23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 179-432224
Offentliggjort
15.09.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
17.09.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1628-Afd._000_-_Boliggaarden_-_Udbud_af_rammeaftale_om_totalraadgivning

Udbyder

Boliggården

Rammeaftale for totalrådgivning


Boliggården

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boliggården
CVR-nummer: 64565311
Postadresse: Trækbanen 16
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Kjellerup
E-mail: mk@mowe.dk
Telefon: +45 70224999

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.boliggaarden.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftale for totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med gennemførelse af flere, både mindre og større projekter, udbyder Boliggården en rammeaftale om totalrådgivning. Rammeaftalen forventes at løbe i 4 år.

Boliggården er en almen boligorganisation beliggende i og omkring Helsingør.

Arbejdsopgaverne under rammeaftalen vil variere, men vil tage udgangspunkt i ydelsesbeskrivelsen for ydelsesbeskrivelsen for byggeri og landskab 2018.

Boliggården ønsker at indgå en rammeaftale med 1 (en) totalrådgiver, som kan bistå Boliggården under gennemførelsen af kommende byggeprojekter og renoveringer.

Overordnet omfatter opgaven totalrådgivning i form af projektering, overordnet styring og koordinering af projekter i samarbejde med bygherrens organisation.

Værdien af de enkelte opgaver under rammeaftalen forventes at ligge i intervallet 250 000 til 100 mio. DKK.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Helsingør og omegn.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbudsformen er begrænset udbud efter udbudslovens § § 58-60. Der vil blive prækvalificeret op til 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere om prækvalifikation og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i både del 1 vedrørende prækvalifikationsfasen og del 2 vedrørende tilbudsfasen.

Tildelingskriteriet er ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Rammeaftalen vil blive indgået med 1 (en) totalrådgiver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens gennemførelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Boliggården modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 5 egnede ansøgere, vil Boliggården foretage en begrænsning i antallet af ansøgere, der bliver opfordret til at afgive tilbud på opgaven, til 5 ansøgere.

Til brug for udvælgelse af ansøgere bedes ansøgeren vedlægge ansøgningen følgende dokumenter:

Ansøgeren bedes oplyse højst 5 referencer i ESPD’ens del V. Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument.

Hvis ansøgeren oplyser mere end 5 referencer hver til brug for udvælgelsen, vil Boliggården alene se på de første 5 referencer.

Referencerne må højest være 3 år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Bygherrens navn og kontaktperson

2) Kort beskrivelse af projektet

3) Projekt-/entreprisesum inkl. moms

4) Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet

5) Kort beskrivelse af hvilke roller og opgaver ansøgeren har varetaget i projektet

6) Kort beskrivelse af samarbejdet i projektet.

Ansøgeren bedes tydeligt beskrive ovenstående elementer i sine referencer. Hvis ansøgeren ikke har beskrevet sine referencer tydeligt, vil det kunne få negativ indflydelse på evalueringen, da Boliggården kun må lægge vægt på det, som klart kan udledes fra referencebeskrivelserne.

Referenceprojekterne må maksimalt være 3 år gamle på ansøgningstidspunktet.

Ved begrænsningen af antallet af ansøgere vil Boliggården lægge vægt på følgende:

Udvælgelsen af ansøgerne vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerens referencer. Ved vurderingen vil Boliggården lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte rammeaftale, herunder:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med at skabe forøget værdi i projekter med alment boligbyggeri gennem et tæt samarbejde mellem parterne i projektet.

b) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af totalrådgivning i forbindelse med almene boligbyggerier med fokus på beboerhåndtering.

c) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med samarbejde med Landsbyggefonden.

Kriterierne a), b) og c) vægter lige, og vurderingen foretages samlet. Hvis referencen vedrører en igangværende opgave, vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det anslåede årlige forbrug på rammeaftalen er: 15 mio. til 24 mio. DKK.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse den udbudte opgave, er det et krav, at ansøgeren opfylder de 3 nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i de seneste 2 regnskabsår:

- Nettoomsætning 10 mio. DKK

- Egenkapital 4 mio. DKK

- Soliditet 10 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal kunne vedlægge 4 referencer, der dokumenterer erfaring med totalrådgivning i forbindelse med renovering eller nybygning af boliger. 2 af de 4 referencer skal være udført som almennyttigt byggeri, med ansøger som totalrådgiver.

Referencerne må på ansøgningstidspunktet ikke være ældre end 3 år. Projekterne må gerne være igangværende. Det vil i bedømmelsen vægte positivt at så meget af referenceopgaven som muligt er afsluttet.

Ansøgerne har også mulighed for at vedlægge referencer der kommer fra underrådgivere, hvis der samtidig vedlægges en bindende rådighedserklæring fra den pågældende rådgiver. Referencer fra underrådgivere indgår i det samlede antal referencer som ansøgeren må vedlægge.

Referencerne må gerne vedlægges i et selvstændigt dokument. Referencebilag må maksimalt fylde 2 A4-sider pr. stk. inkl. fotos, illustrationer, figurer mv.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure</p>

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. Boliggården kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2) anførte udelukkelsesgrunde, og at tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3). Boliggården har udarbejdet et ESPD, der er tilgængelig på den i pkt. I.3) anførte webportal. Der kan ikke anvendes andre versioner end dette ESPD. Før tildeling af kontrakten stiller Boliggården krav om, at den tilbudsgiver, til hvem Boliggården har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. lovens § § 151-155. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbudsgiver på anmodning afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. I mangel af en sådan dokumentation, kan Boliggården ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet i betragtning. Boliggården er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt den i § 137, stk. 1, nr. 2) anførte udelukkelsesgrund, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 3529100

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2020

Send til en kollega

0.094