23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 106-256815
Offentliggjort
03.06.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
30.06.2020 Kl. 16:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/sonderborg/

Udbyder

Sønderborg Kommune

Vindere

Valgt firma

(20.11.2020)
Sønderborg Kommune, Vej & Park
Skovvej 2A
6400 Sønderborg

Drift af overordnede veje


Sønderborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 73
Postadresse: Rådhustorvet 10
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Erling Kristiansen
E-mail: erkr@moe.dk
Telefon: +45 27236316

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sonderborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.sonderborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/sonderborg/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/sonderborg/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/sonderborg/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift af overordnede veje

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Denne leverance, benævnt ”Drift af overordnede veje 2021-2024” omfatter følgende hovedopgaver, der skal udføres på de overordnede veje i Sønderborg Kommune:

- Græsslåning på veje

- Drift af beplantning

- Afvanding

- Renhold af veje

- Drift af vejinventar

- Brolægning

- Tavler, kant- og baggrundsafmærkning

- Autoværn og hegn

- Særlige arbejder såsom tilsynsopgaver samt mindre drift- og vedligeholdelsesopgaver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
90470000 Rensning af kloakledninger
90610000 Gaderengøring og -fejning
90640000 Rensning og tømning af nedløbsbrønde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

 

Overordnede veje i Sønderborg Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne leverance, benævnt ”Drift af overordnede veje 2021-2024” omfatter følgende hovedopgaver, der skal udføres på de overordnede veje i Sønderborg Kommune:

- Græsslåning på veje

- Drift af beplantning

- Afvanding

- Renhold af veje

- Drift af vejinventar

- Brolægning

- Tavler, kant- og baggrundsafmærkning

- Autoværn og hegn

- Særlige arbejder såsom tilsynsopgaver samt mindre drift- og vedligeholdelsesopgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Bedste referencer fra udførte tilsvarende opgaver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver agter at afgive kontrolbud på samme vilkår som de øvrige bydende. Udbuddet omfatter virksomhedsoverdragelse af personale.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation skal på ordregivers forlangende fremsendes, efter at den vindende tilbudsgiver er identificeret. Serviceattest eller tilsvarende dokumentation må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen.

Økonomisk og finansiel kapacitet ith. pkt. III.1.2)

Teknisk og faglig kapacitet iht. punkt III.1.3)

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Dokumentation for ansøgers nettoomsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår (revisorpåtegnet erklæring eller kopi af årsregnskab). Seneste årsrapport eller erklæring om nettosammensætning og egenkapital skal være ledsaget af en erklæring fra ansøgeren om eventuelle væsentlige forandringer indtruffet efter aflæggelsen af seneste årsrapport.

— For virksomheder, der har været etableret i mindre end 3 år, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt,

— Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet

— Hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

- Såfremt ansøger som følge af årsager, der ikke kan tilregnes denne, ikke kan fremlægge dokumentationen, kan ansøger dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, som ordregiver skønner passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.

- Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring i form af forsikringscertifikat, forsikringspolice eller tilsvarende dokument samt bevis for senest fremsendte præmiebetaling.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Årlig omsætning på minimum 10 000 000 DKK de 3 seneste afsluttede regnskabsår, dog for ansøgere, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt.

- Positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår, dog for ansøgere, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt.

- Forsikringsmæssig dækning af produkt-, person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende ting- og personskader på en forsikringssum på minimum 10 mio. DKK pr. skadebegivenhed.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Liste over tilsvarende opgaver som de udbudte, opdelt i almen vejdrift inkl. drift af afvanding og beplantningspleje inkl. græsklipning.

For hver kontrakt skal oplyses kunde, opgavenavn, overordnet karakteristik af kontrakten, opgavestørrelse i DKK ekskl. moms og årstal for opgavens gennemførelse.

Listen kan udfyldes i ESPD eller medsendes ansøgningen på en separat liste. Listen ønskes begrænset til 3 A4-sider inkl. eventuelle bilag.

- Væsentlige underentreprenørers referencer for relevante arbejder udført inden for de seneste 3 år, dog for underentreprenører, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt. Ved væsentlige underentreprenører forstås underentreprenører, hvis ydelser i henhold til fagområdet forventes at udgøre over 25 % af de samlede årlige arbejder.

- Dokumentation for implementeret kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystem, enten ved kopi af DS/EN ISO9001- og DS/EN ISO 14001-certifikater eller erklæring om, at ansøger følger et tilsvarende system.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Minimum 2 tilsvarende opgaver vedrørende almen vejdrift og drift af afvanding, udført indenfor de seneste 3 år, dog for ansøgere, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt.

- Minimum 2 tilsvarende opgaver vedrørende beplantningspleje og græsslåning på veje, udført inden for de seneste 3 år, dog for ansøgere, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Arbejderne udføres dels til tilstandskrav og dels til udførelseskrav. En væsentlig del af arbejderne udføres efter løbende rekvisitioner.

Kontrakten indeholder klausuler vedr. socialt og etisk ansvar samt krav om overholdelse af ILO-konventioner. Kravene er beskrevet i udbudsmaterialets særlige betingelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/08/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vejledning vedr. tilbudsgiveres adgang til udbudsportalen Ethics:

Ansøgere af prækvalifikation og tilbudsgivere, der ikke tidligere har anvendt Ethics, følger linket og trykker på "Opret profil" i venstre side af skærmbilledet. Her får man mulighed for at oprette sig i systemet, og kan derefter tilgå udbudsmaterialet. Oprettelsen er gratis.

Ansøgere og tilbudsgivere, der allerede er oprettet i Ethics fra tidligere udbud, skal blot logge ind.

Ansøgere og tilbudsgivere kan få hjælp i brugen af ethics ved at klikke på ”Teknisk Support”, hvor der kan downloades en vejledning. Endvidere kan man skrive eller ringe til ethics på alle hverdage.

Ansøger kan finde vejledning til udfyldning af det fælles europæiske udbudsdokument hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Elektronisk fakturering kræves til Sønderborg Kommunes EAN-nummer.

Leverandøren kan kun overdrage retten til betaling iht. aftalen til et anerkendt pengeinstitut. Driftsherren accepterer kun én transport i aftaleperioden.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

Send til en kollega

0.114