23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 223-548590
Offentliggjort
16.11.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.12.2020 Kl. 08:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/142878579.aspx

Udbyder

Gymnasiernes Indkøbsfællesskab

Rengøringsydelser på Slagelse Gymnasium


Gymnasiernes Indkøbsfællesskab

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gymnasiernes Indkøbsfællesskab
CVR-nummer: 29554242
Postadresse: Willemoesvej 2 A
By: Slagelse
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Jytte Colling
E-mail: jytt1658@slagelse-gym.dk
Telefon: +45 58555944
Fax: +45 58501233
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/142878579.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/142878579.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/142878579.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Prækvalifikation til udbud af rengøringsydelser på Slagelse Gymnasium

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90919300 Rengøring af skoler
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter rengøringsydelser på Slagelse Gymnasium, Willemoesvej 2 A, 4200 Slagelse

Gymnasiet er en ældre bygning i 4 etager, bygget i 1953.

Gymnasiet har et samlet bygningsareal på ca. 15 000 m2, fordelt på 55 undervisningslokaler, og ca. 18 faglærerdepoter, sportshaller samt div. fællesareal. Der er 2 idrætshaller på hhv. 900 m2 og 956 m2 Areal der skal rengøres, udgør ca. 12 700 m2

Tryk her https://permalink.mercell.com/142878579.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90919000 Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Slagelse Gymnasium

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøringsydelserne omfatter programmeret rengøring med:

- Daglige basis rengøringsydelser, periodiske rengøringsydelser, ad hoc serviceopgaver, specificerede tillægsydelser som f.eks. hovedrengøring, vinduespolering og øvrige tillægsydelser.

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud med prækvalifikation.

Alene tilbudsgivere, der er prækvalificerede, har mulighed for at afgive tilbud. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved ordregiver i den udbudte aftaleperiode.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsstyring og kontrol / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og levering / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 45
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 22/02/2021
Slut: 09/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalens løbetid er knap 3 år, og med mulighed for en option på forlængelse med op til 2 x 12 måneder. Aftalen kan altså have en samlet løbetid på op til 5 år.

Hvis muligheden for forlængelse ikke udnyttes, vil aftalen automatisk udløbe pr. 30. januar 2024. Hvis optionen udnyttes, vil aftalen ophøre ved optionens udløb. Meddelelse om brug af option skal gives senest 3 måneder før udløb af aftale.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgninger pr. delaftale, vil ordregiverne udvælge 5 ansøgere som ud fra en samlet vurdering:

— Har bedst erfaring med rengøring på tilsvarende videregående uddannelsesinstitutioner i tilsvarende arealstørrelser der dagligt benyttes af over 800 elever, lærere eller andet personale, hvor der rengøres efter frekvens- og kvalitetsbaserede kravspecifikationer med høje kvalitetskrav.

— Referencer der både omfatter undervisning på videreuddannelses institutioner bliver vurderet højere end referencer på f.eks. folkeskoler. Referencer fra gymnasiale og andre videregående uddannelser vil vægte højere end folkeskoler, privatskoler, SFO, børnehaver o.l.

— Der vurderes også ift. det samlede areal der er rengjort hos referencerne, hvor længe kontrakterne har varet, samt de udtalelser som referencerne giver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3, § 136, stk. 1, nr. 1-3.

Desuden udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Årsomsætning

2) Likviditetsgrad

3) Overskudsgrad

4) Soliditetsgrad

5) Erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1: Minimum 25 mio. DKK.

Ad 2: Minimum 110 %. Likviditetsgraden beregnes således: Omsætningsaktiver ultimo regnskabsåret x 100 / kortfristet gæld ultimo regnskabsåret.

Ad 3: Minimum 2,5 %. Overskudsgraden beregnes således: Primært driftsresultat x 100/omsætningen.

Ad 4: Minimum 10 %. Soliditetsgraden beregnes således: Egenkapital ultimo regnskabsåret × 100 /aktiver ultimo regnskabsåret.

Ad 5: Den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring skal minimum andrage 10 mio. DKK for person/tingskade pr. forsikrings år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal oplyse 5 referencer på lignende eller tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 2 år. Der lægges vægt på referencer fra videregående uddannelsesinstitutioner med eller uden kostskoler i tilsvarende størrelser, der dagligt benyttes af over 800 elever, lærere eller andet personale.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2020
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2020

Send til en kollega

0.063