23948sdkhjf

Sådan regulerer du entreprisesummen, når der er prisstigninger på materialer, mester!

DI Dansk Byggeri giver her overblik over, hvilke muligheder der er for at regulere entreprisesummen som følge af pristigninger på materialer

Mange entreprenører oplever pt. prisstigninger på materialer foranlediget af den verserende coronapandemi.

Sådan skriver DI Dansk Byggeri i en nyhedsmail til medlemmerne. DI Dansk Byggeri giver samtidig en orientering om entreprenørens mulighed for regulering af entreprisesummen som følge af sådanne stigninger.

En entreprise udføres ofte over en længere periode og til en forud aftalt fast pris. Såfremt der efter aftaleindgåelsen kommer (store) prisstigninger på et eller flere materialer, rejser spørgsmålet sig nemlig, om entreprenøren har krav på, at den aftalte entreprisesum reguleres, forklarer brancheorganisationen.

 Hvis AB 18, ABT 18 eller AB-Forenklet er en del af aftalen

Er AB 18, ABT 18 eller AB-Forenklet vedtaget mellem parterne, vil entreprenøren kunne kræve, at bygherren betaler godtgørelse, hvis der indtræder ekstraordinær prisstigning på materiale, der indgår i arbejdet.

Krav om godtgørelse forudsætter dog efter AB 18 § 35, stk. 2-7 (ABT 18 § 33, stk. 2-7, og AB-Forenklet § 27, stk. 2), at følgende syv betingelser alle er opfyldt:

  • Prisstigningen skal være ekstraordinær. Det betyder, at prisstigningen skal overstige mindst 10 pct. i forhold til prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen, og således at denne procentsats øges med 0,5 pct. for hver hele måned, der passerer efter tilbudsdagen.
  • Prisstigningen skal vedrøre materiale, som ”i færdig form eller på sædvanlig måde” indgår i arbejdet. Omfattet er blandt andet råmaterialer, der på sædvanlig måde indgår direkte i byggeriet, idet disse råvarer netop optræder i deres ”færdige form”.
  • Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er trådt i kraft.
  • Prisstigningen skal være generelt forekommende.
  • Prisstigningen skal fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden måde.
  • Prisstigningen må ikke (også) godtgøres som et statsligt indgreb efter AB 18 § 35, stk. 1 (ABT 18 § 33, stk. 1, AB-Forenklet § 27, stk. 2).
  • Summen af de beregnede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5 pct. af entreprisesummen.

AB 18 § 35, stk. 2-7, bygger på § 9 i det såkaldte pris og tidscirkulære fra 1991, der – frem til den 4. januar 2019 – gjaldt for statslige og statsstøttede bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. Se nærmere herom i AB18-betænkningen, navnlig side 140ff.

 Hvis AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger er en del af aftalen

Danner AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger rammen for parternes aftale, er udgangspunktet, at entreprenøren ikke kan kræve, at bygherren betaler godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på materialer.

Dette udgangspunkt fraviges navnlig, hvis den indgåede aftale bestemmer, at der skal reguleres som følge af ændringer i materialepriser.

I den forbindelse skal nævnes, at det af punkt 6 i DI Dansk Byggeris AB 92 Standardforbehold (2008) fremgår, at entreprenøren har ret til  godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af ekstraordinære prisstigninger i overensstemmelse med § 9 i det nu ophævede pris- og tidscirkulære. Tilsvarende fremgår af punkt 5 i DI Dansk Byggeris ABT 93 Standardforbehold (2008).

Videre skal nævnes, at den enkelte bygherre ofte i det udbudsmateriale, der skal danne grundlag for aftaleindgåelse, ses at angive, at pris- og tidscirkulærets bestemmelser skal finde anvendelse i aftaleforholdet.

 Hvis intet AB-dokument er en del af aftalen

Hvis et AB-dokument ikke er vedtaget mellem parterne, kan entreprenøren – ligesom det er tilfældet, hvis fx AB 92 var vedtaget – som udgangspunktet ikke kræve, at bygherren betaler godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på materialer.

 Fremadrettet – indgåelsen af nye entrepriseaftaler

Ønsker entreprenøren i forbindelse med afgivelse af et fastpristilbud at sikre sig, at entreprisesummen – efter aftaleindgåelse – kan reguleres som følge af (store) prisstigninger på materialer, kan følgende fx overvejes:

Vedtagelsen af AB 18, ABT 18 eller Forenklet AB 18 som en del af aftaleforholdet. Det skal huskes, at disse standardvilkår er tiltænkt anvendt, hvor ”bygherren ikke er forbruger”, jf. standardvilkårenes § 1, stk. 1.

Indsættelse i entreprenørens tilbud af et klart reguleringsforbehold. Vær opmærksom på, at er bygherre omfattet af udbudsreglerne, herunder tilbudsloven, vil bygherren være berettiget til og efter omstændighederne forpligtet til at forkaste et tilbud indeholdende et forbehold.

Kilde: DI Dansk Byggeri

Artiklen er en del af temaet MesterTips.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078