23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 098-234341
Offentliggjort
20.05.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.06.2020 Kl. 23:55

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

Levering af lovpligtig energimærkning 2020


Fællesindkøb Fyn

2020/S 098-234341

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Faaborgvej 19
By: Gislev
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5854
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Roe Iversen
E-mail: bi@fmk.dk
Telefon: +45 72531183

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/130105657.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
By: Ringe
NUTS-kode: DK031
Land: Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmk.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031
Land: Danmark
E-mail: kommune@kerteminde.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031
Land: Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/130105657.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/130105657.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

 

EU-udbud 2020: Levering af lovpligtig energimærkning

 

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører kontrakt om levering af lovpligtig energimærkning til Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/130105657.aspx

 

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000
71314000
71314300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

 

Formålet med energimærkningen er at give kommunerne overblik over den aktuelle energimæs­sige status pr. bygning med henblik på at identificere rentable energibesparelser.

Energimærkningen vil omfatte i alt 326 bygningsenheder, som alle lig­ger alle inden for de respek­ti­ve kommuners geografiske grænser. Der tages forbehold for anskaffelse og afhændelse af ejen­domme i løbet af kontraktperioden. Det samlede bygningsareal estimeres til ca. 425 000 kvm.

 

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (bestående af 3 underkriterier: Kompetencer, tidsplan, samarbejdets organisering) / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: Stykpris for registrering af klimaskærm

Klimaskærmen skal registreres i punktopstilling uden brødtekst.

Option 2: Stykpris for registrering af energimåler og vandmåler

Energimåleren henholdsvis vandmåleren skal registreres på tegning. Der tages foto af måleren til brug for senere identifikation.

Option 3: Stykpris for registrering af el-tavle

El-tavlen skal registreres på tegning (én tegning pr. bygning). Der tages foto af tavlen til brug for senere identifikation.

Option 4: Timepris for supplerende ydelser - Assistent

Med supplerende ydelser forstås ydelser, der har tydelig sammenhæng med energimærkningsydelsen. Der ønskes en timepris for ydelser udført af personale på assistentniveau.

Option 5: Timepris for supplerende ydelser - Energikonsulent

Med supplerende ydelser forstås ydelser, der har tydelig sammenhæng med energimærkningsydelsen. Der ønskes en timepris for ydelser udført af personale på energikonsulentniveau.

Option 6: Timepris for supplerende ydelser - Specialist

Med supplerende ydelser forstås ydelser, der har tydelig sammenhæng med energimærkningsydelsen. Der ønskes en timepris for ydelser udført af personale på specialistniveau.

 

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal opfylde mindstekravet om at være certificeret energimærkningsfirma iht. BEK nr. 793 af 7. august 2019 om energimærkning af bygninger.

 

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

En egenkapital, som i henhold til ansøgers senest godkendte årsregnskab udgør minimum 5 000 000 DKK ultimo året samt en soliditetsgrad, der udgør minimum 20 % ultimo året.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

 

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

3 sammenlignelige referencer, som omhandler ydelser, ansøger har afsluttet inden for de seneste 3 år.

Med sammenlignelige referencer menes referencer om udførelse af lovpligtig energimærkning for kommuner med en ejendomsportefølje, der svarer til den, der er omfattet af nærværende udbud, og hvis opgaveomfang etagemeter- og tidsmæssigt er cirka det samme.

Referencerne skal indeholde en beskrivelse af den ydelse, der er leveret, herunder indeholde følgende oplysninger:

- Antal etagemeter

- Periode for udførelse

- Ordregiver med angivelse af navn og telefonnummer på kontaktperson, idet de anførte referencer vil blive kontaktet.

 

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2020
Tidspunkt: 23:55
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2020

Send til en kollega

0.098