23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 198-480136
Offentliggjort
12.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/140201018.aspx

Udbyder

FFV Spildevand A/S

Vindere

Spuling og TV inspektion af kloakker

(01.12.2020)
NORVA24 Danmark A/S
Rydagervej 27
2620 Albertslund

Opdateringer

Rettelse
(16.10.2020)

II.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Slut
I stedet for:
Dato: 31-12-2024
Læses:
Dato: 31-12-2022

Spuling og TV inspektion af kloakker


FFV Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FFV Spildevand A/S
CVR-nummer: 26514851
Postadresse: Korsvangen 6A
By: Ringe
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Petersen
E-mail: bjpe@ffv.dk
Telefon: +45 51671084
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/140201018.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/140201018.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/140201018.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Spuling og TV inspektion af kloakker

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90470000 Rensning af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Spuling, oprensning og TV inspektion af kloakker.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Faaborg Midtfyn Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af spuling, oprensning og TV-inspektion som udføres i forbindelse planlagte renovering/sanerings opgaver af kloakker beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse 2 x 1 år på uændrede betingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse 2 x 1 år på uændrede betingelser.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivere skal udfylde ESDH attest elektronisk i Mercell udbudssystemet og den vindende tilbudsgiver skal kun mod forlangende og inden rammeaftalens indgåelse fremsende en kopi af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, hvor det fremgår, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i henhold til artikel 45 i udbudsdirektivet. Serviceattesten må max. være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring. Minimum 10 mio. DKK og max selvrisiko på 50 000 DKK.

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde, der er omfattet af udbuddet, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Minimum 500 000 DKK pr. år i gennemsnit.

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Minimum positiv egenkapital.

Sikkerhedsstillelse som anfordringsgaranti på 100 000 DKK (bilag 3 sikkerhedsstillelse).

Minimumskrav ingen ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Teknisk og/eller faglig formåen:

- Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Vedlagte referenceliste bilag 4 udfyldes. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske kapacitet.

- Certificeringer eller politikker vedrørende ledelsessystemer vedlægges/oplyses. F.eks. kvalitetsstyring, miljøstyring samt farve på smiley fra arbejdstilsynet.

- Liste over egnet materiale og maskiner som tjenesteyderen har til rådighed. (bilag 5) minimumskrav 2 TV-inspektionsvogne og 2 genbrugsspulevogne. Minimum egnet udstyr til TV-inspektion i kloakledninger med dimensioner på op til mindst ø 1 000 mm.

Beskrivelse af firma, beliggenhed, kontaktperson, antal ansatte mv. Minimum 2 TV-operatører med dokumenteret uddannelse og 2 spuleoperatører, der har erfaring med spuling af kloakker.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Dokumentation på kursus i "vejen som arbejdsplads - afmærkning af vejarbejde"

Aut. kloakmester.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2020

Send til en kollega

0.062