23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 165-400732
Offentliggjort
26.08.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
28.09.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1d35b2ba-cb07-4076-b18e-eeaff73a3140/homepage

Udbyder

Ikast-Brande Kommune

Vindere

(18.11.2020)
Aura Energi
Galten

Opdateringer

Rettelse
(21.09.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 21-09-2020
Time: 10:00
Læses:
Dato: 28-09-2020
Time: 10:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 21-09-2020
Time: 10:00
Læses:
Dato: 28-09-2020
Time: 10:00

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning og trafiksignalanlæg


Ikast-Brande Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Kenneth Munck
E-mail: kenneth.munck@lightbureau.com
Telefon: +45 50601360

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1d35b2ba-cb07-4076-b18e-eeaff73a3140/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1d35b2ba-cb07-4076-b18e-eeaff73a3140/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1d35b2ba-cb07-4076-b18e-eeaff73a3140/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af drift og vedligeholdelse af vejbelysning og trafiksignalanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ikast Brande Kommune (herefter "Kommunen") udbyder drift og vedligehold af kommunens vejbelysnings- og trafiksignalanlæg.

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt 11.281 armaturer og 15 trafiksignalanlæg. Disse er primært placeret på offentlige vej og stier samt private fællesveje og stier, jf. bilag A, anlægsdata. I det omfang Kommunen i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor Kommunen er vejmyndighed, vil disse også indgå. Med "Belysningsanlæg" forstås vejbelysnings- og trafiksignalanlæg, herunder master, armaturer, lyskilder, kabler, forsynings- og styreskabe, måler- og elskabe.

Kommunen udbyder denne opgave med henblik på at identificere den virksomhed ("Leverandøren"), som fremadrettet skal varetage drift og vedligehold af belysningsanlægget.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31500000 Belysningsudstyr og elektriske lamper
31527200 Udendørsbelysning
34996000 Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje
34996100 Trafiksignaler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af drift og vedligeholdelse af vejbelysning og trafiksignalanlæg

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af driftskontrakten med 2 x 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav om tilbudsgivers miljøledelsessystem, kvalitetssikringssystem og kvalitetsledelsessystem (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.D).

- Miljøledelsessystem ISO14001 eller tilsvarende

- Kvalitetssikringssystem ISO9001 eller tilsvarende

- Kvalitetsledelsessystem (KLS) jf. Sikkerhedsstyrelsens krav.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere dennes miljøledelsessystem, kvalitetssikringssystem og kvalitetsledelsessystem i form af kopi af certifikat eller anden form for bevis, dokumentation eller attesteret erklæring.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et angive følgende oplysninger:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

For de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Tilbudsgivers egenkapital, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

- Tilbudsgivers omsætning, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring (se vedlagte støtteerklæring) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte Kontrakt.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers seneste 3 godkendte årsregnskab. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

2) Samlet omsætning på minimum 10 mio. DKK pr. år i hver af de seneste 3 regnskabsår.

3) Positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et angive følgende oplysninger:

- Referencer med oplysning om tilbudsgivers mest relevante erfaring med tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år, jf. ESPD'et pkt. IV.C.

- Antallet af virksomhedens ledende medarbejdere de seneste 3 år, jf. ESPD'et pkt. IV.C.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Kommunen for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet. Tilbudsgiver skal kunne dokumentere det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede de seneste 3 år fordelt på overmontører i form af en erklæring herom fra virksomheden.

Bemærk: For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring (se vedlagte støtteerklæring) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Tilbudsgiver skal have udført mindst en tilsvarende opgave udført inden for de seneste 3 år.

Med "tilsvarende opgaver" forstås:

- Drift og vedligeholdelse af:

i) vejbelysnings- og

ii) trafiksignalanlæg med en kontraktværdi på mindst 700 000 DKK ekskl. moms pr. år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, herunder fordelingen af drift- og vedligeholdelsesopgaver på vejbelysningsanlæg og trafiksignalanlæg og, kontraktsum pr. år fordelt pr. opgave i) og ii), tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af opgaven (kontaktoplysninger på kontaktperson).

2) Tilbudsgivers gennemsnitlige antal ledende medarbejdere i virksomheden de seneste 3 år skal være minimum 2 overmontør (ledende medarbejder).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakterne indeholder bodsbestemmelser om:

— 5 000 DKK pr. påbegyndt døgn ved forsinket afhjælpning

— 500 DKK pr. kalenderdag for manglende eller forsinket levering af dokumenter.

I driftskontrakten skal leverandøren stille sikkerhed for sine forpligtelser på anfordringsvilkår.

I driftskontrakten er fastsat kontraktvilkår vedrørende etik, social ansvar og arbejds- socialklausuler (bilag 2).

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/09/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/09/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, eller en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(7), vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver må forvente en ekspeditionstid for serviceattesten på 2-3 uger og opfordres til at indhente den i god tid. Kommunen vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. juli 2020.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/08/2020

Send til en kollega

0.063