23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 180-434626
Offentliggjort
16.09.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
12.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Odense Kommune

Bygherrerådgivning vedr. totalentreprise på nyt bo- og dagtilbud til autister


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Naheeb Bawar
E-mail: nabaw@odense.dk
Telefon: +45 23363322

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odense.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.odense.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygherrerådgivning vedr. totalentreprise på nyt bo- og dagtilbud til autister

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

- Bygherrerådgivningsaftalen vedrører levering af teknisk rådgivning og bistand i form af bygherrerådgivning.

- Bygherrerådgivningen ydes i forbindelse med projektet, som omfatter nybyggeri af et nyt bo- og dagtilbud til autister (plejecenter).

Projektet skal udføres i totalentreprise baseret på et byggeprogram.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I Odense Kommune vil der i 2025 mangle 25-30 botilbud- og dagtilbudspladser til borgere med autisme. Derfor skal der bygges et nyt dag- og botilbud, det samlede byggeri er på godt 4 100 m2 for botilbuddet, dagtilbuddet og servicedelen tilsammen og vil som udgangspunkt være et barmarksprojekt i det åbne land. Arealer er ca. fordelt som henholdsvis boligareal 2 300 m2, serviceareal 500 m2 og erhvervsareal 1 300 m2. Matriklen til byggeriet vil være på ca. 27 000 m2, da udearealer er en afgørende faktor for autister. Autister har bl.a. brug for cykelstier, bakker, beplantning og afskærmede kroge, uden at komme ud fra matriklen. Projektet skal opføres i etplans byggeri.

Projektet skal min. DGNB-certificeres til sølv.

Bygherrerådgiveren skal leverer commissioning fuld proces i henhold til DS3090:2014 eller tilsvarende.

Bygherrerådgiveren skal yde de i henhold til bilag 2 – ydelsesbeskrivelsen, beskrevne ydelser med henblik på et EU-udbud at en totalentreprise i omvendt licitation.

For flere informationer omkring projektet henvises der til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 19/07/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3) i udbudsbekendtgørelsen, af de ydelser, som aftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

Der vil blive tillagt positiv vægt ved evalueringen, hvis referencerne dokumenterer erfaring med bygherrerådgivning af følgende:

— Bo- og dagtilbud til borgere med autisme

— Bo- eller dagtilbud til borgere med andre særlige behov

— Plejecentre.

Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente udtalelser om de enkelte referencer hos bygherren for referencen. Sådanne udtalelser kan således også blive tillagt vægt ved udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere skal udfylde det elektroniske ESPD på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1) og VI.3). Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der desuden afleveres en støtteerklæring (Odense Kommunes skabelon skal anvendes - bilag 1 - støtteerklæring).

Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-7 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgeres af ansøgningen. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Odense Kommune opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet. Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning.

Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet udfylde og vedlægge et

individuelt ESPD. Konsortiedeltagerne hæfter solidarisk overfor ordregiver. Derfor skal der sammen med ESPD'et afleveres en konsortieerklæring.

Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller teknisk og faglige formåen i henhold til punkt III.1.2) og punkt III.1.3) (fx en underrådgiver), skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen skal ansøgeren derudover godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under en eventuel aftaleperiode, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Derfor skal ansøgeren sammen med ESPD'et aflevere en støtteerklæring (se punkt II.2.14)). Det vil ikke være muligt at udskifte de pågældende enheder uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3) vedrørende indhentelse af dokumentation.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal aflevere det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

- Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansiel formåen, kan ordregiver kræve, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele aftalens til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Egenkapital:

- Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Soliditetsgrad:

- Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansiel formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Egenkapital:

- Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

Soliditetsgrad:

- Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 25 % i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive en liste over de 5 betydeligste lignende leverancer af bygherrerådgivning i forbindelse med totalentrepriser af bo- og dagtilbud eller plejecentre jf. II.1.4) og II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen, der er udført inden for de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for ansøgning, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig formåen er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hvis ansøger har samarbejdet med andre aktører, skal ansøger angive hvilke dele af opgaven denne har udført.

