23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 124-304744
Offentliggjort
30.06.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Totalrådgivningsaftale vedrørende etablering/indretning af nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse

(30.06.2020)
Oluf Jørgensen A/S
Langmarksvej 34
8700 Horsens

Totalrådgivningsaftale vedrørende etablering/indretning af nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse


Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Djørup
E-mail: Martin.Djorup@rsyd.dk
Telefon: +45 79970405

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Totalrådgivningsaftale vedrørende etablering/indretning af nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aftalen vedrører totalrådgivning i forbindelse med etablering/indretning af nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse på Sønderborg Sygehus.

Blodsygdomme er i dag placeret på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og skal flyttes til Sønderborg for at skabe plads til Neurologisk afdeling i Aabenraa.

Palliative Team er i dag midlertidigt placeret et andet sted på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg.

Begge dele skal fremdadrettet placeres på afsnit 43 i Tårn 40 på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg med samtidig etablering af fælles modtagelse. Det nye afsnit udgør ialt ca. 877 m2 br. og de samlede håndværkerudgifter til etablering heraf skønnes at udgøre 9 100 000 DKK inkl. uforudsete udgifter.

Afsnit 43 huser indtil december 2020 medicinske ambulatorier, som flyttes til nyt Ambulatorietorv i stueetagen på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg med planlagt indflytning december 2020.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 092 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, Sydvang, 6400 Sønderborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til det onvenfor i pkt. II.1.4) anførte.

Herudover kan det supplerende oplyses, at opgaven vil indeholde totalrådgivning i forbindelse med etablering/indretning af følgende arealer:

Blodsygdomme skal indeholde følgende arealer:

- Ambulatorierum

- Sengestuer til dagpatienter

- Stort lokale med ca. 8 behandlingsstole

- Ventearealer med fælles modtagelse med palliative team

- Kontor/sekretariat

- Patient- og personale toiletter

- Personalerum.

Palliative team skal indeholde følgende arealer:

- Samtalerum

- Ambulatorierum

- Ventearealer med fælles modtagelse med blodsygdomme.

Der er aftalt et totalrådgivningshonorar på 12 % af håndværkerudgifterne svarende til, hvad Region Syddanmark betaler for totalrådgivning i forbindelse med etablering af nyt ambulatorietorv i stueetagen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Som det fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. V.2.4) udgør den skønnede kontraktværdi isoleret set 1 092 000 DKK ekskl .moms, og kontrakten er dermed grundet kontraktværiden undtaget for udbud i medfør af udbudslovens del II jf. udbudslovens § 6 jf. § 9.

Beslutning om etablering/indretning af nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg er truffet uafhængigt af og tidsmæssigt adskilt (efterfølgende) fra beslutning om etablering af nyt ambulatorietorv i stueetagen på samme sygehus.

Der er endvidere ikke nogen funktionsmæssig sammenhæng mellem de 2 projekter, da projekterne kan udføres uafhængigt af hinanden.

Den valgte placering af nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse på et område af sygehuset, der p.t. huset et afsnit, der skal placeres i det nye ambulatorietorv skyldes således alene, at der grundet flytningen er lokaler ledige på dette område af sygehuset. Havde det ikke været tilfældet, var nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse blevet placeret et andet sted på sygehuset.

På denne baggrund vurderes der ikke i medfør af udbudslovens § 8 at være pligt til at sammenlægge værdien af denne totalrådgivningsaftale med værdien af totalrådgivningsaftale vedrørende ambulatorietorvet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Totalrådgivningsaftale vedrørende etablering/indretning af nyt afsnit til blodsygdomme (Hæmatologisk Afdeling), palliative team (smertebehandling) og fælles modtagelse

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Oluf Jørgensen A/S
CVR-nummer: 15960183
Postadresse: Langmarksvej 34
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
E-mail: fys@ojas.dk
Telefon: +45 75623499

Internetadresse: https://ojas.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 092 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på

www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2020

Send til en kollega

0.079