23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-487216
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
12.11.2020 Kl. 13:00

Udbyder

Aarhus Kommune, Børn og Unge

Lærings- og aktivitetsbyggeri i Nye


Aarhus Kommune, Børn og Unge

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Børn og Unge
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Grøndaldsvej 2, Postboks 4069
By: Aarhus, Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Bundgaard Larsen
E-mail: hbla@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=coqoqqtnau
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=coqoqqtnau
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Lærings- og aktivitetsbyggeri i Nye

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalentreprisekontrakt vedr. projektering og opførelse af nyt lærings- og aktivitetsbyggeri i nye - etape 1. I etape 1 etableres generelle læringsfaciliteter til 0. – 9. klasse i tre spor, integreret SFO og klub, personalefaciliteter og administration, faglokaler til 4 spor, en idrætshal mfl. bevægelsesrum, omklædning, depoter, fritidsbruger klublokaler, en kunstgræsbane samt øvrige udearealer inklusive parkering, cykelparkering samt lege- og læringsfaciliteter til skole med integreret SFO og klub i 3 spor. Grunden bearbejdes landskabeligt, og der udlægges og disponeres areal til funktioner til etape 2. I etape 2 (ikke omfattet af udbuddet) forventes etableret generelle læringsfaciliteter for 0. – 9. klasse til det fjerde spor inkl. integreret SFO samt personalefaciliteter, en ekstra idrætshal med tilhørende omklædning, depoter og motionsrum, en daginstitution til 12 børnegrupper, samt udearealer herunder parkering, cykelparkering samt lege- og læringsfaciliteter til udvidelsen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

På grund beliggende ved den sydlige bygrænse til Elev by (nordlige del af Aarhus Kommune).

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprisekontrakt vedr. projektering og opførelse af nyt lærings- og aktivitetsbyggeri i Nye - etape 1. I etape 1 etableres generelle læringsfaciliteter til 0. – 9. klasse i tre spor, integreret SFO og klub, personalefaciliteter og administration, faglokaler til 4 spor, en idrætshal mfl. bevægelsesrum, omklædning, depoter, fritidsbruger klublokaler, en kunstgræsbane samt øvrige udearealer inklusive parkering, cykelparkering samt lege- og læringsfaciliteter til skole med integreret SFO og klub i 3 spor. Grunden bearbejdes landskabeligt, og der udlægges og disponeres areal til funktioner til etape 2. I etape 2 (ikke omfattet af udbuddet) forventes etableret generelle læringsfaciliteter for 0. – 9. klasse til det fjerde spor inkl. integreret SFO samt personalefaciliteter, en ekstra idrætshal med tilhørende omklædning, depoter og motionsrum, en daginstitution til 12 børnegrupper, samt udearealer herunder parkering, cykelparkering samt lege- og læringsfaciliteter til udvidelsen. Byggeriet af etape 1 forventes ibrugtaget efteråret 2024. Lærings- og aktivitetsbyggeriet har et særligt fokus på bæredygtighed.

Aarhus Kommune ønsker med dette udbud at tilknytte en totalentreprenør (et totalentrepriseteam), der kan levere de samlede bygge- og anlægsarbejder, og de tilhørende arkitektfaglige, landskabsarkitektfaglige og ingeniørfaglige projekteringsydelser for realisering af projektet.

Opgaven udbydes som udbud med forhandling jf. Udbudslovens § 61–66.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur og funktion / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Materialer, teknisk kvalitet og bæredygtighed / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 99
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Aarhus Kommune vælge de 3 ansøgere/teams, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Vurdering vil ske på baggrund af de med prækvalifikationsansøgningen modtagne referenceoplysninger.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke 3 ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved "relevante referencer" forstås af ordregiver referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i entrepriseform, art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende nybyggeri af skole-, daginstitutions- og idrætsbyggeri, kunstgræsbane, flerbrugerhuse som multihuse, kulturhuse, højskoler eller lignende udført i totalentreprise og indeholdende såvel arkitekt- og landskabsarkitektfaglige som ingeniørfaglige ydelser. Det vil blive tillagt positiv betydning, såfremt en reference inden for ovenstående ligeledes viser, at ansøger har indsigt i og/eller erfaring med:

› Etablering af inspirerende udearealer til leg og læring

› Etablering af kunstgræsbane

› Indretning af læringsrum, herunder særlige ydelser indenfor indretning af rum til pædagogisk og didaktisk praksis

› Disponering af byggeri med forskellige brugere i et 0-100 års perspektiv.

