23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 124-303987
Offentliggjort
30.06.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.08.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://permalink.mercell.com/133328891.aspx

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

Vindere

(30.11.2020)
SEAS-NVE STRØMMEN A/S
4520 Svindinge

Opdateringer

Rettelse
(07.08.2020)

II.2.4
I stedet for:
Udbuddet omfatter udarbejdelse og indberetning af energimærker samt 6 optioner på tilkøbs­­ydel­­ser.
Formålet med energimærkningen er at give kommunerne overblik over den aktuelle energimæs­sige status pr. bygning med henblik på at identificere rentable energibesparelser.
Opgaven skal afsluttes inden for 18 måneder efter kontraktindgåelse.
Energimærkningen vil i udgangspunktet omfatte 323 bygningsenheder, idet der tages forbehold for anskaffelse og afhændelse af ejen­domme i løbet af kontraktperioden. Alle bygningsenheder befinder sig inden for de respek­ti­ve kommuners geografiske grænser. Det samlede bygningsareal estimeres til ca. 400 000 kvm.
*Særlige vilkår: Ansøger er forpligtet til at acceptere og ved eventuel indgåelse af kontrakt overholde ordregivers arbejdsklausul (Udbudsmaterialets Bilag 3).
Læses:
Udbuddet omfatter udarbejdelse og indberetning af energimærker samt 6 optioner på tilkøbs­­ydel­­ser.
Formålet med energimærkningen er at give kommunerne overblik over den aktuelle energimæs­sige status pr. bygning med henblik på at identificere rentable energibesparelser.
Opgaven skal afsluttes inden for 18 måneder efter kontraktindgåelse.
Energimærkningen vil i udgangspunktet omfatte 315 bygningsenheder, idet der tages forbehold for anskaffelse og afhændelse af ejen­domme i løbet af kontraktperioden. Alle bygningsenheder befinder sig inden for de respek­ti­ve kommuners geografiske grænser. Det samlede bygningsareal estimeres til ca. 400 000 kvm.
*Særlige vilkår: Ansøger er forpligtet til at acceptere og ved eventuel indgåelse af kontrakt overholde ordregivers arbejdsklausul (Udbudsmaterialets Bilag 3).

II.2.4
I stedet for:
Energimærkningen vil i udgangspunktet omfatte 323 bygningsenheder, idet der tages forbehold for anskaffelse og afhændelse af ejen­domme i løbet af kontraktperioden.
Læses:
Energimærkningen vil i udgangspunktet omfatte 315 bygningsenheder, idet der tages forbehold for anskaffelse og afhændelse af ejen­domme i løbet af kontraktperioden.

Levering af lovpligtig energimærkning (genudbud)


Fællesindkøb Fyn

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Faaborgvej 19
By: Gislev
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5854
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Roe Iversen
E-mail: bi@fmk.dk
Telefon: +45 72531183

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/133328891.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmk.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@kerteminde.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/133328891.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/133328891.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud 2020: Levering af lovpligtig energimærkning (genudbud)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører kontrakt om levering af lovpligtig energimærkning til Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/133328891.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71314000 Energi og hermed beslægtet virksomhed
71314300 Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter udarbejdelse og indberetning af energimærker samt 6 optioner på tilkøbs­­ydel­­ser.

Formålet med energimærkningen er at give kommunerne overblik over den aktuelle energimæs­sige status pr. bygning med henblik på at identificere rentable energibesparelser.

Opgaven skal afsluttes inden for 18 måneder efter kontraktindgåelse.

Energimærkningen vil i udgangspunktet omfatte 323 bygningsenheder, idet der tages forbehold for anskaffelse og afhændelse af ejen­domme i løbet af kontraktperioden. Alle bygningsenheder befinder sig inden for de respek­ti­ve kommuners geografiske grænser. Det samlede bygningsareal estimeres til ca. 400 000 kvm.

*Særlige vilkår: Ansøger er forpligtet til at acceptere og ved eventuel indgåelse af kontrakt overholde ordregivers arbejdsklausul (Udbudsmaterialets Bilag 3).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (Delkriterier: Kompetencer (20 %), Tidsplan (20 %), Samarbejdets organisering (10 %)) / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: Stykpris for registrering af klimaskærm

Klimaskærmen skal registreres i punktopstilling uden brødtekst.

