23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 228-561045
Offentliggjort
23.11.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Haderslev Boligselskab, afdeling 1676, c/o Domea s.m.b.a.

Vindere

(23.11.2020)
Bo Michelsen A/S
Hansborggade 30
6100 Haderslev

Indgåelse af totalentreprisekontrakt efter den delegerede


Haderslev Boligselskab, afdeling 1676, c/o Domea s.m.b.a.

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Haderslev Boligselskab, afdeling 1676, c/o Domea s.m.b.a.
CVR-nummer: 14811206
Postadresse: Oldenburg Allé 3
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Prahm
E-mail: lop@domea.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.domea.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen Boligorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indgåelse af totalentreprisekontrakt efter den delegerede

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bo Michelsen A/S (BM), Honnørkajen ApS (HK) og Haderslev Boligselskab (Boligselskabet) ønsker at indgå totalentreprisekontrakt (Delegeret Bygherrekontrakt) mhp. at opføre 96 almene boliger iht. almenboliglovens § 116 på matr.nr. 3446a, 3693, 19a, 4331, 2575, og 2397, Haderslev (Ejendommen). HK har indgået købsaftale med Haderslev Kommune om køb af Ejendommen, der er betinget af, at de almene boliger opføres efter den delegerede bygherremodel. Boligselskabet ønsker at købe Ejendommen til brug for de almene boliger. HK har for at begrænse grænsefladerisici betinget overdragelsen af, at BM som delegeret bygherre forestår opførelsen af de almene boliger samt indgåelse af delegeret bygherrekontrakt, idet BM i samme udførelsesperiode skal opføre ca. 9 000 m2 et private boliger, som de almene boliger skal opføres i forlængelse af. Boligselskabet har betinget sig, at samtlige udbudspligtige ydelser relateret til opførelse af de almene boliger håndteres af BM efter udbudsloven.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 162 642 500.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Dele af matr. nr. 3446a, en del af matr. nr. 3693, en del af matr. nr. 19a, en del af matr. nr. 4331, matr. nr. 2575, matr. nr. 2397, Haderslev.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se ovenfor pkt. II.1.4). Det kan supplerende oplyses, at hovedelementet i kontrakten er købet af Ejendommen fra HK, hvilket ikke er udbudspligtigt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Det er en nødvendig forudsætning for realiseringen af det samlede projekt, at projektet koordineres tæt mellem Boligselskabet, HK og BM, da såvel projekteringen som opførelsen af det private byggeri og det almene byggeri i praksis er uadskilleligt forbundet.

Købet er fra HK's side som anført ovenfor betinget af indgåelse af totalentreprisekontrakt (delegeret bygherrekontrakt), hvorunder det er aftalt, at BM formelt i forhold til Boligselskabet bliver delegeret bygherre med henblik på at gennemføre udbuddet og styre byggeriet og de underliggende entrepriser. BM har således ansvaret for at sikre, at udbud af bygge- og anlægsarbejderne (underentrepriser og leverancer mv.) sker under overholdelse af de gældende udbudsregler. BM kan undlade udbud af delkontrakter, i det omfang udbudsreglerne hjemler en sådan undladelse. BM kan således undtage ydelser efter delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Se ovenfor pkt. II.1.4). Det kan supplerende oplyses, at hovedelementet i kontrakten er købet af Ejendommen fra HK, hvilket ikke er udbudspligtigt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Det er en nødvendig forudsætning for realiseringen af det samlede projekt, at projektet koordineres tæt mellem Boligselskabet, HK og BM, da såvel projekteringen som opførelsen af det private byggeri og det almene byggeri i praksis er uadskilleligt forbundet.

Købet er fra HK's side som anført ovenfor betinget af indgåelse af totalentreprisekontrakt (delegeret bygherrekontrakt), hvorunder det er aftalt, at BM formelt i forhold til Boligselskabet bliver delegeret bygherre med henblik på at gennemføre udbuddet og styre byggeriet og de underliggende entrepriser. BM har således ansvaret for at sikre, at udbud af bygge- og anlægsarbejderne (underentrepriser og leverancer mv.) sker under overholdelse af udbudsreglerne. BM kan undlade udbud af delkontrakter, i det omfang udbudsreglerne hjemler en sådan undladelse. BM kan således undtage ydelser efter delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Bo Michelsen A/S
CVR-nummer: 83231815
Postadresse: Hansborggade 30
By: Haderslev
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6100
Land: Danmark
E-mail: sra@bomichelsen.dk
Internetadresse: https://www.bomichelsen.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 162 642 500.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. II.1.7) og pkt. V.2.4) bemærkes, at beløbsangivelsen er et foreløbigt anslået beløb.

Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2020

Send til en kollega

0.079