23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 124-303986
Offentliggjort
30.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.09.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/133163835.aspx

Udbyder

Biofos A/S

Bygherrerådgivning til Vandlinjeprojekt


Biofos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Ligia Hansen
E-mail: lh@biofos.dk
Telefon: +45 21418468

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/133163835.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/133163835.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/133163835.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af bygherrerådgivning til Vandlinjeprojekt

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud vedrører levering af bygherrerådgivning til vandlinjeprojektet på Renseanlægget Damhusåen. Udbuddet omfatter bygherrerådgivning ved byggeri i flere totalentrepriser. Bygherrerådgiveren forestår etablering af grundlag for totalentrepriserne, herunder byggeprogram samt præliminært dispositionsforslag. Bygherrerådgiveren forestår totalentrepriseudbud samt bistand i forbindelse med bedømmelse af tilbud, forhandling og aftaleindgåelse. Bygherrerådgiveren forestår koordinering og opfølgning for bygherren gennem projekterings- og udførelsesfasen. Bygherrerådgiveren formidler og koordinerer samarbejdet mellem bygherren og entreprenører.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
90490000 Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Renseanlægget Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ydelserne er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet, bilag 4 "Ydelsesbeskrivelse".

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/11/2020
Slut: 02/03/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Årsomsætning

2) Erhvervsansvarsforsikring

3) Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Tilbudsgiver skal som minimum have en årsomsætning på 20. mio. DKK, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

2) Tilbudsgiver skal have en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK pr. forsikringsbegivenhed.

3) Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 15 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Referencer

2) Certificeret kvalitetssikringssystem.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Tilbudsgiver skal i større omfang arbejde med rådgivningsopgaver inden for rensningsanlægsområdet. Ordregiver forventer, at tilbudsgiver er en virksomhed med medarbejdere, med tekniske kompetencer og stor erfaring med bygherrerådgivning. Ordregivers behov for forskelligartet og kompleks rådgivning, skal kunne imødekommes.

Tilbudsgiver skal kunne påvise minimum 2 referencer med de betydeligste rådgivningsopgaver i forbindelse med projekter, som omfatter håndtering af spildevand og processer i renseanlæg eller lignende, f.eks. processer i vandværker, kraftværker, mv. Referencerne skal have en anlægsøkonomi på minimum 10 mio. DKK for hver reference. Referencerne skal være udført inden for de seneste 3 år. Ordregiver vil dog også tage hensyn til dokumentation for relevante rådgivningsopgaver, der er udført mere end 3 år tidligere eller er igangværende. For hver reference, skal tilbudsgiver angive en kort beskrivelse af opgaven, tilbudsgivers konkrete rolle, opgavens anlægsøkonomi, entrepriseform og periode for udførelse.

2) Tilbudsgiver skal dokumentere etablering af et certificeret kvalitetssikringssystem, tilsvarende EN ISO 9001.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

— Kontrakten er omfattet af en arbejdsklausul og lærlingeklausul. Ordregivers arbejdsklausulen og lærlingeklausulen er en del af udbudsmaterialet

— ABR18-BIOFOS er en del af aftalegrundlaget.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/09/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

De udbudte rådgiverydelser udbydes på én samlet kontrakt, idet ordregiver vurderer, at der er en funktionel afhængighed mellem de udbudte ydelser, der gør, at det er mest hensigtsmæssigt, at kontrakten varetages af samme rådgiver. Bygherrerådgiveren skal varetage ordregivers interesser gennem hele projektet - fra de indledende behov er afdækket til det færdige projekt er realiseret. Derudover vurderes det, at ved at indgå én samlet kontrakt minimeres de administrative omkostninger i forbindelse med udbud og kontraktstyring.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2020

Send til en kollega

0.078