23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 094-224556
Offentliggjort
14.05.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/754

Indlevering af tilbud

Til
22.06.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/754

Udbyder

Hedensted Kommune

Vindere

Valgt firma

(27.11.2020)
Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa

Indsamling af kildesorteret dagrenovation i Hedensted Kommune


Hedensted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hedensted Kommune
CVR-nummer: 29189587
Postadresse: Niels Espes Vej 8
By: Hedensted
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8722
Land: Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk
Telefon: +45 76292026

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://fikm.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/754
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/754
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af kildesorteret dagrenovation i Hedensted Kommune

 

Sagsnr.: 88.00.00-P00-26-19
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hedensted Kommune udbyder kontrakt på indsamling af kildesorteret dagrenovation i Hedensted Kommune.

Kontrakten har en løbetid på 6 år som udgangspunkt, med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Der skal indsamles i alt 5 fraktioner:

- Organisk affald, bestående af kildesorteret organisk dagrenovation i poser (KOD)

- Hård fraktion, bestående af metal, glas, hård plast (MGP)

- Blød fraktion, bestående af pap, karton, papir, blød plast

- Restaffald

- Miljøkasser, med farligt affald, herunder batterier, lyspærer, kemikalierester, samt småt elektronik.

Indsamlingen af kildesorteret dagrenovation skal foregå i indsamlingskøretøjer med 2 kamre og ved ombytning af miljøkasser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 135 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90511000
90511200
90511400
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Hedensted Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hedensted Kommune udbyder kontrakt på indsamling af kildesorteret dagrenovation i Hedensted Kommune.

Kontrakten har en løbetid på 6 år som udgangspunkt, med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Der skal indsamles i alt 5 fraktioner:

- Organisk affald, bestående af kildesorteret organisk dagrenovation i poser (KOD)

- Hård fraktion, bestående af metal, glas, hård plast (MGP)

- Blød fraktion, bestående af pap, karton, papir, blød plast

- Restaffald

- Miljøkasser, med farligt affald, herunder batterier, lyspærer, kemikalierester, samt småt elektronik.

Indsamlingen af kildesorteret dagrenovation skal foregå i indsamlingskøretøjer med 2 kamre og ved ombytning af miljøkasser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 135 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for et antal forlængelser op til i alt 24 måneder udover den ovenstående kontraktlænge.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er beskrevet et antal optioner i udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Alle supplerende oplysninger, herunder spørgsmål eller opdateringer til udbudsmaterialet er tilgængeligt elektronisk på den ovenfor angivne internetadresse.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Egenkapital

- Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For egenkapital:

- Det er et mindstekrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det anførte regnskabsår er minimum 15 mio. DKK.

For soliditetsgrad:

Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for de 2 seneste afsluttede regnskabsår er minimum 10 % for hvert regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste over sammenlignelige aftaler om indsamling af dagrenovation, husholdningsaffald eller øvrige fraktioner som de udbudte ved brug af indsamlingskøretøjer. Det er uden betydning om referencerne angår offentlige eller private virksomheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der skal efter anmodning dokumenteres minimum 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år, regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Der er krav om indgåelse af arbejdsklausul i forbindelse med underskrift af kontrakten.

2) Der er krav om dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring forud for driftstart, samt opretholdelse af denne gennem hele kontraktperioden.

3) Der er krav om sikkerhedsstillelse i form af en anfordringsgaranti på 10 % af den samlede årlige kontraktværdi forud for driftstart, samt opretholdelse af denne gennem hele kontraktperioden.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/06/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Horsens

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indsende et udfyldt ESPD.

Udbudsprocessen gennemføres ved brug af det elektroniske udbudssystem TrueTender. Al kommunikation skal foregå via TrueTender, og tilbud kan alene afgives via TrueTender.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2020

Send til en kollega

0.078