23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 124-302758
Offentliggjort
30.06.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
17.08.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dgnhrrgyql

Udbyder

Haderslev Boligselskab

Renovering af afd. 16/26 Braineparken i hovedentreprise


Haderslev Boligselskab

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Haderslev Boligselskab
Postadresse: Oldenburg Alle 3
By: Høje Taastrup
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Bach Grønbæk
E-mail: mbg@ramboll.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.domea.dk/organisationer/haderslev-boligselskab

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dgnhrrgyql
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
Postadresse: Hansborggade 30
By: Haderslev
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Bach Grønbæk
E-mail: mbg@ramboll.dk
Telefon: +45 51615934

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dgnhrrgyql

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dgnhrrgyql
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering af afd. 16/26 Braineparken - udbud i hovedentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Haderslev Boligselskab ønsker at gennemføre renoveringsprojekt i deres afdeling Braineparken. Braineparken er beliggende Braineparken 1-85 og 2-34 i Haderslev og består af 320 i dag af lejemål fordelt på 23 816 m2. Efter renoveringen vil der være 317 lejemål fordelt på 24 515 m2.

Bebyggelsen har byggeskader i facade og tagbeklædning, der skal udbedres. Derudover ønsker man at fremtidssikre bebyggelsen ved at etablere tilgængelige lejemål.

Projektet indeholder:

- 102 tilgængelige lejemål i 17 af bebyggelsens opgange, der bliver tilgængelige op til 2. sal via elevator. De tilgængelige boliger får etableret nyt tilgængeligt køkken og bad.

- 212 boliger basisrenoveres med nye vinduer, nyt tag, renovering af facader, opgradering af varmefunktion, udskiftning af fjernvarmeledninger og opgradering af udearealer. Lokalt i afdelingen udføres derudover arbejde i gavle og udskiftes facadeplader.

- 6 lejemål sammenlægges til 3 nye lejemål i stueplan.

Opgaven udbydes i hovedentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45262690 Renovering af udslidte bygninger
45262700 Ombygningsarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Braineparken 1-85 og 2-34 i Haderslev

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Haderslev Boligselskab ønsker at gennemføre renoveringsprojekt i deres afdeling Braineparken. Braineparken er beliggende Braineparken 1-85 og 2-34 i Haderslev og består af 320 i dag af lejemål fordelt på 23 816 m2. Efter renoveringen vil der være 317 lejemål fordelt på 24 515 m2.

Bebyggelsen har byggeskader i facade og tagbeklædning, der skal udbedres. Derudover ønsker man at fremtidssikre bebyggelsen ved at etablere tilgængelige lejemål.

Projektet indeholder:

- 102 tilgængelige lejemål i 17 af bebyggelsens opgange, der bliver tilgængelige op til 2. sal via elevator. De tilgængelige boliger får etableret nyt tilgængeligt køkken og bad.

- 212 boliger basisrenoveres med nye vinduer, nyt tag, renovering af facader, opgradering af varmefunktion, udskiftning af fjernvarmeledninger og opgradering af udearealer. Lokalt i afdelingen udføres derudover arbejde i gavle og udskiftes facadeplader.

- 6 lejemål sammenlægges til 3 nye lejemål i stueplan.

Opgaven udbydes i hovedentreprise. Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Beboerhåndtering / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver påregner at prækvalificere op til 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil ordregiver foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af ansøgernes referencer.

I vurderingen af referencerne vil ordregiver lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af renoveringsopgaver i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum og omfang

c) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til arbejdets karakter herunder arbejde i beboede lejligheder

d) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med alment byggeri.

Kriterierne a-d vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er bygherre forpligtet til at udelukke ansøger, jf. dog § 135, stk. 4, 5 og 6 og § 138.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C. ESPD-dokumentets del III, afsnit D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundende i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7. Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD-en afsnit III C.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for det seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Årlig omsætning

— Egenkapital

— Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Årlig nettoomsætning:

- Mindstekrav: Ansøgers årlige nettoomsætning i det seneste regnskabsår skal være mindst 160 mio. DKK.

Egenkapital:

- Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være mindst 17 mio. DKK i det seneste regnskabsår.

Soliditetsgrad:

- Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad for det seneste regnskabsår skal være mindst 15 %

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive sine mest betydelige sammenlignelige arbejder udført inden for de seneste 5 år. Med sammenlignelige forstås referencer fra renoverings- eller ombygningsprojekter af alment boligbyggeri udført i hovedentreprise, af tilsvarende størrelse og kompleksitet som den udbudte opgave og hvor boligerne har været beboet under ombygningsarbejderne.

Projekterne må gerne være igangværende, men afsluttede projekter vægter højere i vurderingen end igangværende projekter.

Ansøger må vedlægge max. 5 referencer. Hvis der fremsendes/beskrives flere 5 referencer lægges der alene vægt på de 5 først angivne referencer. Referencer for ikke-vundne/opgaver/projekter vil ikke blive taget i betragtning.

Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger

2) Udførelsestidspunkt

3) Entrepriseform

4) Entreprisesum

5) Kort projektbeskrivelse, herunder størrelse på opgaven i bruttoetageareal

6) Ansøgers rolle og ansvar i projektet.

Grundet ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende.

Den enkelte reference bør ikke overstige 2 stk. A4-side. Informationer udover 2 stk. A4-sider, vil som udgangspunkt ikke kunne forventes inddraget i evalueringen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav: Ansøger skal vedlægge mindst 3 almene boligrenoveringsprojekter, som ansøger har udført i hoved- eller totalentreprise. Hver af disse referencer skal have en værdi på minimum 50 mio. DKK i entreprisesum. Referencerne må gerne være igangværende projekter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder AB18 med tilføjelser og præciseringer og særlige betingelser.

Andre særlige vilkår:

Entreprisener er omfattet af arbejdsklausul vedrørende løn og ansættelsesvilkår. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Realiseringen af projektet forudsætter myndigheds- og finansieringsmæssig godkendelse hos Haderslev Kommune og Landsbyggefonden. De nærmere betingelser fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen iBinder. Registrering af tilbudsgiver og download af udbudsmateriale sker via flg. link:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dgnhrrgyql

Rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive gjort tilgængelige i samme mappe og underretninger om offentliggørelse af rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil så vidt muligt blive sendt pr. mail til de personer, der har registreret sig på udbuddet, men interesserede økonomiske aktører bærer selv ansvaret for at holde sig opdateret herom på iBinder.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD og angive oplysninger vedr. udelukkelse og formåen. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Tilbud afgivet af et konsortium bør vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til bygherre. Er erklæringen ikke vedlagt tilbuddet, skal erklæringen fremsendes senest i forbindelse med kontraktindgåelse. Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiets skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med bygherre.

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på andre enheders (f.eks. moderselskabers, andre koncernselskabers eller underentreprenørers/underrådgivers) formåen, skal tilbuddet tillige vedlægges en støtteerklæring fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet til rådighed for tilbudsgiver.

Hvis en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal tilbudsgiveren og de(n) pågældende enhed(er) hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Der skal desuden vedlægges udfyldt ESPD-dokument for de virksomheder, som tilbudsgiver ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2020

Send til en kollega

0.141