23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 192-462772
Offentliggjort
02.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/825

Indlevering af tilbud

Til
03.11.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/825

Udbyder

Silkeborg Forsyning A/S

Vindere

Valgt firma

(27.11.2020)
Daka Refood
Lundagervej 21
8722 Hedensted

Behandling af madaffald (kildesorteret organisk dagrenovation; KOD)


Silkeborg Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Forsyning A/S
CVR-nummer: 31935520
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Bang Jensen
E-mail: mail@silkeborgforsyning.dk
Telefon: +45 89206400

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/825
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/825
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Behandling af madaffald (kildesorteret organisk dagrenovation; KOD)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

SGA udbyder hermed behandling af kildesorteret organisk dagrenovation i Silkeborg Kommune i offentligt udbud efter reglerne i udbudslovens afsnit II.

Behandlingsopgaven udbydes for en periode på 2 år med start den 1. januar 2021 og med udløb den 31. december 2021.

Behandlingsopgaven i Silkeborg Kommune omfatter følgende overordnede aktiviteter:

— Behandling af madaffald indsamlet i Silkeborg Kommune, med henblik på produktion af biogas og jordforbedringsmiddel.

— Eventuel transport fra Affaldscenter Tandskov til behandlingsanlægget.

Tilbudsgiver skal afgive et samlet tilbud på afhentning og behandling af madaffald fra Silkeborg Kommune baseret på afgivelse af priser på begge ydelser i tilbudslisten.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Silkeborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

SGA udbyder hermed behandling af kildesorteret organisk dagrenovation i Silkeborg Kommune i offentligt udbud efter reglerne i udbudslovens afsnit II.

Behandlingsopgaven udbydes for en periode på 2 år med start den 1. januar 2021 og med udløb den 31. december 2021.

Behandlingsopgaven i Silkeborg Kommune omfatter følgende overordnede aktiviteter:

— Behandling af madaffald indsamlet i Silkeborg Kommune, med henblik på produktion af biogas og jordforbedringsmiddel.

— Eventuel transport fra Affaldscenter Tandskov til behandlingsanlægget.

Tilbudsgiver skal afgive et samlet tilbud på afhentning og behandling af madaffald fra Silkeborg Kommune baseret på afgivelse af priser på begge ydelser i tilbudslisten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD’en som foreløbigt bevis erklærer at opfylde:

— at have en gennemsnitlig årsomsætning på 4 mio. DKK over de seneste 3 år, hvor der foreligger årsregnskab, og

— har en soliditetsgrad på mindst 18 % i det seneste afsluttede regnskabsår, hvor der foreligger årsregnskab.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal SGA kræve, at den tilbudsgiver, til hvem SGA har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger endelig dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for de i ESPD’en afgivne oplysninger.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD’en erklære, at tilbudsgiver i løbet af de seneste 3 år har udført mindst én behandlingsopgave af madaffald fra husholdninger.

I ESPD'en skal tilbudsgiver således oplyse minimum én af sådanne referencer efter følgende opskrift:

— beskrivelse af behandlingsopgaven

— mængde omfattet af behandlingsopgaven

— kontraktperiode med angivelse af start og sluttidspunkt

— kundens navn og kontaktoplysninger.

Alternativt kan tilbudsgiver vedlægge en referenceliste, hvori oplysningerne fremgår.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal SGA kræve, at den tilbudsgiver, til hvem SGA har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger endelig dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for de i ESPD’en afgivne oplysninger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/11/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/11/2020
Tidspunkt: 07:30
Sted:

 

Silkeborg

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det vil ikke være muligt at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

1. oktober 2021

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/09/2020

Send til en kollega

0.063