23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 129-316459
Offentliggjort
07.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
26.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/01adfd94-6709-4749-904c-5fce229e94f8/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger

Vindere

Valgte firmaer

(18.11.2020)
Landinspektørfirmaet Bøgh & Krabbe ApS
Nørreport 26D, 1.
8000 Aarhus

(18.11.2020)
Geopartner Landinspektører A/S
Rugårdsvej 55 A
5000 Odense

(18.11.2020)
Landinspektørfirmaet LE34 A/S
8200
8200 Aarhus N

Rammeaftale om landinspektørydelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune


Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Bergholt Sommer
E-mail: ase@bechbruun.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/01adfd94-6709-4749-904c-5fce229e94f8/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/01adfd94-6709-4749-904c-5fce229e94f8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/01adfd94-6709-4749-904c-5fce229e94f8/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/01adfd94-6709-4749-904c-5fce229e94f8/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftale om landinspektørydelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter landinspektørydelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan opfatte:

— Udarbejdelse af udstykningsrids

— Udarbejdelse af servitutredegørelser og indhentelse af servitutter

— Bistand til udmatrikulering af arealer, herunder indhentelse af relevante godkendelser

— Indhentelse af ledningsoplysninger og udarbejdelse af ledningsplaner

— Udarbejdelse af servitutter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71410000 Byplanlægning
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71510000 Forundersøgelse af byggegrund
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
71354000 Kortfremstilling
71355000 Opmålingstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter landinspektørydelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan opfatte:

— Udarbejdelse af udstykningsrids

— Udarbejdelse af servitutredegørelser og indhentelse af servitutter

— Bistand til udmatrikulering af arealer, herunder indhentelse af relevante godkendelser

— Indhentelse af ledningsoplysninger og udarbejdelse af ledningsplaner

— Udarbejdelse af servitutter.

Rammeaftalen vil blive tildelt de 3 (tre) tilbudsgivere, der afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse med 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Efter ønske fra Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger kan kontrakten forlænges med op til 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver stiller ikke krav til økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For at sikre, at tilbudsgiver har den rette tekniske og faglige formåen til at løse den udbudte opgave, skal tilbudsgiver for at komme i betragtning beskrive i ESPD’etn, at tilbudsgiver har erfaring med udarbejdelse eller håndtering af følgende:

— Udarbejdelse af udstykningsrids og servitutredegørelser i forbindelse med udvikling af større byudviklingsområder samt efterfølgende bistand med udmatrikulering af arealer

— Indhentelse af ledningsoplysninger samt udarbejdelse af ledningsplaner

— Udarbejdelse af servitutter der relaterer sig til større byudviklingsområder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

For at sikre, at tilbudsgiver har den rette tekniske og faglige formåen til at løse den udbudte opgave, skal tilbudsgiver for at komme i betragtning beskrive i ESPD’etn, at tilbudsgiver har erfaring med udarbejdelse eller håndtering af følgende:

— Udarbejdelse af udstykningsrids og servitutredegørelser i forbindelse med udvikling af større byudviklingsområder samt efterfølgende bistand med udmatrikulering af arealer

— Indhentelse af ledningsoplysninger samt udarbejdelse af ledningsplaner

— Udarbejdelse af servitutter der relaterer sig til større byudviklingsområder.

Dokumentation skal ske ved fremlæggelse af min. 5 og maksimum 10 relevante referencer fra de seneste 3 år.

Referencerne kan enten være igangværende eller afsluttet. Hver enkelt reference skal ikke indeholde alle ovennævnte krav, men tilsammen skal referencerne dække de ovenfor anførte krav.

Relevante referencer defineres i den forbindelse som byudviklingsprojekter, hvor der er tale om udvikling af større områder, og hvor tilbudsgiver har bidraget med landinspektørydelser.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ordregiver henviser til kontraktudkastet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/08/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Tilbudsgiver i forbindelse med udøvelsen af erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr.3. Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2020

Send til en kollega

0.047