23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 227-558327
Offentliggjort
20.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.12.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, Islands Brygge 37, 2300 Københavns S. Att

Vindere

Valgt teknisk rådgiver

(07.05.2021)
Cowi A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Rammeaftale om teknisk rådgivning - broer og bygværker


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, Islands Brygge 37, 2300 Københavns S. Att

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, Islands Brygge 37, 2300 Københavns S. Att
CVR-nummer: DK011
Postadresse: Islandsbrygge 37
By: Københacn
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: David Arge Malmberg
E-mail: bw29@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/.
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om teknisk rådgivning — broer og bygværker

 

Sagsnr.: TN656548
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven gennemføres som én samlet rammeaftale om teknisk rådgivning til broer og bygværker, da ordregiver vurderer det mest hensigtsmæssigt ud fra styringsmæssige, juridiske og økonomiske betragtninger. Ved aftaleperiodens ikrafttræden har Københavns Kommune 49 vejbroer – heraf 5 oplukkelige og 28 sti- og gangbroer – heraf 6 oplukkelige, 28 tunneller og undergange, 15 skilteportaler, 21 bolværker og glacis (ca. 4,2 km), 8 havnebuspontoner, 7 støttemure, 2 trapper, 5 gennemløb, 7 P-anlæg/huse og 8 andre bygværker.

Hertil kommer 50 bygværker, som deles med BaneDanmark, Vejdirektoratet, Metroselskabet og Sund & Bælt mf.

Byen er i stadig vækst og forandring, og det forventes, at antallet af bygværker vil stige, måske betydeligt, i aftaleperioden.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71521000 Byggepladstilsyn
71510000 Forundersøgelse af byggegrund
71251000 Arkitektvirksomhed og inspektion af bygninger
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311100 Støttevirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71313410 Risikovurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71315400 Bygningsinspektion
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven gennemføres som én samlet rammeaftale om teknisk rådgivning til broer og bygværker, da ordregiver vurderer det mest hensigtsmæssigt ud fra styringsmæssige, juridiske og økonomiske betragtninger. Ved aftaleperiodens ikrafttræden har Københavns Kommune 49 vejbroer – heraf 5 oplukkelige og 28 sti- og gangbroer – heraf 6 oplukkelige, 28 tunneller og undergange, 15 skilteportaler, 21 bolværker og glacis (ca. 4,2 km), 8 havnebuspontoner, 7 støttemure, 2 trapper, 5 gennemløb, 7 P-anlæg/huse og 8 andre bygværker.

Hertil kommer 50 bygværker, som deles med BaneDanmark, Vejdirektoratet, Metroselskabet og Sund & Bælt mf.

Byen er i stadig vækst og forandring, og det forventes, at antallet af bygværker vil stige, måske betydeligt, i aftaleperioden.

Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning inden for området ”Broer og Bygværker” i Københavns Kommune, herunder men ikke begrænset til:

- Tilstands- og bærerevnevurderinger.

- Samarbejde med politiets særtransportkontor om beregninger og opmålinger forud for udstedelse af transporttilladelser til særligt tunge og omfangsrige transporter, der ikke kan benytte godkendte standardruter.

- Udførelse af periodiske rutine-, general- og særeftersyn og vurdering af eftersynresultatet.

- Projekt- og programforslag i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

- Projektering, byggeledelse og tilsyn i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

- Udbud og kontrahering i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

- Planlægning og udarbejdelse af trafikafviklings-, afspærrings- og afmærkningsplaner i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

- Udarbejdelse af ”Som udført”.

- Diverse øvrige ydelser i henhold til F.R.I. og Danske Ark’ s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 eller ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019 og ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering 2014.

- Bistand i forbindelse med diverse administrative opgaver.

- Opmåling og registrering af opmålte data, indtastning af øvrige data, udtræk af rapporter m.v. i forhold til kommunens broforvaltningssystem SMART.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

- Kontrakten træder i kraft den 1.januar 2021.

- Kontrakten er gældende for en periode på 2 år (1. januar 2021 – 31. december 2022) med mulighed for forlængelse af kontraktperioden 2 gange 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Til brug for afgivelse af tilbud, skal tilbudsgiver bl.a. udfylde og indsende et ESPD. ESPD` et er en egenerklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse og egnethed. Til brug for dette har ordregiver udarbejdet en specifik skabelon, ESPD-skabelon, som skal udfyldes under afleveringskravet ”ESPD” på Byggeweb.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, jf. ESPD del IV B:

Samlet for tilbudsgiver gælder, at:

- Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 20 mio. i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum 5 mio. DKK i det senest offentliggjorte årsregnskab.

- Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste offentliggjorte årsregnskab.

Til brug for ovenstående vurdering skal tilbudsgiver udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- Tilbudsgiveren skal kunne påvise mindst 3 referencer pr. kategori på total-rådgivning udført inden for:

Kategori 1: Projektering, byggeledelse og tilsyn af broer og/eller bygværker i byzone.

- Kategori 2: Udførelse af generaleftersyn af broer og/eller bygværker i byzone

- Kategori 3: Udførelse af særeftersyn af broer og/eller bygværker i by-zone.

Èn reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference, der rummer flere kategorier, vil være tilstrækkeligt til at opfylde TMFs krav til teknisk og faglig formåen.

