23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 194-470290
Offentliggjort
06.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
29.10.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/139759911.aspx

Udbyder

Arwos Service A/S - Arwos Affald A/S

Vindere

Afhentning og afsætning af haveaffald til genanvendelse

(27.11.2020)
BHC Miljø
Foldager 5
6400 Sønderborg

Afhentning og afsætning af haveaffald til genanvendelse


Arwos Service A/S - Arwos Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ARWOS SERVICE A/S - Arwos Affald A/S
CVR-nummer: 33046340
Postadresse: Forsyningsvejen 2
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Kontaktperson: Stinne Stokkebo
E-mail: ssto@arwos.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/139759911.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/139759911.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/139759911.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indsamling og behandling af husholdningsaffald

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Afhentning og afsætning af haveaffald til genanvendelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77120000 Kompostering
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Arwos Affald A/S indbyder hermed alle relevante tilbudsgivere til at give pris på afhentning og afsætning af haveaffald fra vores genbrugspladser.

Tryk her https://permalink.mercell.com/139759911.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der afleveres på årsbasis ca. 8 000 ton haveaffaldspladser på vores 5 genbrugspladser og 2 grenpladser.

Haveaffaldet ligger i silo og skal afhentes løbende. Herefter skal haveaffaldet afsættes til genanvendelse i form af energiudnyttelse eller jordforbedringsmiddel.

Tilbudsgiver skal være ansvarlig for hele processen fra afhentning til genanvendelsen er foretaget. Det kan gøres ved hjælp af underleverandører og forpligtende samarbejder med andre parter.

Der accepteres ikke forbehold. Der må gerne afgives flere tilbud. En leverandør, kan forslå flere scenarier for afhentning og afsætningshastighed eller flere løsninger på optioner.

Der er tale om et rammeudbud, da mængderne svinger meget og Arwos ikke kender de fremtidige mængder. Tilbudsgiver skal acceptere udsving over året og udsving i de samlende mængder på op til 30 %.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Det e muligt at forlænge kontrakten med et år, hvis begge parter ønsker dette.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Transportøren skal have gyldig tilladelse til transport af gods for fremmed regning.

Tilbudsgiver skal være godkendt indsamler, modtager, transportør eller mægler i hht. bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Tilbudsgiver kan være godkendt transportør såfremt tilbudsgiver kan fremvise en skriftlig aftale med godkendt modtageanlæg, som har ret til at modtage den pågældende affaldstype. Det er et krav, at dette modtageanlæg skal modtage affaldet i hele kontraktperioden. Modtagelse til andre godkendte modtageanlæg må kun ske efter skriftlig godkendelse. Hvis ikke tilbudsgiver er registreret i Energistyrelsens Affaldsdataregister som enten indsamler, modtager, transportør eller mægler af den pågældende affaldstype på fristen for afgivelse af tilbud, - eller hvis ikke der er en skriftlig aftale med et godkendt modtageanlæg, diskvalificeres tilbuddet, og evaluering af det pågældende tilbud vil ikke finde sted.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Ordren tildeles kun en aktør. Der accepteres ikke partering eller lignende.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/12/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/10/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til at overvåge åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2020

Send til en kollega

0.078