23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 198-480357
Offentliggjort
12.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=280766&B=DRS

Udbyder

Dansk Retursystem A/S

Mellemtransport af tiptrailere med genanvendeligt materiale - Sjælland (kørsel med glasemballage)


Dansk Retursystem A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Retursystem A/S
CVR-nummer: 25 49 61 40
Postadresse: Baldersbuen 1
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Kruse
E-mail: mku@dansk-retursystem.dk
Telefon: +45 43323232
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=280766&B=DRS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=280766&B=DRS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatejet non-profit miljøvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud vedrørende mellemtransport af tiptrailere med genanvendeligt materiale - Sjælland (kørsel med glasemballage)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dansk Retursystem A/S udbyder ved denne udbudsrunde en kontrakt vedrørende mellemtransport af tiptrailere med genanvendeligt materiale imellem nogle i kontrakten nærmere definerede lokationer på Sjælland.

De specifikke krav til tilbudsgivers ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder udkast til kontrakten.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der kan kun afgives tilbud på hele den samlede udbudte ydelse og altså ikke på enkelte transporter.

Kontrakten omfatter transport af lastede og tomme tiptrailere lastet med genanvendeligt materiale i form af glasemballage mellem nedenstående lokationer:

- Dansk Retursystem A/S, Bredebjergvej 10, 2630 Taastrup (DRS’ terminal), og

- Reiling Glasrecycling Danmark ApS, Maglemølle 60, 4700 Næstved (modtageren) og retur igen.

I forbindelse med transporten, stiller leverandøren egne chauffører og trækkere til rådighed. DRS stiller 4-akslede tiptrailere til rådighed. En lastet tiptrailer vejer op til 48 tons totalvægt.

Ved 1 transport forstås afhentning af 1 lastet tiptrailer i dokken på DRS’ terminal, transport af denne til modtageren, aflæsning ved tip af tiptrailerens indhold hos modtageren, samt efterfølgende returtransport af tiptraileren til DRS’ terminal, hvor tiptraileren skal sættes på plads i dokken.

Transport af tiptrailere skal ske på alle ugens hverdage dvs. mandag til og med fredag, samt på lørdage.

De specifikke krav til leverandørens ydelser samt det forventede antal transporter er nærmere beskrevet i udkast til kontrakten.

Opstart af kontrakt og påbegyndelse af transport skal ske pr. 1. april 2021.

DRS' ret til at anmode om transport i henhold til kontrakten ophører uden varsel den 31. december 2022, medmindre DRS har gjort brug af sin option.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

DRS har option på at forlænge kontrakten og dermed sin ret til at afgive ordre i henhold til kontrakten med op til 1 år. DRS skal anvende optionen samlet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
//txtmark end-->
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

DRS stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- En samlet årsomsætning for hvert af de seneste 2 aflagte årsregnskab på minimum 2,5 mio. DKK.

- En positiv egenkapital for det senest aflagte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal i den forbindelse indtaste egenkapitalen i det felt i ESPD’en der hedder ”Finansielle nøgletal” og indtaste de samlede årsomsætninger i det felt i ESPD’en der hedder ”Samlet årsomsætning”.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

DRS vil udelukke tilbudsgivere der er omfattet af:

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136.

- De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 1-5, kan tilbudsgiver ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138.

DRS vil i tilfælde, hvor DRS påtænker at udelukke en tilbudsgiver, fastsætte en passende frist for fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed.

For så vidt angår endelig dokumentation for opfyldelse af de af DRS fastsatte kriterier til udelukkelse, egnethed og udvælgelse henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 9.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt jf. lov om klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. udbudslovens § 171, stk. 2.

2) Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2020

Send til en kollega

0.078