For alle referencerne gælder, at disse skal være projekteret inden for de seneste 3 år. Ved projekteret forstås perioden indtil aflevering af hovedprojekt/udbudsprojekt til bygherren.

For hver reference skal tilbudsgiveren angive:

- En kort beskrivelse af projektet

- Tilbudsgivers konkrete rolle i projektet

- Periode for projektering og evt. udførelse

- Projektets samlede projektøkonomi

- Navn på modtageren af rådgiverydelsen.

Tilbudsgiveren opfordres til at sikre en overskuelig og opdelt beskrivelse af de efterspurgte oplysninger i ESPD, del IV.

Tilbudsgiver skal oplyse ovenstående i referencelisten eller i ESPD, del IV, afsnit C, der beskriver og illustrerer referencerne.

Såfremt tilbudsgiver vælger at udfylde referencelisten, skal denne uploades i én samlet pdf-fil under afleveringskravet ”Referenceliste” på Byggeweb.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiveren skal yderligere ved angivelse af CV på en medarbejder for hver kategori, dokumentere at have en medarbejder, som har udført relevante anlægsprojekter. Der skal afleveres et CV pr. medarbejderkategori og CV´et må maksimalt fylde 2 A4-sider. Fylder CV´ et mere end 2 A4-sider, vil TMF alene se på det tilladte antal sider, regnet fra starten af CV`et.

- Krav til relevante anlægsprojekter er defineret nedenfor i skemaet. Hvert CV skal vise mindst 3 anlægsprojekter med angivelse af kravene i skemaet. Anlægsprojekterne må maksimalt være 3 år gamle, dvs. aflevering af hovedprojekt/udbudsprojekt.

Ingeniør med kompetencer inden for stålkonstruktioner:

- Tilbudsgiver skal dokumentere at besidde medarbejdere med ingeniørmæssig- og stålkonstruktionsmæssig erfaring med projektering, renovering og tilsyn af broer og/eller bygværker udført i by-zone.

- Tilbudsgiver skal kunne fremlægge CV på mindst én medarbejder med erfaring med stålkonstruktioner på broer og/eller bygværker udført i byzone. Af Cv´ et skal medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund fremgå. For hvert anlægsprojekt, skal der angives en kort beskrivelse af opgaven, opgavens økonomi, perioden for projektering og evt. udførelse, samt en angivelse af medarbejderens konkrete rolle i forbindelse med opgaven.

Ingeniør med kompetencer inden for betonkonstruktioner:

- Tilbudsgiver skal dokumentere at besidde medarbejdere med ingeniørmæssig- og betonkonstruktionsmæssig erfaring med projektering, renovering og tilsyn af broer og/eller bygværker udført i byzone.

- Tilbudsgiver skal fremlægge CV på mindst én medarbejder med erfaring i betonkonstruktioner på broer og/eller bygværker udført i byzone. Af CV´ et skal medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund fremgå. For hvert anlægsprojekt, skal der angives en kort beskrivelse af opgaven, opgavens økonomi, perioden for projektering og evt. udførelse, samt en angivelse af medarbejderens konkrete rolle i forbindelse med opgaven.

Ingeniør med kompetencer inden for planlægning og udførelse med tilsyn:

- Tilbudsgiver skal dokumentere at besidde medarbejdere med ingeniørmæssig erfaring med planlægning og udførelse af tilsyn af broer og/eller bygværker udført i byzone.

- Tilbudsgiver skal fremlægge CV på mindst én medarbejder med erfaring i planlægning og udførelse af tilsyn på broer og/eller bygværker udført i byzone. Af CV´ et skal medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund fremgå. For hvert anlægs-projekt, skal der angives en kort beskrivelse af opgaven, opgavens økonomi, perioden for projektering og evt. udførelse, samt en angivelse af medarbejderens konkrete rolle i forbindelse med opgaven.

Ingeniør med kompetencer inden for bæreevnevurderinger og statiske beregninger:

- Tilbudsgiver skal dokumentere at besidde medarbejdere med ingeniørmæssig erfaring med bæreevnevurderinger og statiske beregninger af broer og/eller bygværker udført i byzone.

- Tilbudsgiver skal fremlægge CV på mindst én medarbejder med erfaring i bæreevnevurderinger og statiske beregninger på broer og/eller bygværker udført i byzone. Af CV´ et skal medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund fremgå. For hvert anlægsprojekt, skal der angives en kort beskrivelse af opgaven, opgavens økonomi, perioden for projektering og evt. udførelse, samt en angivelse af medarbejderens konkrete rolle i forbindelse med opgaven.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Ved kontraktindgåelse forpligter rådgiveren sig på at følge Københavns Kommunens CSR bilag.

2) Ved kontraktindgåelse forpligter rådgiveren sig på at følge Københavns Kommunens arbejdsklausul.

Ovenstående vilkår er nærmere specificeret i entrepriseaftalen og i udbudsmaterialet generelt.

Læs desuden mere om Kommunens sociale og etiske krav på:

Htttp://www.kk.dk/artikel/hvilke-sociale-og-etiske-krav-stilles-i-kommunens-kontrakter

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/12/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Http://www.rib-software.dk

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2020

Send til en kollega

0.062