23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 226-555155
Offentliggjort
19.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
14.12.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Helhedsrenovering - Korsager, Heiberg og Strandvej skoler


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1550
Land: Danmark
Kontaktperson: Ndey Marie Holst
E-mail: hx5s@kk.dk
Telefon: +45 24854381
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://byk.kk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Helhedsrenovering - Korsager, Heiberg og Strandvej skoler

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns kommune udbyder 2 delkontrakter omfattende totalrådgivning for helhedsrenovering af henholdsvis Korsager Skole (opgave A) og Strandvejsskolen + Heibergskolen (opgave B) med henblik på udbud af hovedentrepriser. De 3 skoler skal være i fuld drift under helhedsrenoveringen. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på byggeweb under udbudsnummer TN149711A.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 177 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

Alle prækvalificerede skal give bud på begge opgaver. Herved gives mulighed for bud fra et bredt felt af egnede totalrådgivere.

Tildeling af opgave A (Korsager) gives til ansøger med det mest fordelagtige tilbud. Ansøger med det 2. mest fordelagtige tilbud tildeles opgave B (Heiberg & Strandvej).

Der anvendes fælles udbudsbetingelser og dokumenter som opgavebeskrivelse, ydelsesbeskrivelse, rammer.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Korsager Skole

 

Delkontraktnr.: A
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71510000 Forundersøgelse af byggegrund
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Korsager Skole, Grevingevej 15, 2700 Brønshøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Helhedsrenoveringernes overordnede målsætning er, at gennemføre en prioriteret opgradering af skolebygningerne indenfor følgende indsatsområder: Genopretning/renovering (udvendig og indvendig), modernisering, energioptimering, klimatilpasning, indeklima, tilgængelighed. Indsatsen modernisering skal indarbejdes og tænkes sammen med genopretningen af bygningsmassen.

Totalrådgivningsopgaverne omfatter arbejde fra og med indledende rådgivning til og med 1 års gennemgang.

Der skal tages særlige hensyn til bygninger, der er bevaringsværdige. Der skal tages hensyn til, at de udførende arbejder sker med samtidig drift af skolerne. Behov for forundersøgelser skal identificeres, koordineres og udføres efter aftale med bygherre. Genhusningsbehov skal nøje identificeres og koordineres i samråd med skolerne og bygherre.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de egnede ansøgere vil ordregiver vælge dem med mest erfaring med sammenlignelige projekter, udført inden for de sidste 5 år. Ansøgers erfaring dokumenteres med op til 8 referencer med henblik på at opnå et tilstrækkelig kvalificeret felt af ansøgere. Bygherre ser gerne, at der ikke afleveres flere end 2 A4 -sider.

Vurdering af referencer:

Vurderingen sker ud fra en helhedsvurdering af de mest relevante referencer med sammenlignelige opgaver:

1) Teknisk rådgivning omfattende projektering (ingeniør og arkitekt) af renovering og ombygning af tilsvarende økonomisk størrelse (eller større), teknisk kompleksitet som det udbudte projekt samtidig

med at eksisterende bygning har været i drift.

a) Erfaring med etapevis renovering med samtidig drift af bygning vægtes positivt

b) Erfaring med ombygning af offentligt, bevaringsværdigt institutions byggeri vægtes positivt

c) Erfaring med planlægning af genhusning vægtes positivt

d) Erfaring med totalrådgivning i teamsamarbejde fra tidligere opgaver vægtes positivt.

Underkriteriet vurderes ud fra den samlede besvarelse.

Referencers formkrav jf. udbudsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Heibergskolen og Strandvejsskolen

 

Delkontraktnr.: B
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Strandvejsskolen Sionsgade 1, 2100 København Ø

Heibergskolen Randersgade 10-12 og Gammel Kalkbrænderi Vej 2-4, 2100 København Ø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med helhedsrenovering af Heibergskolen. Totalrådgivningen omfatter alle discipliner inden for arkitekt-, ingeniør, og landskabsrådgivning, i både projekterings- og udførelsesfasen, aflevering og 1-årseftersyn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 45
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de egnede ansøgere vil ordregiver vælge dem med mest erfaring med sammenlignelige projekter, udført inden for de sidste 5 år. Ansøgers erfaring dokumenteres med op til 8 referencer med henblik på at opnå et tilstrækkelig kvalificeret felt af ansøgere. Bygherre ser gerne, at der ikke afleveres flere end 2 A4 -sider.

Vurdering af referencer:

Vurderingen sker ud fra en helhedsvurdering af de mest relevante referencer med sammenlignelige opgaver:

1) Teknisk rådgivning omfattende projektering (ingeniør og arkitekt) af renovering og ombygning af tilsvarende økonomisk størrelse (eller større), teknisk kompleksitet som det udbudte projekt samtidig

med at eksisterende bygning har været i drift.

a) Erfaring med etapevis renovering med samtidig drift af bygning vægtes positivt

b) Erfaring med ombygning af offentligt, bevaringsværdigt institutions byggeri vægtes positivt

c) Erfaring med planlægning af genhusning vægtes positivt

d) Erfaring med totalrådgivning i teamsamarbejde fra tidligere opgaver vægtes positivt.

Underkriteriet vurderes ud fra den samlede besvarelse.

Referencers formkrav jf. udbudsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgernes økonomiske og finansielle formåen:

Positiv egenkapital de seneste 3 tilgængelige regnskabsår (seneste offentliggjorte regnskab).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Minimum 2 af ansøgers referencer skal vedrøre totalrådgivning i forbindelse med helhedsrenovering af skoler i drift.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/01/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen www.rib-software.dk (også benævnt Byggeweb) fra dags dato.

Udbuddet har titlen "Helhedsrenovering - Korsager, Heiberg og Strandvej skoler " og Byggeweb-udbudsnummeret TN149711A.

For anvendelse af Byggeweb udbud henvises til "Byggeweb - Tilbudsgivermanual". Spørgsmål vedrørende anvendelsen kan rettes til RIB A/S

RIB A/S

Tlf. 35 245 250 (tryk 2)

support@-rib-software.dk

TN-nummer til brug for tilbudsfasen vil blive oplyst til de inviterede i meddelelsesbrev ved prækvalifikationens afslutning. Den kontaktperson, som er oplyst, vil blive inviteret.

Ved ansøgning om prækvalifikationen fremsendes følgende:

- Udfyldt ESPD (ESPD’et tilgås på den projektspecifikke udbudsweb på byggeweb)

- Referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et).

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til ”Byggeweb Udbud – Tilbudsgivermanual”.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fradagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgået kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2020

Send til en kollega

0.063