23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 225-554529
Offentliggjort
18.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
15.12.2020 Kl. 08:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284047&B=DSB

Udbyder

DSB

Vindere

Udførelse af nyt værksted med tilhørende baneanlæg til brug for Nye Tog (Næstved)

(03.05.2021)
MT Højgaard Danmark A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg

Entrepriseudbud (tidlig involvering) vedrørende etablering af togværksted med tilhørende baneanlæg i Næstved


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Nadia Rasoulinia
E-mail: nadra@dsb.dk
Telefon: +45 24688414
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.DSB.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284047&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284047&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Entrepriseudbud (tidlig involvering) vedrørende etablering af togværksted med tilhørende baneanlæg i Næstved

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Det er med glæde, at DSB kan indbyde interesserede entreprenører til at afgive tilbud på opførelse af værkstedsbygninger med tilknyttede baneanlæg ved Næstved (herefter Værkstedet).

Værkstedet skal benyttes til reparation- og vedligehold af DSB’s nyindkøbte ellokomotiver (Vectron) og togstammer (Talgo) samt eksisterende dobbeltdækkervogne. DSB forventer, at Værkstedet skal DGNB-certificeres (guld). Værkstedet skal rumme reparations- og vedligeholdelsesfaciliteter samt kontor, hjulafdrejning, sporanlæg og opstillingsfaciliteter mv. Opgaven omfatter forventeligt derudover ombygning af bro og omlægning af veje i og uden for værkstedsområdet. Det er forventningen, at der indgås en særskilt totalentreprisekontrakt vedrørende ombygning af bro og omlægning af veje uden for værkstedsområdet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45213000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med erhvervsbygninger, lager- og industribygninger, bygninger i tilknytning til transport
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

 

Næstved

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det er med glæde, at DSB kan indbyde interesserede entreprenører til at afgive tilbud på opførelse af værkstedsbygninger med tilknyttede baneanlæg ved Næstved (herefter Værkstedet).

Værkstedet skal benyttes til reparation- og vedligehold af DSB’s nyindkøbte ellokomotiver (Vectron) og togstammer (Talgo) samt eksisterende dobbeltdækkervogne. DSB forventer, at Værkstedet skal DGNB-certificeres (guld). Værkstedet skal rumme reparations- og vedligeholdelsesfaciliteter samt kontor, hjulafdrejning, sporanlæg og opstillingsfaciliteter mv. Opgaven omfatter forventeligt derudover ombygning af bro og omlægning af veje i og uden for værkstedsområdet. Det er forventningen, at der i samarbejdets fase 1 jf. nedenfor, indgås en særskilt totalentreprisekontrakt vedrørende ombygning af bro og omlægning af veje uden for værkstedsområdet.

DSB har i juni 2020 indgået totalrådgiverkontrakt med Rambøll om projektering af værkstederne. Rambøll´s ydelser er beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises. DSB ønsker at inddrage en totalentreprenør tidligt i projektet, forventeligt i projektforslagsfasen, for at få totalentreprenørens sparring og rådgivning i forbindelse med optimering af projekt, tid og økonomi for projektet. Projektet er faseopdelt, og består af følgende faser:

- Fase 0: Implementeringsfase med afholdelse af kick off workshop.

- Fase 1: Samarbejdsfasen og

- Fase 2: Færdigprojektering- og udførelsesfasen.

Samarbejdsfasen vedrører forventeligt optimering af projektforslaget, myndighedsprojektet og løber frem til tidspunktet for modtagelse af byggetilladelse. En samarbejdsaftale regulerer parternes samarbejde i fase 1, herunder bl.a. ydelser med relation til økonomi, tid, bygbarhed, evaluering af samarbejdet m.v. Det er DSB´s klare forventning, at samarbejdet mellem DSB, totalrådgiveren og totalentreprenøren bidrager positivt til projektet, og at samarbejdet har karakter af åbenhed, gennemsigtighed og respekt for de faglige kompetencer på alle sider af bordet. Ved afslutningen af samarbejdsfasen overgår projektet til en almindelig totalentreprise, og der indgås en totalentreprisekontrakt om udførelse af opgaven. Overgangen til totalentreprise er i øvrigt betinget af DSB´s godkendelse af projekt, tid og økonomi for det videre forløb af projektet. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af indholdet af faserne.

Udbuddet af det samlede projekt sker på grundlag af den af COWI (bygherrerådgiver) udarbejdede Design Specification (Byggeprogram) samt relevante bilag vedlagt udbudsmaterialet. Parallelt med udbuddet arbejder Rambøll videre med byggeprogram/dispositionsforslag, som ifølge planen er godkendt inden samarbejdsaftalen underskrives, samt projektforslaget, som ifølge planen er under udarbejdelse, når samarbejdsaftalen underskrives. DSB tager forbehold for tilpasninger i omfanget af projektet under udbudsprocessen, ligesom tages der forbehold for, at hovedtidsplaner, jf. bilag E.A og E.B og de økonomiske mål angivet i samarbejdsaftalen jf. bilag F tilpasses under udbudsprocessen.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47.

