23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 098-234553
Offentliggjort
20.05.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
31.12.2099 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/130193685.aspx

Udbyder

Hjørring Kommune

Vindere

Miniudbud 3: Energimærkning af 2 skoler og 3 daginstitutioner

(20.11.2020)
OBH Ingeniørservice A/S
5220 Odense SØ

Miniudbud 1: Energimærkning af 5 skoler

(20.11.2020)
MOE A/S
Østre Havnegade 18, 1. th.
9000 Aalborg

Miniudbud 2: Energimærkning af 6 skoler og 5 børnehaver

(20.11.2020)
OBH Ingeniørservice A/S
Agerhatten 25
5220 Odense SØ

Opdateringer

Rettelse
(14.08.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 17-06-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 31-12-2099
Time: 12:00

Dynamisk indkøbssystem - Energimærkning


Hjørring Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk
Telefon: +45 72333226

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/130193685.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/130193685.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/130193685.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Dynamisk indkøbssystem - Energimærkning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71314300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hjørring Kommune udbyder et dynamisk indkøbssystem på energimærkning af kommunale bygninger.

Tryk her https://permalink.mercell.com/130193685.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Hjørring Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hjørring Kommune udbyder et dynamisk indkøbssystem der omfatter kategorien energimærkning af kommunale bygninger.

Udbuddet gennemføres på vegne af Hjørring Kommune og dennes enheder, der forud for udbuddet eller efterfølgende har forpligtiget sig til at gøre brug af det dynamiske indkøbssystem når de indkøber energimærkning omfattet af det dynamiske indkøbssystems kategori.

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, hvor man som økonomisk aktør kan ansøge om optagelse i systemet. Dette sker ved, at man som økonomisk aktør bliver prækvalificeret som deltager i systemet. Når en økonomisk aktør er blevet prækvalificeret som deltager i systemet, kan deltageren afgive tilbud på konkrete indkøb, der måtte blive offentliggjort i det dynamiske indkøbssystem. Et dynamisk indkøbssystem skal være elektronisk understøttet og det er via denne elektroniske platform, at deltagerne vil modtage besked om konkrete indkøb i systemet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 10/08/2020
Slut: 31/12/2099
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der er ingen begrænsning på antallet af ansøgere der kan optages i systemet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Egenkapital: Ansøger skal i ESPD del IV B i punktet 'Finansielle nøgletal' oplyse sin egenkapital (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår.

2) Soliditetsgrad: Ansøger skal i ESPD del IV B i punktet 'Finansielle nøgletal' oplyse sin soliditetsgrad (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det disponible regnskabsår er positiv.

2) Soliditetsgrad: Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det disponible regnskabsår er minimum 20 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

3) Referenceliste: Ansøger skal i ESPD del IV C i punktet 'Referencelister' oplyse at kravet opfyldes.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

3) Referenceliste: Det er et minimumskrav, at ansøger gennem referencelister kan dokumentere at have den tilstrækkelige kapacitet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/08/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud</span>
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ad. II.2.7): Den anførte varighed af det dynamiske indkøbssystem er ikke udtryk for systemet varighed, da det eruden ophørsdato, men der skal angives et datoformat i bekendtgørelsen.

Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som 10. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning på 10, men der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet.

- Ordregiver skal udelukke en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, ansøger er etableret jf. udbudslovens § 135, stk. 3.

- Ordregiver vil udelukke en ansøger, der har tilsidesat gældende forpligtigelser inden for det miljø, social-, eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, medmindre der er fremlagt dokumentation af pålidelighed jf. udbudslovens § 138.

- Ordregiver vil udelukke en ansøger, der er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre der er fremlagt dokumentation af pålidelighed jf. udbudslovens § 138.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

Indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2020

Send til en kollega

0.093