23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 198-478904
Offentliggjort
12.10.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
09.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://portal.iprojekt.dk/link/Solhusene-praekvalifikation

Udbyder

Albertslund Boligselskab, afdeling 3701, Solhusene v/ Bo-Vest

Opdateringer

Rettelse
(14.10.2020)

II.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:1. linje
I stedet for:
Varighed i måneder: 19
Læses:
Varighed i måneder:25

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Hele afsnittet
I stedet for:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, at de fremsendte referencer er af tilsvarende karakter og i sammenligneligt omfang som den udbudte opgave. Relevansen af ansøgers referencer vurderes i forhold til den aktuelle opgave herunder (i tilfældig rækkefølge):
— Erfaring med renovering af boliger - herunder renovering i beboede boliger inkl. varslinger, dialog og håndtering af beboere
— Erfaring med genhusning, herunder genhusningstidsplaner
— Erfaring med sager for den almene sektor
— Erfaring med sager i hovedentreprise
— Erfaring med etablering af solcelleanlæg og ventilation
— Sagens størrelse/omfang, herunder samlet entreprisesum.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der må vedlægges op til 5 referencer, hvoraf minimum 2 referencer skal omhandle større renoveringssager af boligbyggeri, og minimum 1 reference skal være udført for et alment boligselskab. Ved større sager menes der sager over 70 mio. DKK ekskl. moms.
Læses:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Ordregiver vil prækvalificere 5 ansøgere. Såfremt ordregiver modtager ansøgninger fra mere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver ud fra de oplyste kriterier udvælge, hvilke ansøgere, der har den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter.
Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, at de fremsendte referencer er af tilsvarende karakter og i sammenligneligt omfang som den udbudte opgave. Relevansen af ansøgers referencer vurderes i forhold til den aktuelle opgave herunder (i tilfældig rækkefølge):
— Erfaring med renovering af boliger - herunder renovering i beboede boliger inkl. varslinger, dialog og håndtering af beboere
— Erfaring med genhusning, herunder genhusningstidsplaner
— Erfaring med sager for den almene sektor
— Erfaring med sager i hovedentreprise
— Erfaring med etablering af solcelleanlæg og ventilation
— Sagens størrelse/omfang, herunder samlet entreprisesum.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der må vedlægges op til 5 referencer, hvoraf minimum 2 referencer skal omhandle større renoveringssager af boligbyggeri, og minimum 1 reference skal være udført for et alment boligselskab. Ved større sager menes der sager over 70 mio. DKK ekskl. moms.

Solhusene, renovering


Albertslund Boligselskab, afdeling 3701, Solhusene v/ Bo-Vest

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Albertslund Boligselskab, afdeling 3701, Solhusene V/BO-VEST
CVR-nummer: 24231011
Postadresse: Stationsparken 37
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Clemmensen
E-mail: scl@bo-vest.dk
Telefon: +45 88180880
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bo-vest.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/Solhusene-praekvalifikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Wissenberg A/S
CVR-nummer: 26369126
Postadresse: Hejrevej 26
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Iver Pedersen
E-mail: ip@wissenberg.dk
Telefon: +45 27253459
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.wissenberg.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://portal.iprojekt.dk/link/Solhusene-praekvalifikation
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Solhusene, renovering

 

Sagsnr.: 9638103
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme - IA40 - IA24 - IA11
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter en helhedsplan for Solhusene med støtte fra Landsbyggefonden. Planen omfatter renovering af samtlige badeværelser herunder mindre ombygninger i udvalgte boliger, totaludskiftning af brugsvandsinstallationer og afløb, efterisolering af alle gavle, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af dræn og etablering af fugtisolering på røde blokke samt etablering af enkelte tilgængelighedsboliger og sammenlægninger af boliger i gule blokke. Dertil kommer opgradering af udearealerne, etablering af nye haver på 3 blokke og opførelse af velfærdsfaciliteter til driften.

Derudover er der vedtaget 2 demonstrationsprojekter i samarbejde med Landsbyggefonden, hvor der skal etableres behovstyret ventilation i alle boliger samt opsættes solcelleanlæg med batterilager herunder en udskiftning af tagbelægningen på gule blokke. Demonstrationsprojekterne udføres som en integreret del af helhedsplanen.