DSB tager forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af tilbudsgivernes indledende tilbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/12/2029
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 3 ansøgninger, der alle opfylder minimumskravene jf. afsnit III.1.2), vil der ske udvælgelse. Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil DSB udvælge de 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes (i prioriteret rækkefølge) at have:

— de mest relevante referencer og

— de mest relevante generelle faglige kompetencer inden for bæredygtighed.

Vurderingen af ansøgers referencer vil ske ud fra en samlet vurdering af de af ansøgeren fremsendte referencer, jf. pkt. III.1.3).

Ved ”relevante referencer” forstås projekter af en betydelig økonomisk størrelse, og som har en kompleksitet og indeholder hovedydelser svarende til det udbudte projekt, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) samt punkt II.2.4). Ved vurderingen af relevansen af referencerne vil der blive lagt særlig positiv vægt på udførelse af værksted/bygning med baneanlæg, som dokumenterer ansøgers erfaringer med udførelse af opgaver, hvor der er interaktion mellem bygning og banearbejder (f.eks. anlæg af spor i værksted) samt ansøgers erfaringer med projekter, hvor ansøger har været inddraget i de tidlige projekteringsfaser (før færdiggørelse af hovedprojekt/udbudsprojekt) uden at være totalentreprenør på dette tidspunkt.

Derudover lægges der vægt på udførelse af tilsvarende eller lignende banetekniske opgaver, herunder udførelse af opstillingsspor samt andre tilsvarende eller lignende byggetekniske opgaver, herunder værksteder, lagerhaller, produktionshaller m.v. samt på, om der har været fokus på bæredygtighed i projektet.

Ved vurderingen af ”de mest relevante generelle faglige kompetencer inden for bæredygtighed” lægges der vægt på graden af virksomhedens generelle fokus på bæredygtighed, som bl.a. kan dokumenteres ved implementeret bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedspolitik, fastsatte virksomhedsmål relateret til bæredygtighed, organisatoriske tiltag, der understøtter bæredygtighed eller andre generelle tiltag med fokus på bæredygtighed.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

DSB tager forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af tilbudsgivernes indledende tilbud. DSB tager forbehold for tilpasninger i omfanget af projektet under udbudsprocessen, ligesom der tages forbehold for, at hovedtidsplaner, jf. bilag E.A og E.B og de økonomiske mål angivet i samarbejdsaftalen jf. bilag F tilpasses under udbudsprocessen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøgerens årlige omsætning indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår.

- Ansøgerens EBIT indenfor de seneste de seneste 3 disponible regnskabsår.

- Ansøgerens soliditetsgrad indenfor de seneste 3 års disponible regnskabsår.

Oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet skal angives ved udfyldelse af ESPD, del IV, afsnit B. Ansøger skal vedlægge udfyldt ESPD-dokument for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C, ligesom der skal afleveres ESPD fra alle deltagende virksomheder i en eventuel sammenslutning. Det skal ikke i ansøgningen eller i ESPD'et oplyses, hvorvidt og i hvilket omfang ansøgeren påtænker at anvende underentreprenører til udførelse af dele af opgaverne omfattet af kontrakten, medmindre ansøgeren ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på underentreprenørernes kapacitet. Virksomheder, som ansøger støtter sig til i forhold til opfyldelse af den økonomiske/finansielle formåen skal medunderskrive kontrakten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Krav 1. Gennemsnittet af ansøgers årlige omsætning indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår skal være minimum 500 mio. DKK eller mere.

- Krav 2. Gennemsnittet af ansøgerens EBIT indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår skal være minimum 2 % eller mere.

- Krav 3. Gennemsnittet af ansøgerens soliditetsgrad indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår skal være minimum 15 %.

Ansøger skal som minimum opfylde krav 1 og enten krav 2 eller krav 3. Det er således ikke påkrævet at både krav 2 og 3 er opfyldte.

Hvis ansøgeren har baseret sin ansøgning på anden økonomisk enhed, beregnes omsætningen, EBIT-margenen og soliditetsgraden på baggrund af de samlede økonomiske tal for ansøgeren og de støttende enheder, som det fremgår af ansøgerens og ESPD'erne støttende enhed / enheder.

Dette betyder for eksempel i forhold til soliditetsgraden, at beregningen vil være baseret på den samlede egenkapital for ansøgeren og de støttende enheder (beregnet som et gennemsnit af de seneste 3 år) og ansøgerens samlede aktiver og de støttende enheder (beregnet som et gennemsnit af de seneste 3år) (soliditetsgrad = gennemsnitlig samlet kapital / gennemsnitlige samlede aktiver).

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i de respektive regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes aflevere maks. 5 referencer samt en beskrivelse af ansøgers generelle faglige kompetencer inden for bæredygtighed.

