
Boliger og erhverv
Odder Byråd har besluttet at sende forslag til lokalplan nr. 1145 - Nørregade 18-20 i offentlig høring i otte uger.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af Ravn Arkitekturs skitseprojekt for ny bebyggelse og anlæg på ejendommene Nørregade 18 - 20, som ligger centralt i Odder by.

Bebyggelsen, der planlægges opført, har et samlet areal på cirka 7.500 kvm.

Lokalplanen har til formål at muliggøre byfortætning gennem opførelse af to punkthuse med cirka 54 etageboliger placeret på en underliggende delvis parterre-etage med erhverv og underjordisk parkeringsanlæg.

Den kommende bebyggelse vil fremtræde som syv etager ud mod dagligvarebutikken Løvbjerg og Torvald Køhlsvej og som seks etager mod nord og den eksisterende punkthusbebyggelse på Teglbakken.

Lokalplanens byggefelter for forskellige etageantal og bygningshøjder skal sikre, at ny punkthusbebyggelse aftrappes mod syd til fem etager tilpasset højden på den overfor beliggende bebyggelse langs med Nørregade og til fire etager mod eksisterende bolig- og erhvervsbebyggelse umiddelbart øst for lokalplanens område.

Eksisterende bebyggelse på ejendommene planlægges nedrevet.

691920

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler

Send til en kollega

0.097