23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 195-471953
Offentliggjort
07.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/827

Udbyder

Jammerbugt Kommune

Vindere

(01.12.2020)
HF & VUC Nord S/I
På Sporet 8B
9000 Aalborg

Offentligt udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge til Jammerbugt Kommune


Jammerbugt Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Jammerbugt Kommune
Postadresse: Borgervænget 12
By: Brovst
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 9460
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Kjær
E-mail: mbk@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.jammerbugt.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/827
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/827
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge til Jammerbugt Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af kontrakt vedr. danskuddannelse til udlændinge til Jammerbugt Kommune, i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr. 971 af 26. juni 2020 herefter benævnt ”Danskuddannelsesloven”. Danskuddannelsesloven omfatter 3 modulopbyggede danskuddannelser, der hver især afsluttes med en centralt stillet prøve. Nærværende udbud omfatter de 3 modulopbyggede danskuddannelser, Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 med indhold i henhold til Danskuddannelsesloven.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214800 Uddannelsescentre
80000000 Uddannelse og undervisning
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80580000 Afholdelse af sprogkurser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Jammerbugt Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Jammerbugt Kommune varetager i dag selv alt driften vedrørende Danskuddannelsen for udlændinge gennem Kommunens Sprog- og kompetencecenter. Jammerbugt Sprog- og kompetencecenter udbyder i dag Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2, Danskuddannelse 3. Undervisningen foregår pt. i Birkelse i nærheden af Aabybro, hvor også jobcenter- og integrationsmedarbejdere har kontor. Mange nationaliteter er repræsenteret som kursister på sprogcenteret, og de er alle kommet til Kommunen enten som arbejdstagere, flygtninge, au pair m.m. Kursisterne modtager i dag en danskuddannelse, der så vidt muligt er tilpasset job, studier, praktik eller anden aktivitet. Jammerbugt Kommune ønsker at indtræde i en aftale fra den 1. januar 2021.

Målgruppen for den udbudte opgave er alle udlændinge, der er fyldt 18 år, herunder både I- og S-kursister, som defineret i Danskuddannelsesloven. Størstedelen af Jammerbugt Kommunes kursister er S-kursister, da mange udlændinge, der er bosat i Kommunen har job i landbrugssektoren, som udgør en væsentlig del af det private jobudbud i Jammerbugt Kommune. Undervisningen skal derfor rumme udlændinge med en kortere eller ingen uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. flygtninge og familiesammenførte. Undervisningen skal støtte op om beskæftigelsesrettede aktiviteter, og vejen til et arbejde. Herudover skal undervisningen sikre, at de ressourcestærke S-kursister har et effektivt og fleksibelt tilbud.

Jammerbugt Kommune har til hensigt at indgå kontrakt med én hovedleverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Undervisningsforløb / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation/virksomhed og medarbejdere / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet medsende en udfyldt udgave af bilag 1 – tro- og loveerklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til egnethed. Disse oplysninger skal senere verificeres jf. punkt 2.3 i udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4, 5 og 6.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

- Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1.

- Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2.

- Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3.

- Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4.

- Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5.

- Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

Tilbudsgiver skal for at bekræfte ovenstående udfylde og underskrive bilag 1 – tro- og loveerklæring.

Såfremt en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) afgiver tilbud skal dette fremgå af tilbuddet. Herudover skal samtlige deltagere i sammenslutningen, udfylde en særskilt udgave af bilag 1 – tro- og loveerklæring i forbindelse med egnethedsvurderingen.

Tilbudsgiver skal endvidere være opmærksom på at vedlægge en erklæring, hvormed parterne i sammenslutningen erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter tildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave.

Sammenslutningens deltagere skal i tro- og loveerklæringen, eller i eget anvendt bilag, angive, hvilken deltager der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.

Sammenslutningen kan anvende bilag 3 – erklæring om fælles hæftelse, men må tillige anvende eget bilag såfremt det bekræfter ovenstående hæftelse.

Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af tilbuddet basere sig på andre enheders (virksomheders) økonomiske og finansielle formåen. Tilbudsgiver skal i tilbuddet angive, hvorvidt dette er tilfældet. Der skal vedlægges en udfyldt udgave af bilag 1 – tro- og loveerklæring, for hver enhed, som tilbudsgiver baserer sig på.

Tilbudsgiver skal endvidere være opmærksom på at vedlægge en støtteerklæring, hvormed de andre enheder erklærer at stille alle nødvendige ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med løsning af opgaven. De andre enheder skal desuden på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 144, stk. 4 for de oplysninger, som er afgivet i bilag 1 – tro- og loveerklæring i forbindelse med tilbuddet.

Tilbudsgiver kan anvende bilag 2 - støtteerklæring, men må tillige anvende eget bilag såfremt det bekræfter ovenstående.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen for det seneste afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for tilbudsfristen.

Tilbudsgiver skal oplyse dette i bilag 1 – tro- og loveerklæring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

§ 16 i lovbekendtgørelse 901 af 19. august 2019 (Danskuddannelsesloven) og § 24 bekendtgørelse 1089 af 26. juni 2020 med tilhørende fagbeskrivelser i bekendtgørelsens bilag.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/11/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver kan ikke deltage i tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til

udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet TrueTender ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til ordregiver.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Udbudsdokumenter”.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet TrueTender.

I henhold til tidsplanen i punkt 1.8 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver,

hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets

karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet TrueTender skal stilles til supporten: 79 30 78 33 eller kundecenter@truelink.dk

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i bilag 1 - tro- og loveerklæring.

I punkt 2.3.1 og 2.3.2 i udbudsbetingelserne beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling af serviceattesten er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. E-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2020

Send til en kollega

0.067