Vedr. referencer:

Ansøger bedes indsende maks. 5 referencer der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har relevant erfaring med hovedydelser svarende til det udbudte projekt, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) samt punkt II.2.4) og II.2.9). DSB har af hensyn til sikring af tilstrækkelig konkurrence valgt at lade referencerne være op til 10 år gamle. Referencerne må max være 10 år gamle regnet fra aflevering af byggeriet. Referencerne kan vedrøre igangværende projekter, dog skal disse have været i gang i minimum 1 år. Hver reference må maksimalt udgøre 3 A4-sider (for separat vedlagte referencer).

Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencelisten, som et separat dokument. I så fald bedes ansøgeren i ESPD, del IV, litra C specifikt henvise til, at der er vedlagt en sådan liste som separat dokument.

Såfremt ansøger vedlægger mere end 5 referencer, vil DSB alene basere sin vurdering på de 5 senest i tid angivne referencer, regnet fra dagen for aflevering af projektet. Afsluttede projekter bliver prioriteret frem for igangværende projekter, hvis der er indleveret mere end 5 referencer.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på bygherre / kunde samt angivelse af kontaktperson.

2) Entreprisesum for det konkrete projekt og ansøgers omsætning på projektet.

3) Dato for aflevering af byggeriet/banearbejder samt angivelse af projektets varighed.

4) Beskrivelse af byggeriet (type, kompleksitet og størrelse i bruttokvadratmeter) og/eller banearbejder.

5) Beskrivelse af ydelser leveret i forbindelse med projektet (banetekniske arbejder, herunder anlæg af spor i værksted, opstillingsspor m.v.).

6) Ansøgers rolle og ansvarsområde(r) på projektet.

7) Angivelse af entrepriseformen (fag -, stor-, hoved-, eller totalentreprise).

8) Kort motivation af referencens relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder en beskrivelse af, hvorledes ansøger gennemførte projektet i samarbejde med bygherrens organisation (herunder bl.a. om ansøgeren blev inddraget tidligt i projektet og i givet fald på hvilket projektstadie), hvorledes (eller om) projektet blev gennemført til den udbudte tid og pris.

9) Hvis der i projektet for referencen har været fokus på bæredygtighed, skal der være en beskrivelse af hvordan der var fokus på bæredygtighed.

10) Navn og underskrift fra en (1) ekstern samarbejdspartner fra den angivne reference for bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Såfremt referencen ikke er medunderskrevet af en ekstern samarbejdspartner jf. ovenstående pkt. 10 – kan DSB vælge at kontakte den angivne kontaktperson(er) for referencen med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Vedr. beskrivelse omkring bæredygtighed:

Beskrivelsen omkring bæredygtighed skal indeholde oplysninger om ansøgers generelle faglige kompetencer inden for bæredygtighed, det være sig i form af implementeret bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedspolitik, fastsatte virksomhedsmål relateret til bæredygtighed, organisatoriske tiltag, der understøtter bæredygtighed eller andre generelle tiltag med fokus på bæredygtighed. Beskrivelsen bør indsendes som et separat dokument og må maksimalt fylde 4 A4-sider.

Ansøgningen skal desuden vedlægges udfyldte ESPD-dokumenter for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C, ligesom der skal afleveres ESPD-dokumenter fra alle deltagende virksomheder i en eventuel sammenslutning (konsortium). Det skal ikke i ansøgningen eller i ESPD'et oplyses, hvorvidt og i hvilket omfang ansøgeren påtænker at anvende underentreprenører, medmindre ansøgeren ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på underentreprenørernes kapacitet.

 

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Sikkerhedsstillelse skal ske iht. ABT18 jf. paradigme til totalentreprisekontrakten.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse heraf.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Det vil sige:

- FN’s deklaration om menneskerettigheder.

- ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder.

- Rio deklarationen om miljø og udvikling.

- FN’s konvention mod korruption.

Der henvises i øvrigt til totalentreprisekontrakten med tilhørende bilag.

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler fremgår af bilag 12 til paradigmet til totalentreprisekontrakten.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2020
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

DSB afholder 2 informations-/dialogmøder med hver af de prækvalificerede ansøgere. Informations/dialogmøderne forventes afholdt den 11. januar 2021 fra kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00 samt 12. januar 2021 fra kl. 10.00 – 12.00. Tilbudsgiver bedes reservere datoerne.

Som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke befinder sig i én eller flere af udelukkelsesgrundene eller ikke lever op til kravene for økonomisk/finansiel samt teknisk/faglig formåen, skal ansøger aflevere et udfyldt elektronisk ESPD-dokument.

ESPD-dokumentet udfyldes og afleveres via den elektroniske udbudsportal EU-supply. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet.

Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere et udfyldt ESPD-dokument.

Ansøgere, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i DSB´s guide til udfyldelse af ESPD bilag C eller alternativt stille spørgsmål til DSB herom.

Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-136

ii) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

DSB skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. De prækvalificerede vil ved fremsendelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om

prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3)

Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et

konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver

og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2020

Send til en kollega

0.078