23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 178-429280
Offentliggjort
14.09.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.10.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, PARC

Produktudvikling, produktion og levering af affaldsløsninger til sorteringspunkter i København


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, PARC

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, PARC
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Njalsgade 13
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Casper Marott
E-mail: casmar@kk.dk
Telefon: +45 20129640

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Toft-Jensen
E-mail: mtjn@ramboll.dk
Telefon: +45 51611915

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Produktudvikling, produktion og levering af affaldsløsninger til sorteringspunkter i København

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700 Affaldscontainere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud omhandler produktudvikling, produktion og levering af affaldsløsninger til sorteringspunkter på offentlige arealer i København. Affaldsløsningerne dækker over 3 typer, hhv. Kube, Top inkl. inderbeholder i brønd og Affaldsskjul til en 660 L 4-hjulet beholder. Ordregiver forventer at bestille ca. 2 250 affaldsløsninger fordelt på de 3 typer. Ordregiver forpligtiger sig kun til at aftage de af udbuddet omfattede affaldsløsninger i det omfang, kommunens løbende behov tilsiger det. De af ordregiver estimerede mængder er således ordregivers bedste skøn pt., men er ikke bindende for ordregiver.

På baggrund af en afholdt designkonkurrence er der udviklet et design for de 3 affaldsløsninger. Den vindende tilbudsgiver (Leverandør) forventes at produktudvikle affaldsløsningerne i et tæt samarbejde med designer og ordregiver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44611600 Beholdere
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omhandler produktudvikling, produktion og levering af affaldsløsninger til ca. 750 sorteringspunkter på offentlige arealer i København. Affaldsløsningerne dækker over 3 typer, hhv. en Kube, en Top inkl. inderbeholder i brønd og et Affaldsskjul til en 660 L 4-hjulet beholder (i det følgende benævnt Kube, Top og Affaldsskjul).

På baggrund af en afholdt designkonkurrence har C.F. Møller Denmark A/S udviklet designet af affaldsløsningerne til de fremtidige sorteringspunkter i København.

Rammeaftalen med den vindende tilbudsgiver (Leverandør) består af 2 faser:

1) Produktudviklingsfasen, hvor den vindende tilbudsgiver (Leverandør) skal produktudvikle affaldsløsningerne i et tæt samarbejde med designer og ordregiver.

2) Anskaffelsesfasen, hvor den vindende tilbudsgiver (Leverandør) skal producere og levere de udviklede affaldsløsninger.

I anskaffelsesfasen forventer ordregiver at bestille ca. 2.250 affaldsløsninger (fordelt på hhv. 1 350 stk. Kuber, 450 stk. Toppe og 450 stk. Affaldsskjul). Ordregiver forpligtiger sig kun til at aftage de af udbuddet omfattede affaldsløsninger i det omfang, kommunens løbende behov tilsiger det. De af ordregiver estimerede mængder er således ordregivers bedste skøn pt., men er ikke bindende for ordregiver.

Anlæg, montage samt drift, service og vedligehold af affaldsløsningerne er ikke indeholdt i rammeaftalen.

Baggrunden for og formålet med etablering af sorteringspunkter på offentlige arealer i København: Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog i 2018 Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024. I planen sættes der ambitiøse mål om, at 70 pct. af husholdningsaffaldet i København skal indsamles til genanvendelse, at CO2-udledningen skal reduceres med 59 000 tons og at genbruget i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter skal tredobles. Ét af midlerne til at nå målet om indsamling af 70 pct. af københavnernes husholdningsaffald til genanvendelser er at sikre, at københavnerne i deres hverdag har adgang til at kildesortere deres affald på en let tilgængelig måde. Københavns Kommune vil derfor etablere ca. 750 såkaldte sorteringspunkter i byens offentlige rum. Et sorteringspunkt er et antal affaldsløsninger opstillet samlet i en lille ø. Med sorteringspunkterne får de fleste københavnere mulighed for at aflevere deres kildesorterede affald både i deres baggård og ude på gaden.

Sorteringspunkterne vil blive placeret i forskelligartede byrum, der har forskellige forudsætninger og begrænsninger ift. opstilling af byinventar. Fx vil det ikke være muligt at tømme sorteringspunkterne med kran i alle byrum, hvorfor en affaldsløsning med beholdere på hjul inde i affaldsskjul vil være nødvendigt disse steder. I nogle tilfælde kan det vise sig fordelagtigt at kombinere forskellige affaldsløsninger, andre steder vil et sorteringspunkt kun være baseret på fx Toppe eller Kuber. Et sorteringspunkt kan derfor blive sammensat af forskellige typer af affaldsløsninger (Kube, Top eller Affaldsskjul).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Design, funktionalitet og drift / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Proces, samarbejde og kompetencer / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 45
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved begrænsningen af antallet af ansøgere vil ordregiver lægge vægt på ansøgers tekniske og faglige formåen i form af de vedlagte referencers/dokumentations relevans ift. den udbudte opgaver, herunder:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med produktudvikling, produktion og levering af affaldsløsninger eller tilsvarende produkter eller udstyr. Relevante affaldsløsninger skal i nærværende udbud forstås som produkter eller udstyr til opstilling i det offentlige miljø, samt inkludere underjordiske og tekniske komponenter.

b) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med produktudvikling, produktion og levering af affaldsløsninger eller tilsvarende produkter eller udstyr udført i rustfast stål.

c) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med detailprojektering af produkter af tilsvarende kompleksitet.

d) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med samarbejde med andre parter (fx designere, bygherrer/ordregivere eller øvrige interessenter og samarbejdspartnere) om en del af produktudviklingen.