Yderligere information om byggesagen fremgår af byggesagsbeskrivelsen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 98 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

- Solporten 8-24, 2620 Albertslund

- Grønneled 6-28, 2620 Albertslund

- Solporten 5-19, 2620 Albertslund

- Solporten 8-20, 2620 Albertslund.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Sagen udbydes i hovedentreprise. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud med prækvalifikation i henhold til udbudsloven § 58-60.

Bebyggelsen Solhusene er en almen boligafdeling i Albertslund Boligselskab. Afdelingen består af 15 boligblokke i 2 etager med i alt 172 boliger i varierende størrelser. Bebyggelsen er opdelt i 2 forskellige blokbebyggelser, hvor 9 af boligblokkene (”røde blokke”) er opført i årene 1943-1954 og de resterende 6 blokke (”gule blokke”) er opført i årene 1957-1959.

Entreprisen omfatter følgende ydelser:

- Ombygning af 6 boliger til tilgængelighedsboliger

- Sammenlægning af 36 boliger til 18 større boliger

- Etablering af behovstyret ventilation i samtlige boliger (demonstrationsprojekt)

- Etablering af hybridsolcelleanlæg på 6 blokke herunder udskiftning af tagbelægningen (demonstrationsprojekt)

- Totalrenovering af samtlige badeværelser herunder mindre ombygninger i udvalgte badeværelser

- Udskiftning af alle faldstammer

- Udskiftning af alle stigstrenge for vand

- Kloakrenovering

- Efterisolering af samtlige gavle

- Fugtisolering af kældervægge herunder etablering af nyt dræn ved 9 blokke inkl. retablering af terræn, herunder beboerhaver

- Udskiftning af vinduer og døre på 9 blokke

- Etablering af nye haver i stueetagen på 3 blokke

- Opgradering af de fælles udearealer

- Nødvendige saneringsarbejder og bortskaffelse af affald

- Alle nødvendige skurbys- og byggepladsforanstaltninger

- Arbejdsmiljøkoordinering (B) - option.

Der henvises til nærmere beskrivelse i udbudsdokumenterne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tid, aflevering og kvalitetssikring / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde, organisation og bemanding / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 98 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 19
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Konditionsmæssige ansøgeres erfaring fra tilsarende projekter, dokumenteret med op til 5 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er indarbejdet optioner til prissætning i henhold til udbudsmaterialet.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere ikke må være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 6.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

a) Ansøgerens gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår har været mindst 120 mio. DKK.

b) Ansøgerens egenkapital er mindst 20 mio. DKK jf. seneste regnskabsår.

c) Ansøgerens soliditetsgrad er mindst 15 %, jf. seneste regnskabsår

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, at de fremsendte referencer er af tilsvarende karakter og i sammenligneligt omfang som den udbudte opgave. Relevansen af ansøgers referencer vurderes i forhold til den aktuelle opgave herunder (i tilfældig rækkefølge):

— Erfaring med renovering af boliger - herunder renovering i beboede boliger inkl. varslinger, dialog og håndtering af beboere.

— Erfaring med genhusning, herunder genhusningstidsplaner.

— Erfaring med sager for den almene sektor.

— Erfaring med sager i hovedentreprise.

— Erfaring med etablering af solcelleanlæg og ventilation.

— Sagens størrelse/omfang, herunder samlet entreprisesum

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der må vedlægges op til 5 referencer, hvoraf minimum 2 referencer skal omhandle større renoveringssager af boligbyggeri, og minimum 1 reference skal være udført for et alment boligselskab. Ved større sager menes der sager over 70 mio. DKK ekskl. moms.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ansøger skal være opmærksom på, at aftalen er betinget af, at ordregiver opnår skema-B godkendelse.

Der stilles krav om arbejdsklausul og praktikanter.

Hvis ansøger indgår i en sammenslutning (f.eks. et konsortium), skal indsendes en erklæring om fællesbefuldmægtiget, hvor sammenslutningen erklærer at hæfte solidarisk.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/12/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver har valgt at udbyde opgaven i hovedentreprise og dermed ikke opdele kontrakten i delkontrakter. Dette vurderes hensigtsmæssigt i forhold til opgavens omfang, størrelse og styringsmæssige kompleksitet.

Aflevering af ansøgning om prækvalifikation skal ske via projektweb iProjekt. Adgang til prækvalifikationen sker via link som angivet under I.1)

Ansøgere om prækvalifikation skal anvende Det Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) til indgivelse af ansøgning. For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD, henvises der til relevant vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

De ansøgere som udvælges til at afgive tilbud inviteres til digitalt udbud på iProjekt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2020

Send til en kollega

0.078