23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 222-546596
Offentliggjort
13.11.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
01.12.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Aarhus Letbane I/S

Vestre Strandalle - etablering af spor 2 med ny sideperron og kørestrømsanlæg samt opgradering af ovk 225


Aarhus Letbane I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Letbane I/S
Postadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 71-95
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Moth
E-mail: mmo@aarhusletbane.dk
Telefon: +45 29261880
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.letbanen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vestre Strandalle- Etablering af spor 2 med ny sideperron og kørestrømsanlæg samt opgradering af ovk 225

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omhandler hovedentreprisekontrakt om anlægsarbejde på Vestre Strandallé Station i forbindelse med etablering af spor 2, ny sideperron, kørestrømsanlæg og opgradering af overkørsel 225.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45234111 Anlægsarbejde: bybaner
45234116 Sporlægningsarbejder
45234160 Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg
45234120 Arbejder i forbindelse med bybaner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vestre Strandallé, Aarhus.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler hovedentreprisekontrakt om anlægsarbejde på Vestre Strandallé Station i forbindelse med etablering af spor 2, ny sideperron, kørestrømsanlæg og opgradering af overkørsel 225.

Anlægsarbejdet vil primært foregå på station, og vil bl.a. omfatte:

- Udgravning af eksisterende dæmning fra forbelastet område samt genopbygning af dæmning efter udvidelse af bygværk.

- Udvidelse af bygværk.

- Opbygning af sporkasse og etablering af afvandingsanlæg.

- Ombygning og justering af eksisterende spor 1 og etablering af nyt spor 2, herunder indbygning af 2 nye sporskifter.

- Nedrivning af eksisterende perron samt etablering af ny perron, herunder funderings-, belægnings-, apterings- og afvandingsarbejder.

- Kørestrømsarbejder, herunder fundering og etablering af køre-strømsmaster, ophæng af køretråd og integration af kørestrømsanlæg i eksisterende kørestrømsanlæg.

- Etablering af Stelfundo-betonpladeløsning i overkørsel 225.

- Sikrings- og stærkstrømsarbejder samt nye føringsveje. Sikringsarbejderne består primært i etablering af fysiske objekter og trækning af kabler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil ordregiver vælge de 4 ansøgere, der opfylder mindstekravene for deltagelse og som herudover i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil ordregiver særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

- Sporarbejde

- Kørestrømsarbejde

- Sikringsarbejde.

Ved vurdering vil det blive tillagt særlig positiv værdi, hvis ét eller flere af referencerne vedrører arbejde med en letbane eller tilsvarende bybane.

Ansøger skal derfor ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C oplyse om maksimalt 5 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, herunder eventuelle underleverandørers formåen, kan der stadig maksimalt oplyses om i alt 5 referencer inkl. referencer fra disse andre virksomheder.

Oplyser ansøgeren om mere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer anført i ansøgers ESPD-dokument, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Følgende poster i tilbudslisten har karakter af optioner, som Aarhus Letbane frit kan til- og fravælge i henhold til kontraktens vilkår herfor:

- 2.8 Levering af skinner

- 4.8 Etablering af ø 800 ledning til Aarhus Vand.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af optionerne i det øvrige udbudsmateriale.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmaterialet kan tilgås via RIB (Byggeweb) via det i udbudsbekendtgørelsens pkt. I.3) anførte link. Udbuddet har nr. TN416686A - Vestre Strandallé.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger vil være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i ESPD-dokumentets del III (samtlige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § § 135-137).

Ansøger skal aflevere et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). I ESPD'en skal ansøgeren afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandling, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortier) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. B (Egenkapital udfyldes i feltet "Øvrige økonomiske og finansielle krav").

Dokumentation for opfyldelse af mindstekravet skal forud for eventuel kontrakttildeling kunne fremlægges i form af enten revisorpåtegnet årsrapport eller revisorattesteret erklæring. Hvis årsrapport med ovennævnte oplysninger er tilgængelig på Virk.dk, vil ordregiver egenhændigt rekvirere oplysningerne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår, som minimum har haft en omsætning på 50 mio. DKK og en egen-kapital på 10 mio. DKK.

Hvis oplysningerne vedrørende omsætning og egenkapital ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed samt oplysninger om omsætning og egenkapital for den periode.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C med angivelse af referencer indeholdende følgende oplysninger:

- Beskrivelse af projektet, af egne ydelser i forbindelse med projektet og status på projektet (herunder om det er afleveret)

- Projektets omfang

- Aftalens værdi ekskl. moms

- Udførelsesperiode (start og sluttidspunkt)

- Kontaktoplysninger på bygherre/kunde.

Oplysningerne angivet i ESPD-dokumentet om referencer kan suppleres i et særligt referencebilag, der uploades sammen med ESPD-dokumentet. Såfremt denne fremgangsmåde anvendes, bør der henvises til referencebilaget i ESPD-dokumentet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre at ansøger har de rette faglige kompetencer, er det et mindstekrav, at ansøger kan fremvise min. 2 afsluttede referencer fra de seneste 5 år med opfyldelse af aftaler af lignende karakter.

Ved aftaler af lignende karakter forstås aftaler med en værdi på min. 5 mio. DKK ekskl. moms, der vedrører sporarbejde og/eller kørestrømsarbejde og/eller sikringsarbejder. De 2 vedlagte referencer til dokumentation for opfyldelse af mindstekravet skal tilsammen dække samtlige 3 efterspurgte referencearbejder (sporarbejde, kørestrømsarbejde og sikringsarbejde).

Ved afsluttet forstås, at der er sket aflevering af projekterne i henhold til kravene herfor i AB 18.

 

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der henvises til kontraktens bestemmelser herfor.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Der henvises til kontraktens bestemmelser herfor.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/12/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/11/2020

Send til en kollega

0.063