23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 208-507887
Offentliggjort
26.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157bc23a-c8cb-4acf-8926-b5bf8aaa8b4b/homepage

Udbyder

Guldborgsund Spildevand A/S

Vindere

Valgt firma

(28.12.2020)
FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense

Udbud af tømning af bundfældningstanke


Guldborgsund Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Spildevand A/S
CVR-nummer: 32559824
Postadresse: Gaabensevej 116
By: Nykøbing F
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Olsen
E-mail: Mpo@horten.dk
Telefon: +45 52344190
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157bc23a-c8cb-4acf-8926-b5bf8aaa8b4b/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157bc23a-c8cb-4acf-8926-b5bf8aaa8b4b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157bc23a-c8cb-4acf-8926-b5bf8aaa8b4b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157bc23a-c8cb-4acf-8926-b5bf8aaa8b4b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af tømning af bundfældningstanke

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Guldborgsund Spildevand A/S (herefter "Ordregiver") gennemfører dette udbud for at identificere den virksomhed (herefter "Leverandøren"), som skal varetage:

i) tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) i Guldborgsund Kommune, samt

ii) administration af tømningsordningen.

Den udbudte kontrakt omfatter årlig tømning af ca. 3 524 tanke, der geografisk opdeles efter kommunegrænserne fra de tidligere kommuner Nykøbing F., Nørre Alslev, Nysted, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster, dvs. de 6 oplande, se arbejdsbeskrivelsens afsnit 2.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

 

Guldborgsund Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Guldborgsund Spildevand A/S (herefter "Ordregiver") gennemfører dette udbud for at identificere den virksomhed (herefter "Leverandøren"), som skal varetage:

i) tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) i Guldborgsund Kommune, samt

ii) administration af tømningsordningen.

Den udbudte kontrakt omfatter årlig tømning af ca. 3 524 tanke, der geografisk opdeles efter kommunegrænserne fra de tidligere kommuner Nykøbing F., Nørre Alslev, Nysted, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster, dvs. de 6 oplande, se arbejdsbeskrivelsens afsnit 2.

Dokumentet "Arbejdsbeskrivelse" med bilag indeholder en udførlig beskrivelse af de opgaver, som er omfattet af den udbudte kontrakt.

Ordregiver har i henhold til udbudslovens § 49, stk. 2, overvejet en opdeling i delkontrakter, men har vurderet, at der vil være en række vanskelige og økonomisk fordyrende grænseflader forbundet med en opdeling af kontrakten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge kontraktens løbetid med 3 gange 24 måneder. Den maksimale kontraktperiode er således otte (8) år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan forlænge kontraktens løbetid med 3 gange 24 måneder. Den maksimale kontraktperiode er således otte (8) år.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. ESPD'-et, pkt. IV.B.

- Årsomsætningen for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Ordregiver.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som: Soliditetsgrad = 100 x egenkapital/aktiver.

2) En årsomsætning på minimum 10 mio. DKK excl. moms i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Med "afsluttede regnskabsår" menes regnskabsår for hvilke der foreligger et godkendt årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende arbejder/ydelser udført inden for de seneste 3 år, jf. ESPD'et, pkt. IV.C. Referencerne bør indeholde: Modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson), tidspunkt for opgavens udførelse og beskrivelse af projektets art og omfang.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers faglige og tekniske kapacitet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver som en del af dokumentationen blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

— Tilbudsgiver skal have udført mindst 3 tilsvarende opgaver indenfor de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Med "udført" menes, at opgaven er opstartet, udført og/eller afsluttet inden for det beskrevne tidsrum. Tilbudsgiver kan i beskrivelsen af referenceopgaven alene medtage den del af opgaven, som faktisk er leveret inden for den tidsmæssige afgrænsning.

Med "tilsvarende opgaver" menes opgaver, der omfatter både tømning af bundfældnings-tanke og administration af tømningsordning(er).

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en klausul om beskæftigelse af medarbejdere fra særlige grupper, en arbejdsklausul og et krav om sikkerhedsstillelse.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/11/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne kan ikke overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. 1-6, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. oktober 2020.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/10/2020

Send til en kollega

0.062