Option 2: Stykpris for registrering af energimåler og vandmåler

Energimåleren henholdsvis vandmåleren skal registreres på tegning, der tages foto af måleren til brug for senere identifikation.

Option 3: Stykpris for registrering af el-tavle

El-tavlen skal registreres på tegning (én tegning pr. bygning). Der tages foto af tavlen til brug for senere identifikation.

Option 4: Timepris for supplerende ydelser - assistent

Med supplerende ydelser forstås ydelser, der har tydelig sammenhæng med energimærkningsydelsen. Der ønskes en timepris for ydelser udført af personale på assistentniveau.

Option 5: Timepris for supplerende ydelser - energikonsulent

Med supplerende ydelser forstås ydelser, der har tydelig sammenhæng med energimærkningsydelsen. Der ønskes en timepris for ydelser udført af personale på energikonsulentniveau.

Option 6: Timepris for supplerende ydelser - specialist

Med supplerende ydelser forstås ydelser, der har tydelig sammenhæng med energimærkningsydelsen. Der ønskes en timepris for ydelser udført af personale på specialistniveau.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delkontrakter, idet vurderingen har været, at der ved en samlet kontrakt opnås de mest fordelagtige vilkår, herunder de bedste priser, samt at en opdeling ud fra markedsmæssige forhold ikke ville give yderligere aktører anledning til at søge om prækvalifikation.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal opfylde mindstekravet om at være certificeret energimærkningsfirma iht. BEK nr. 793 af 7. august 2019 om energimærkning af bygninger.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudslovens § 142:

En egenkapital, som i henhold til ansøgers senest godkendte årsregnskab udgør minimum 3 000 000 DKK ultimo året samt en soliditetsgrad, der udgør minimum 20 % ultimo året.

Gyldig professionel ansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudslovens § 143:

Op til 3 referencer af energimærkningsydelser, som er afsluttet inden for de seneste 4 år og som ansøger finder har betydeligst relevans i forhold til ydelserne i nærværende udbud.

Referencerne skal indeholde:

- En beskrivelse af den ydelse, der er udført

- Periode for udførelsen

- Kontaktperson på den kunde, der har modtaget ydelsen, med angivelse af telefonnummer og e-mailadresse, idet den pågældende vil blive kontaktet.

- Blandt de ansøgere, der bekræfter ikke at være omfattet af de obligatoriske og de anførte frivillige udelukkelsesgrunde (jf. denne bekendtgørelses pkt. IV.3) samt opfylder mindstekravene for deltagelse (jf. denne bekendtgørelses pkt. III.1, III.2 og III.3) udvælges op til 5, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 eller flere konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

I tilfælde af at der ikke modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger, udvælges det antal, der opfylder kravene, så længe antallet af udvalgte ansøgninger kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker på grundlag af de referencer, som ordregiver vurderer dokumenterer højest relevans ift. den udbudte opgave, idet der vil blive lagt særlig vægt på de refererede ydelsers:

- Volumenmæssige omfang opgjort i antal etagemeter

- Tidsmæssige omfang opgjort i mandår og længde på udførelsesperiode.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/08/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal bekræfte ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3, og § 136 (se ESPD'ets afsnit "ESPD - Udelukkelsesgrunde").

Ansøger skal derudover bekræfte ikke at være omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPD'ets afsnit "Udelukkelse"):

- Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Ansøger har i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Ansøger har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

- Ansøger har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

- Ansøger har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

— Den vindende tilbudsgiver skal, inden resultatet af udbuddet kan meddeles, dokumentere sin opfyldelse af egnethedskriterierne og ikke-opfyldelse af udelukkelsesgrundene i henhold til det udfyldte ESPD ved at fremlægge følgende dokumenter:

- Serviceattest, som på ansøgningstidspunktet ikke er ældre end 6 måneder.

Såfremt ansøger er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland.

- Seneste årsregnskab (årsrapport).

- Dokumentation for gældende professionel ansvarsforsikring.

- Dokumentation for, at ansøger er certificeret energimærkningsvirksomhed.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2020

Send til en kollega

0.078