23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 155-379460
Offentliggjort
12.08.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.09.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Boligkontoret Danmark

Opdateringer

Annullering
(24.11.2020)

Ordregiver har foretaget en fornyet gennemgang af genhusningsprincipperne for både Apotekervænget i Sakskøbing og Rosenparken i Nakskov, som er afspejlet i tidsplanen og betalingsplanen.
Ved denne gennemgang er der fundet en uhensigtsmæssighed. Ordregiver ønsker derfor at ændre genhusningsplanerne og derved udførelsesfasens udstrækning med den konsekvens, at der er et behov for at ændre i kontraktgrundlaget, herunder projektets tids- og betalingsplan. Da disse ændringer i kontraktgrundlaget indebærer en ændring af grundlæggende elementer i udbuddet, er ordregiver forpligtet til at gennemføre ændringerne i forbindelse med gennemførelse af et nyt udbud.
Ordregiver vælger på dette grundlag at annullere det igangværende udbud.

Totalrådgivningsudbud Lolland 2020 - Rosenparken - Apotekervænget


Boligkontoret Danmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligkontoret Danmark
Postadresse: Havneholmen 21
By: København
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Møgelgaard Jensen
E-mail: smje@bdk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bdk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1623-Totalraadgiverudbud_Lolland_2020
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Agnete Brøsted
E-mail: agbr@cowi.com
Telefon: +45 28916041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1623-Totalraadgiverudbud_Lolland_2020
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1623-Totalraadgiverudbud_Lolland_2020
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivningsudbud Lolland 2020 - Rosenparken - Apotekervænget

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter Boligkontoret Danmarks udbud af totalrådgivning i forbindelse med 3 opgaver på Lolland:

For Nakskov Almene Boligselskab udbydes 2 opgaver ved Rosenparken i Nakskov:

- En støttet renovering af eksisterende boligblokke, herunder klimaskærm og installationer, og ombygning af eksisterende stueplansboliger til tilgængelige boliger inkluderet nedrivning af eksisterende boligblokke, samt

- nyopførelse af rækkehuse.

Disse opgaver hænger tæt sammen, da boligerne der nedrives, først skal bruges til midlertidig genhusning for beboerne hvis boliger skal renoveres.

For Sakskøbing Boligselskab udbydes ved Apotekervænget:

- En støttet renovering af eksisterende boligblokke, herunder klimaskærm, samt ombygning af eksisterende stueplansboliger til tilgængelige boliger.

Totalrådgiveren skal varetage færdigprojektering, udbud, byggeledelse, tilsyn, aflevering og 1. års gennemgang.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Opgaven skal løses både på Rosenvænget i Nakskov og på Apotekervænget i Sakskøbing.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Sagen udbydes som et begrænset EU-udbud i henhold til udbudslovens regler.

Kun prækvalificerede ansøgere vil kunne give tilbud på opgaven. Ønsker man at blive prækvalificeret, skal man sende en ansøgning herom. Boligkontoret Danmark agter at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud på den udbudte opgave.

Såfremt Boligkontoret modtager ansøgning fra flere end 5 egnede ansøgere, vil Boligkontoret foretage en udvælgelse af de 5 bedst egnede ansøgere, idet denne udvælgelse vil ske ud fra de objektive kriterier, som står beskrevet nedenfor.

Prækvalifikationsbetingelserne indeholder oplysninger om vilkårene for afgivelse og vurdering af prækvalifikationsansøgninger.

Udbuddet gennemføres elektronisk og ved brug af webportalen Byggeprojekt, hvor det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt, og hvor ansøgning om prækvalifikation som tilbud skal afleveres elektronisk.

Udbudstidsplan for prækvalifikation, tilbudsfase og det efterfølgende projektforløb er vedlagt udbudsmaterialet.

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeret på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV'er / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning og proces / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Projekt / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere end 5 egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelsen vil blive foretaget på baggrund af en samlet vurdering af de fremsendte referencer. I vurderingen af referencerne vil bygherren lægge vægt på, at referencerne viser (i ikke prioriteret rækkefølge), at ansøger (sammen med eventuelle støttende enheder) har erfaring med:

— gennemførelse af nybyggeri indenfor det almene område

— gennemførelse af renovering indenfor det almene område

— gennemførelse af byggeri i rollen som totalrådgiver med tilknyttede underrådgivere samt styring af processen med færdigprojektering

— gennemførelse af udbud af entrepriser – herunder både hoved-, stor- og fagentrepriser og styring af udførelsen

— gennemførelse af rækkehusbyggerier

— gennemførelse af boligrenoveringer i beboede bebyggelser.

Antallet af egnede referencer der lever op til ovenstående kriterier vægtes positivt. Dvs. 5 egnede referencer vægter højere end f.eks. 3 egnede referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Krav om opfyldelse af sociale klausuler forefindes i udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre at ansøgeren har en tilstrækkelig kapacitet til at løfte opgaven, er det et mindstekrav, at ansøgeren har gennemført mindst 2 tilsvarende projekter sideløbende som totalrådgiver indenfor de seneste 5 år. Med tilsvarende projekter menes projekter der har et tilsvarende omfang som disse dvs. ca. 65 mio. DKK anlægsudgift inkl. moms.

Der må maksimalt fremsendes 5 referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/08/2020

Send til en kollega

0.109