23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 230-568120
Offentliggjort
25.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
22.12.2020 Kl. 08:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/143655766.aspx

Udbyder

Argo I/S - KVV Vedligehold

Opdateringer

Annullering
(08.01.2021)

Genudbud af stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk - ARGO I/S


Argo I/S - KVV Vedligehold

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S - KVV Vedligehold
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Inge Banke
E-mail: ibk@argo.dk
Telefon: +45 46347508
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/143655766.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/143655766.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/143655766.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Genudbud af stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk - ARGO I/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Roskilde Kraftvarmeværk (KVV) har 2 ovnlinjer, hvortil der løbende over året er brug for diverse stilladsydelser. Pt. foretager KVV gennemgribende revision (systematisk vedligehold) af de 2 ovnlinjer årligt. Derudover anvendes stilladsydelser til andre planlagte eller uplanlagte stop af driften.

KVV er i drift stort set 24/7/365 fordi fejl mm. opdages før ovnlinierne skal "nødlukkes". Herved kan KVV sammen med stilladsfirmaet og øvrige håndværkere tilrettelægge opgaver. Undervejs i opgaver, når ovnlinierne er lukkede ned, kan der ske uforudsete ting, hvorfor stilladsopgaver skal kunne igangsættes inden for ultra kort tid. Se udbudsdokumenterne.

Tryk her https://permalink.mercell.com/143655766.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44212310 Stilladser
45262100 Stilladsarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Roskilde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Roskilde Kraftvarmeværk (KVV) har 2 ovnlinjer, hvortil der løbende over året er brug for diverse stilladsydelser. Pt. foretager KVV gennemgribende revision (systematisk vedligehold) af de 2 ovnlinjer årligt. Derudover anvendes stilladsydelser til andre planlagte eller uplanlagte stop af driften.

KVV er i drift stort set 24/7/365 fordi fejl mm. opdages før ovnlinierne skal "nødlukkes". Herved kan KVV sammen med stilladsfirmaet og øvrige håndværkere tilrettelægge opgaver. Undervejs i opgaver, når ovnlinierne er lukkede ned, kan der ske uforudsete ting, hvorfor stilladsopgaver skal kunne igangsættes inden for ultra kort tid og med kompetent mandskab og materiel. Herved kan KVV undgå at være nedlukket kortest mulig tid.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge aftalen 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som ordregiver vurderer er bedst egnede til at løse opgaver som ordregiver udbyder ved dette udbud. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af hvilke ansøgere, som har indsendt de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave om stilladsarbejder på affalds- og kraftvarmekedler.

I forbindelse med ansøgernes egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på sammenlignelige erfaringer (referencer) med stilladsarbejder, som i fagligt, økonomisk og personalemæssigt omfang (f.eks. tidsfrister, døgndrift, koordinering med de øvrige håndværkere mm.), er sammenlignelige med denne udbudte opgave for ARGO.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Samlet årsomsætning

2) Specifik årsomsætning

3) Erhvervsansvarsforsikring

4) Øvrige økonomiske og finansielle krav.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1: Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår på mindst 75 mio. DKK, heraf indenfor tilsvarende opgave (specifik omsætning) - se nedenfor under specifik omsætning. Såfremt ansøgers virksomhed ikke har eksisteret i 3 år, skal tilsvarende dokumentation fremlægges, jf. tillige nedenfor.sæt efter møde.

Ad 2: Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår på mindst 75 mio. DKK, heraf indenfor tilsvarende opgave (specifik omsætning), som de udbudte min. 50 % af den samlede omsætning pr. år. Med specifik omsætning menes arbejder udført på tilsvarende virksomhed med kedler, som energi udnytter affald, som ARGO. Såfremt ansøger ikke har opdelt regnskab med "specifik omsætning" kan ansøger fremlægge tilsvarende dokumentation. Såfremt virksomheden ikke har eksisteret i 3 år, kan ansøger fremlægge passende dokumentation, f.eks.: at ansøgere, der ikke har en årsrapport, kan aflevere en anfordringsgaranti på tilsvarende beløb eller en revisorerklæring, der viser, at ansøgeren har en egenkapital på tilsvarende beløb. Herefter vurderer ordregiver, om der er fremlagt passende dokumentation.

Ad 3: Det er et mindstekrav, at ansøger har en erhvervs- og produktionsansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 mio. DKK ved personskade og tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år. Såfremt ansøger støtter sig til udnyttelse af andre enheders kapacitet til opfyldelse af dette mindstekrav, skal der vedlægges en særskilt ESPD, og støtteerklæring ved ansøgningen.

Ad 4: Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger støtter sig til udnyttelse af andre enheders kapacitet til opfyldelse af dette mindstekrav, skal der udfyldes et særskilt ESPD i Mercell, og støtteerklæring ved ansøgningen. Såfremt ansøgers virksomhed ikke har eksisteret i 3 år, skal tilsvarende dokumentation fremlægges, jf. nedenfor.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type.

2) Andel i underleverance.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1: Tilbudsgiver skal erklære, at virksomheden vil kunne disponere over: værktøj, materiel, teknisk udstyr, som indgår. Tilbudsgiver skal erklære, at virksomheden vil kunne disponere over: uddannelsesmæssige og faglige kvalificerede medarbejdende dækkende alle opgaver, herunder formand, se kravspecifikation vedrørende krav til formand. Mindstekrav at ansøger indenfor 1 time kan stille med 1 formand + 6 uddannede personer (stilladsmontører), inklusiv det nødvendige udstyr. Formand og medarbejdere skal umiddelbart efter ankomst til kraftvarmeværket have viden og erfaring til at gå i gang med at løse opgaven i en kedel, som energiudnytter affald. Mindstekrav at ansøger indenfor 2 timer kan stille med i alt op til 20 uddannede medarbejdere (stilladsmontører) (ink. de ovenfor nævnte), inklusiv det nødvendige resterende udstyr til færdiggørelse af en opgave. Medarbejdere skal umiddelbart efter ankomst til kraftvarmeværket have viden og erfaring til at gå i gang med at løse opgaven i en kedel, som energi udnytter affald. Mindstekrav at ansøger oplyser, om der vil blive anvendt underleverandører ved udførelse af opgaven. I givet fald hvilke dele af opgaven. Som et mindstekrav skal virksomheden have dokumenteret kendskab til stilladsarbej derfor en virksomhed, som ARGO, det vil sige energiudnyttelse af affald. Der skal dokumenteres med minimum 3 referencer fra de sidste 2 år. Hvis opgaven løses via underleverandør, skal udbuddets regler herfor overholdes (tilsvarende dokumentation). Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, jf. del II.A i ESPD, eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. del II.C i ESPD, er det enhedernes samlede formåen, der skal opfylde minimumskravene til egnethed og der skal vedlægges særskilt udfyldte ESPDér.

Ad 2: Ja skal angives. Se de enkelte mindstekrav.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

1) Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder og 2) Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder.

Mindstekrav for begge krav er: Tilbudsgiver skal dokumentere, at virksomheden har: Kvalitetsstandarder og miljøledelsessystemer, der er certificeret af et uafhængigt organ eller opfylder betingelserne for at kunne blive certificeret af et uafhængigt organ. Kravet anses også for opfyldt, hvis opfyldelsen er gennemført pr. ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale, og der foreligger en dokumenteret plan/aftale med et uafhængigt organ. Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, jf. del II.A i ESPD, eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. del II.C i ESPD, er det enhedernes samlede formåen, der skal opfylde minimumskravene til egnet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Opfylde kontrakt med bilag og øvrigt materiale.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 227-560074
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2020
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2020

Send til en kollega

0.125