e) I hvor høj grad ansøgeren dokumenterer et kvalitetsstyringssystem. Det vurderes positivt, hvis systemet følger ISO-9001 standarden eller er certificeret.

f) I hvor høj grad ansøgeren dokumenterer miljøledelsessystem eller miljøledelsesstandard. Det vurderes positivt, hvis systemet følger ISO-14001 eller er certificeret.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af relevansen af ansøgeres referencer/dokumentation ift. den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøger, jf. dog § 135, stk. 4, 5 og 6 og § 138.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C. eESPD-dokumentets del III, afsnit D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Ift. de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundende i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 3. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 afgrænses denne til en overtrædelse af gældende skattelovgivning, der er fastslået ved dom. Erklæring herom sker ved tilbudsgiversudfyldelse af ESPD-et afsnit III C.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at ordregiver vil anse ansøgeren som egnet til at udføre opgaven, skal ansøgeren opfylde følgende mindstekrav til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen:

Ansøgeren skal enten:

a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller

b) have en soliditetsgrad på mindst 10 pct. ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal afgive følgende oplysninger samt opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Ansøger bedes angive sine mest betydelige sammenlignelige referencer. Referencerne må højest være 10 år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen, regnet fra gennemført aflevering af opgaven. Med sammenlignelige forstås referencer:

- hvor ansøger dokumenterer erfaring med produktudvikling og/eller produktion og levering af affaldsløsninger. Relevante affaldsløsninger skal i nærværende udbud forstås som produkter eller udstyr til opstilling i det offentlige miljø, samt inkludere underjordiske og tekniske komponenter.

- Hvor ansøger dokumenterer erfaring med produktudvikling og/eller produktion og levering af affaldsløsninger eller tilsvarende produkter eller udstyr udført i rustfast stål.

- Hvor ansøger dokumenterer erfaring med detailprojektering af produkter af tilsvarende kompleksitet.

- Hvor ansøger dokumenterer erfaring med samarbejde med andre parter (fx designere, bygherrer/ordregivere eller øvrige interessenter og samarbejdspartnere) om en del af produktudviklingen.

Projekterne må gerne være igangværende, men afsluttede projekter vægter højere i vurderingen end igangværende projekter.

Ansøger må vedlægge max 10 referencer. Hvis der vedlægges flere end 10 referencer, lægges der alene vægt på de 10 første angivne referencer.

Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven.

Hver reference bedes indeholde nedenstående oplysninger, der vil indgå i ordergivers eventuelle udvælgelse. Manglende oplysninger fører således ikke nødvendigvis til ukonditionsmæssighed (jf. dog det opstillede mindstekrav for teknisk og faglig formåen), men vil kunne komme ansøger til skade ifm. vurderingen. Referencerne bør derfor medtage:

- Ordregiverens navn og kontaktperson

- Kontraktens varighed, herunder om opgaven er afsluttet

- Kontraktens værdi

- Kort beskrivelse af kontrakten inkl. omfang i form af antal af enheder

- Kort beskrivelse af referencens relevans (affaldsløsning, materialevalg, erfaring med projektering og/eller samarbejde med designer/ordregiver)

- Beskrivelse af hvilke konkrete roller og opgaver ansøgeren varetog ifm. kontrakten med angivelse af, hvorfor denne rolle eller opgave samt reference efter ansøgerens opfattelse er relevant ift. den udbudte opgave.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal vedlægge mindst én reference, der dokumenterer erfaring med produktudvikling og/eller produktion og levering af affaldsløsninger, som inkluderer underjordiske og tekniske komponenter.

Referencen må gerne være igangværende, men selve produktudviklingen skal som minimum være afsluttet. Der stilles ikke krav til referencens kontraktsum eller omfang i form af antal enheder.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

- Der henvises til rammeaftaletvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, rammeaftaleudkast (bilag F).

Andre særlige vilkår:

Rammeaftalen er omfattet af Leverandørens samfundsansvar (CSR). Rammeaftalen er endvidere omfattet af arbejdsklausul vedr. løn og ansættelsesvilkår. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen Byggeweb (www.rib-software.dk). Registrering af tilbudsgiver og download af udbudsmateriale sker ved at søge på Byggewebs udbudsportal på udbudsnr. TN375237A.

Afgives ansøgning af et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD og angive oplysninger vedr. udelukkelse og formåen. Det vil ifm. egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes, og begrænsningen i antallet af referencer gælder dermed også på tværs af konsortiedeltagerne. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Ansøgning afgivet af et konsortium bør vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til odregiver. Er erklæringen ikke vedlagt ansøgningen, skal erklæringen fremsendes senest i forbindelse med aftaleindgåelse.

Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiet skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.

Hvis ansøger - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - ifm. afgivelse af ansøgning ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen sig på andre enheders (fx moderselskabers, andre koncernselskabers eller underleverandørs/underrådgivers) formåen, skal ansøgningen tillige vedlægges en støtteerklæring fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet til rådighed for ansøger.

Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal ansøgeren og de(n) pågældende enhed(er) hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse. Såfremt ansøger ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders (fx moderselskabers, andre koncernselskabers eller underleverandørs/underrådgivers) formåen, skal ansøgningen vedlægges en rådighedserklæring fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin tekniske og faglige kapacitet til rådighed for ansøger. Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på underleverandør/underrådgivere (andre enheders kapacitet / rådighedsleverandører), skal den/de pågældende underleverandør/underrådgivere udføre den del af kontrakten, som underleverandørens/underrådgiverens kapacitet relaterer sig til.

Der skal desuden vedlægges udfyldt ESPD-dokument for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C.

Det vil ifm. egnethedsvurderingen være ansøgerteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i ansøgerteamet, er ansøgningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen erblevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2020

Send til en kollega

0.063