› Procesledelse ifm. brugerinddragelse herunder indretning af læringsrum i samarbejde med brugerne

› Byggeri og udearealer med særligt bæredygtigheds fokus

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles krav, jf. nedenfor til ansøgers egenkapital i hvert af de seneste tre regnskabsår samt til ansøgers omsætning ligeledes i hvert af de seneste tre regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det et mindstekrav, at ansøger som minimum har haft:

› Positiv egenkapital i hvert af de seneste tre regnskabsår

› Omsætning på minimum kr. 450 mio. ekskl. moms i hvert af de seneste tre regnskabsår

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer for varetagelse af tidligere lignende opgaver vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsbetingelsernes pkt. 2.1.6. samt udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9).

Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen (i ESPD-dokumentet) vedlægge maksimum samlet 10 referencer for hele ansøgerteamet. Der anmodes om, at referencerne i videst muligt omfang dokumenterer relevant erfaring, som defineret i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9) samt i prækvalifikationsbetingelsernes pkt. 2.1.6. Referencerne må max være 5 år gamle regnet fra aflevering (i henhold til ABT/AB) af byggeriet. Det bemærkes, at Aarhus Kommune dermed har fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referencer for tjenesteydelser (arkitektfaglige, landskabsarkitektfaglige og ingeniørfaglige referencer) højst må være tre år gamle. Det skyldes, at der efter Aarhus Kommunes opfattelse er et begrænset marked for de efterspurgte referencer, og at det vil kunne føre til en uhensigtsmæssig og usaglig begrænsning af konkurrencen, hvis udbudslovens udgangspunkt opretholdes.

Ansøgerne er berettiget til at vedlægge en uddybende beskrivelse af referencerne i et særskilt referenceark. Der kan dog alene gives en uddybende beskrivelse af de referencer, der er beskrevet i ESPD'et.

Der anmodes om, at minimum 2 af referencerne vedrører arkitektrådgivning, minimum 1 reference vedrører landskabsarkitektrådgivning og minimum 1 reference vedrører ingeniørrådgivning.

Oplyser ansøger samlet flere end 10 referencer, og har ansøger i sin ansøgning ikke redegjort for prioriteringen af referencerne, anvender ordregiver følgende procedure for fastlæggelse af, hvilke referencer ordregiver forholder sig til i forbindelse med evalueringen af de indkomne ansøgninger.

— Såfremt ansøger angiver referencer i både ESPD og i særskilt referenceark – og der ikke er overensstemmelse imellem disse – vil referencer blive identificeret på baggrund af de 10 første referencer angivet i ESPD'-et(erne),

— Hvis intet andet er angivet i ansøgningen, og der med ansøgningen afleveres mere end ét ESPD, eksempelvis for sammenslutninger eller, når ansøger delvist baserer sig på andre virksomheder, vil der gælde følgende:

a. Indledningsvis vil de i et ESPD første 2 angivne referencer vedr. Arkitektrådgivning, den først angivne reference vedrørende landskabsarkitektrådgivning samt den først angivne reference vedrørende ingeniørrådgivning blive identificeret og indgå i vurderingen.

b. Referencer i ESPD'et fra sammenslutningens udpegede befuldmægtigede vil herefter tælle forud for andre afgivne ESPD'er.

c. Referencer i øvrige afgivne ESPD'er vil herefter indgå i den rækkefølge, som ansøger har valgt at uploade sine ansøgningsdokumenter i. Foranstående dokumenter går forud for efterstående.

Nedenstående oplysninger bedes angivet i ESPD og ved eventuel aflevering af referenceark uploadet i én samlet pdf-fil som bilag til ansøgningen:

Beskrivelse: Type af byggeri/anlæg (f.eks. ny skole, ny daginstitution, idrætsbygge-ri, kunstgræsbane, kulturhus etc.), Beskrivelse af byggeriet (indhold og omfang), Entrepriseform (total-, hoved-, stor-, fagentreprise), Beskrivelse af egne ydelser (f.eks. ingeniør-, arkitekt-, landskabsarkitektrådgivning, procesledelse og indretning af læringsrum), Bruttoareal for byggeriet

Beløb: Samlet anlægssum for byggeriet ekskl. moms - Omsætning/honorar for egne ydelser ekskl. moms

Dato: Dato for aflevering (ABT/AB)/Status for igangværende byggeri

Modtager: Kunde

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT18 med tilføjelser er gældende.

Sociale klausuler i henhold til bilag A.3 er gældende.

Hardship klausul gældende i forhold til udbrud af epidemi, pandemi eller lignende fremgår af Totalentreprisekontraktens pkt. 13.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/11/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

For nærværende udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk, 1 nr. 1 og 2.

Angivelse ovenfor i pkt. II.2.7 vedrørende kontraktens varighed dækker tidsperioden frem til og med 5. års eftersyn.

Angivelse ovenfor i pkt. IV.1.5 skal forstås således, at Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af det 1. reviderede tilbud, jf. ligeledes udbudsbetingelsernes pkt. 1.3.1.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning omprækvalifikation, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren,og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020

Send til en kollega

0.078