Hver reference bedes indeholde en kort og konkret beskrivelse af den udførte leverance;

Beskrivelsen af leverancen skal indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen, anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden og kontaktoplysninger (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Ansøgeren kan maksimalt angive 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders teknisk og faglig formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder f. eks. et konsortium. Hvis ansøgeren afleverer mere end 5 referencer, vil ordregiver alene se på de første 5 referencer.

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøgere vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøgere eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Det er et mindstekrav at ansøger anviser mindst 3 referencer. Hver enkelt reference må maksimalt fylde 1 A4-side.

— Det er mindstekrav at mindst 1 ud af de 3 referencer skal have en entreprisesum på minimum 50 mio. DKK.

— Det er et mindstekrav at mindst 1 ud af de 3 referencer er DGNB-certificeret.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Aftalen indeholder en arbejdsklausul.

- Aftalen indeholder bilag om solidarisk hæftelse for økonomisk støttevirksomheder samt for konsortiedeltagere.

- Aftalen indeholder krav professionel ansvarsforsikring for bygherrerådgiveren gennem hele aftaleperioden.

For flere oplysninger se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/10/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

ESPD´et udfyldes digitalt via internetportalen RIB.

Udbudsnr. i RIB er TN278348A

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg login og følg vejledningen.

2) Login ved at taste dine personlige brugeroplysninger.

3) I Personligt område vælg boksen Søg efter udbud.

4) Indtast RIB udbudsnummer TN278348A og tryk søg.

5) Udbuddet "Bygherrerådgivning vedr. totalentreprise på "nyt bo- og dagtilbud til autister", og vælg OK.

6) Åbn udbuddet ved at vælge rib-software udbud og " Bygherrerådgivning vedr. totalentreprise på "nyt bo- og dagtilbud til autister" i oversigten.

7) Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til en færdig ansøgning.

Mangler du et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg udbud og følg vejledningen.

2) Vælg Ny bruger og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkode:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg Login, og tryk Glemt brugernavn/

Password og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan RIB support vederlagsfrit kontaktes på enten tlf.: 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor ansøgningsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for antagelig aflevering af ansøgning.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen indholder udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.

Afgiver et konsortium en ansøgning, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af ansøgningen, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger en repræsentant, som uploader materiale for konsortiemedlemmerne.

ESPD:

Ansøger skal udfylde ESPD'et på RIB, der er oprettet som et afleveringskrav.

Sådan gør ansøgeren:

1)Tilgå Udbuddet.

2) Gå til "Aflevering af tilbud/ansøgning".

3) Klik på afleveringskravet "ESPD".

4) Klik på "Opret ESPD-svar".

5) Udfyld ESPD-formularen.

6) Klik "Eksporter" til sidst.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

Udover den dokumentation, der er omtalt i punkt III.1.1), III.1.2) og III.1.3) skal den ansøger, som ordregiveren efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge følgende øvrige dokumentation:

— Dokumentation for konsortiedannelse – bilag 2 – konsortieerklæring, såfremt det er relevant.

Såfremt ansøger til brug for aftalens opfyldelse agter at anvende underrådgivere, skal ansøgeren i ESPD afsnit D oplyse hvilke dele, ansøgeren har til hensigt at give i underleverance til tredjemand, og hvilke underrådgiverer ansøgeren foreslår. Underrådgiveren er underlagt de i punkt III.1.1) nævnte udelukkelsesgrunde. Underrådgivere skal udfylde et særskilt ESDP. Ansøger har pligt til at oplyse navn, kontaktoplysninger og juridisk repræsentant eller tegningsberettiget for underrådgiverne.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudsportal Byggeweb/RIB.

For flere oplysninger henvises der til udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan ses på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2020

Send til en kollega

0.078