23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 222-545164
Offentliggjort
13.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.12.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/141685962.aspx

Udbyder

Provas - Haderslev Affald A/S

Læsning og transport af containere og affaldsfraktioner for Provas - Haderslev Affald A/S


Provas - Haderslev Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Provas - Haderslev Affald A/S
CVR-nummer: 32 88 22 50
Postadresse: Fjordagervej 32
By: Haderslev
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Anton Wilkens
E-mail: anw@samaqua.dk
Telefon: +45 29692322
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/141685962.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/141685962.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/141685962.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Renovation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Læsning og transport af containere og affaldsfraktioner for Provas - Haderslev Affald A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

— Afhentning af åbne/lukkede maxicontainere og komprimatorcontainere med affald fra genbrugspladserne, transport til behandlingsanlæg samt returnering af tomme containere til genbrugspladserne (efter bestilling).

— Læsning af jord, beton og tegl på egne biler samt transport til behandlingsanlæg.

— Læsning af træ, stort brændbart og trykket træ på egne biler samt transport til behandlingsanlæg (kun Gram Genbrugsplads).

— Læsning af kompost fra komposteringsanlægget på Haderslev Genbrugsplads og kørsel til Vojens og Gram genbrugspladser samt kørsel af containere mellem genbrugspladserne.

— Læsning og transport af haveaffald fra Haderslev Genbrugsplads, Knavvej 6 til komposteringsanlægget på Fjordagerbakke 3 (Option).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

— Afhentning af åbne/lukkede maxicontainere og komprimatorcontainere med affald fra genbrugspladserne, transport til behandlingsanlæg samt returnering af tomme containere til genbrugspladserne (efter bestilling).

— Læsning af jord, beton og tegl på egne biler samt transport til behandlingsanlæg.

— Læsning af træ, stort brændbart og trykket træ på egne biler samt transport til behandlingsanlæg (kun Gram Genbrugsplads).

— Læsning af kompost fra komposteringsanlægget på Haderslev Genbrugsplads og kørsel til Vojens og Gram genbrugspladser samt kørsel af containere mellem genbrugspladserne.

— Læsning og transport af haveaffald fra Haderslev Genbrugsplads, Knavvej 6 til komposteringsanlægget på Fjordagerbakke 3 (Option).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Transport af haveaffald indgår i aftalen som option.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal være registreret i det nationale register for affaldstransportører ved Miljøstyrelsen (Affaldsregisteret).

Tilbudsgiver skal have og opretholde en gyldig vognmandstilladelse i kontraktperioden.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse om egenkapital for de sidste 3 afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i alle 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive referencer.

Gyldig vognmandstilladelse i kontraktperioden.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal angive erfaring med lignende opgaver ved at påvise minimum 1 reference, der påviser erfaring med transportopgaver indenfor dette område. Tilbudsgiver skal oplyse mest relevante referencer, der er udført indenfor de seneste 3 år. Hver af referencerne skal angives med - kundens navn - kontaktperson hos kunden samt kontaktinfo - beskrivelse af opgaven.

Tilbudsgiver skal have og opretholde en gyldig vognmandstilladelse i kontraktperioden.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/12/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Jf. udbudslovens § 137, stk. 1., nr. 1-7 anvender ordregiver følgende frivillige udelukkelsesgrunde i forbindelse med dette udbud:

— Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige regler.

— Konkurs eller anden form for insolvens- eller likvidationsbehandling.

— Alvorlige forsømmelser i forbindelse med udførelse af erhvervet, der sår tvivl om virksomhedens integritet.

— Konkurrencefordrejende aftale.

— Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt.

— Uretmæssigt forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces.

— Ubetalt forfalden gæld til det offentlige under 100 000 DKK.

Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere er i dette udbud tilstrækkelig dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundende og årsrapporter er tilstrækkelig dokumentation for økonomisk formåen. Vognmandstilladelse er tilstrækkelig dokument for tilladelse til godskørsel for fremmed regning og udtræk fra affaldsregisteret er tilstrækkelig dokumentation for at være godkendt affaldstransportør.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/11/2020

Send til en kollega

0.063