23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 227-555413
Offentliggjort
20.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
17.12.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/142672646.aspx

Udbyder

Hillerød Kommune

Udførelse af om- og tilbygning til Skævingehallen i hovedentreprise


Hillerød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 2918 9366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Jessen
E-mail: vije@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/142672646.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/142672646.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/142672646.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af udførelse af om- og tilbygning til Skævingehallen i hovedentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hillerød Kommune udbyder i hovedentreprise om- og tilbygning af Skævinge Kultur-, Idræts,- og Fritidshus (SKIF). I hovedtræk omfatter projektet partiel nedrivning af eksisterende hal samt til- og ombygning mod nord og syd.

Det samlet etageareal efter nedrivning og til/ombygning andrager ca. 1 150 m2, med en overdækning på ca. 365 m2 og hallen andrager ca 1 350 m2. SKIF er beliggende på adressen: Ny Harløsevej 15A, 3320 Skævinge.

Tryk her https://permalink.mercell.com/142672646.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 37 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45210000 Byggearbejde
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45430000 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
45450000 Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Ny Harløsevej 15A, 3320 Skævinge

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hillerød Kommune udbyder i hovedentreprise om- og tilbygning af Skævinge Kultur-, Idræts,- og Fritidshus (SKIF).

Projektet omfatter i hovedtræk udførelse af:

- Etablering og drift af byggeplads

- Nedrivning, inkl. miljøsanering og bortskaffelse af bygninger

- Betonarbejde

- Stålkonstruktioner

- Tømrerarbejder

- Tagrenovering

- Afløb og ledninger i jord

- Facade

- Gulve

- Lofter

- VVS-arbejde

- CTS

- Arbejdsmiljøkoordinering.

Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte arbejder omfattet af projektet. Derudover forventes det, at den vindende tilbudsgiver har kompetencer og ressourcer indenfor projektstyring. Projektet udbydes i hovedentreprise og entreprenøren er dermed ansvarlig for egen projektstyring i forhold til bygherren og i forhold til egne underentreprenører.

Totalrådgiver for projektet Christensen & Co Arkitekter med underrådgiverne Rambøll Rådgivende ingeniører og 1:1 Landskab. Totalrådgiver varetager under udførelsen byggeledelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 37 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af bygherrens helhedsvurdering af ansøgernes tekniske og faglige formåen. De 3 ansøgere, som gennem de fremsendte referencer har dokumenteret de mest relevante referencer indenfor sammenlignelige opgaver i økonomisk omfang og ydelser udført indenfor de seneste 5 år.

Ved "sammenlignelige opgaver" forstås opgaver, der har omfattet arbejder og ydelser, som er tilsvarende den udbudte opgave udført i hovedentreprise, jf. bekendtgørelsens afsnit II.2.4). Ved "sammenlignelige opgaver i økonomisk omfang" forstås udført opgaver, som har et tilsvarende økonomisk omfang, som den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten omfatter option på udførelse af udvendige varmebehandlede træbeklædninger til facaden, jf. tilbudslisten.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger bedes oplyse om årlig omsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

- Ansøger bedes oplyse om soliditetsgraden inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

- Ansøger bedes oplyse likviditetsgraden indenfor det seneste disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal opfylde nedenstående mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet. Såfremt ansøger er et konsortium skal konsortiets samlede omsætning og soliditetsgrad opfylde mindstekravene.

Ansøger skal inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår som minimum have en samlet årlig omsætning på mindst 70 mio. DKK.

Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår have en soliditetgrad på mindst 15 %

Soliditetgrad beregnes som: Egenkapital/samlede aktiver*100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen eller er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetgraden som virksomhedernes samlede soliditetgrad i de respektive regnskabsår. Soliditetgraden for sammenslutningen beregnes som: Sammenslutningens samlede egenkapital/sammenslutningens samlede aktiver*100.

Ansøgeren skal i det seneste disponible regnskabsår have en likviditetsgrad på mindst 115 %.

Ovenstående krav er kumulative, og skal alle være opfyldt for at minimumskravet er opfyldt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes vedlægge maksimalt 5 referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer med tilsvarende projekter. Referencerne skal være afsluttede (forstået som at AB-aflevering skal være foretaget på tidspunktet for ansøgning om prækvalifikation).

Referencerne bedes indeholde følgende oplysninger:

1) Kort beskrivelse af projektet, herunder med angivelse af hvilken entrepriseform opgaven blev udført i (hovedentreprise, storentreprise, fagentreprise eller totalentreprise).

2) Kort beskrivelse af typen af byggeri (f.eks. nybyggeri, ombygning, tilbygning samt type af bygning, f.eks. idrætshal, kultur- og fritidsbyggeri m.v).

3) Kort beskrivelse af arbejderne omfattet af opgaven, f.eks. facader, projektstyring, nedrivning, miljøsanering, installationer, mv. jf. iøvrigt udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

4) Bruttoareal for opgaven.

5) Entreprisesum for opgaven.

6) Dato for aflevering af opgaven.

7) Bygherrens navn og kontaktoplysninger.

Hver reference må maksimalt fylde 1 A4-side.

Ansøger kan samlet kun henvise til maksimalt 5 referencer uanset om ansøger måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på andre enheder. Vedlægger ansøger samlet flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, angivet i ESPD, del IV, afsnit C, der indgår i vurderingen af ansøgningen. Såfremt ansøger har angivet referencer i både ESPD og på særskilt referenceark - og der ikke er identitet imellem disse - så vil de"første 5" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD'et først. Ansøger kan vælge at vedlægge en referenceliste med ovenstående oplysninger indeholdt til ansøgningen, dog skal referencens navn være anført i ESPD.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Hovedentreprisekontrakten er baseret på AB92.

Der henvises til hovedentreprisekontraktens punkt 17 for en nærmere beskrivelse af Hillerød Kommunes sociale,- og arbejdsklausuler.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Xml-fil med ESPD til udfyldelse er tilgængelig sammen med de øvrige udbudsmateriale via den elektroniske udbudsportal, jf. bekendtgørelsens punkt I.1). ESPD udfyldes i den elektroniske udbudsportal. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument.

Ansøgeren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/

Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137

ii) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Bygherren skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Indhentelse af dokumentation for, at oplysninger afgivet ESPD-dokumentet er korrekte, vil blive indhentet efter prækvalifikationen. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skalerklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

Xml-fil med ESPD til udfyldelse er tilgængelig sammen med de øvrige udbudsmateriale via den elektroniske udbudsportal, jf. bekendtgørelsens punkt I.1). ESPD udfyldes i den elektroniske udbudsportal. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument.

Ansøgeren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/

Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137

ii) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

ESPD-do

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal fremsendes via den elektroniske udbudsportal via spørgsmål/svar modulet. Spørgsmål skal fremsendes senest 7. december 2020. Besvarelse af spørgsmål sker i anonymiseret form og vil ske senest den 10. december 2020 via den elektroniske udbudsportal. Bygherren forbeholder sig ret til at ikke at besvare spørgsmålene i den rækkefølge de er fremsat.

Ad punkt II.1.5) samt II.1.6) der er angivet en estimeret entreprisesum.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2020

Send til en kollega

0.078