23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 232-569795
Offentliggjort
27.11.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
23.12.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://permalink.mercell.com/143796843.aspx

Udbyder

Tønder Service A/S

Opdateringer

Annullering
(08.01.2021)

Branderup Renseanlæg


Tønder Service A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Service A/S
CVR-nummer: 32065805
Postadresse: Håndværkervej 4
By: Bredebro
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6261
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Kirchner
E-mail: jak@tonfor.dk
Telefon: +45 88437500
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/143796843.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.toender-forsyning.dk/KONTAKT.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/143796843.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/143796843.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Branderup Renseanlæg - prækvalifikation

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38800000 Industrielle processtyringsanlæg og fjernstyringsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende totalentrepriseudbud fra Tønder Spildevand A/S sker som led i, at bygherren overtager ejerskabet af Branderup Renseanlæg fra Arla.

I den forbindelse skal kapaciteten af renseanlægget udvides, så det fremadrettet kan håndtere 4.000 m3/døgn.

Bygherren har fået tilstandsvurderet det eksisterende anlæg, og det er vurderet, at eksisterende bygninger og konstruktioner ikke kan genbruges.

Det er derfor et nyt komplet anlæg dimensioneret til industrispildevand fra mejeri i størrelsesordenen 4.000 m3/døgn, der skal etableres. Bygherren ønsker at anlægget etableres, så der er sikkerhed for evt. fremtidige udvidelser fra Arla kan renses tilfredsstillende efter nugældende krav, hvorfor anlægget derfor skal være i stand til at rense 4 000 m3/døgn.

Det nye Branderup Renseanlæg skal være klar til ibrugtagning senest ultimo marts 2022.

Tryk her https://permalink.mercell.com/143796843.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Branderup Renseanlæg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende totalentrepriseudbud fra Tønder Spildevand A/S (herefter "ordregiver" eller "bygherren") sker som led i, at bygherren overtager ejerskabet af Branderup Renseanlæg fra Arla.

I den forbindelse skal kapaciteten af renseanlægget udvides så det fremadrettet kan håndtere 4 000 m3/døgn.

Bygherren har fået tilstandsvurderet det eksisterende anlæg, dokumentation heraf er vedlagt udbuddet som dokument "I. Vurdering af det eksisterende anlæg".

Vælger totalentreprenøren at genbruge en konstruktion eller et element, der i dag indgår i det nuværende renseanlæg, skal det sikres, at det genbrugte element renoveres, så den forventede levetid for den renoverede konstruktion er tilsvarende, hvad der forventes af en ny konstruktion.

Det er et komplet anlæg dimensioneret til industrispildevand fra mejeri i størrelsesordenen 4 000 m3/døgn, der skal etableres. Arla har i deres ansøgning om tilslutningstilladelse angivet, at der forventes et maks. spildevandsflow på ca. 2 300 m3/døgn, når RO-vand genbruges og ca. 3 200 m3/døgn, når det ikke genbruges. Bygherren ønsker at anlægget etableres så der er sikkerhed for, at evt. fremtidige udvidelser fra Arla kan renses tilfredsstillende efter nugældende krav, hvorfor anlægget skal være i stand til at rense 4 000 m3/døgn.

I totalentreprenørens anlægssum skal samtlige udgifter til renovering af eksisterende anlæg, der genbruges, nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende anlæg, der ikke genbruges inkl. evt. deponeringsomkostninger, samt levering og etablering af nyt renseanlæg være indeholdt.

Totalentreprenøren skal have med i sin overvejelse for indretning af arealet, hvorpå renseanlægget er placeret, at det skal være muligt, senere at udbygge anlægget således, at det kan bruges til rensning af sanitært spildevand fra Agerskov og Branderup, der skal derfor afsættes plads til et forbehandlingsanlæg placeret ved indløbsdelen.

Totalentreprenøren skal have med i sin overvejelse for indretning af arealet, at mandskabsfaciliteter, herunder omklædning, mødelokale, fast arbejdsplads og teknikrum er placeret hensigtsmæssigt og lever op til kravene beskrevet i bilagene.

Det pointeres, at driften af renseanlægget skal opretholdes gennem hele anlægsperioden. Totalentreprenøren skal derfor i sin planlægning vise, hvordan dette er indtænkt. Således, at eksisterende elementer, f.eks. tanke, først tages ud af drift, når nye elementer er udført og parat til øjeblikkeligt brug.

Arla står for den daglige drift af anlægget frem til det eksisterende anlæg tages ud af drift, hvorefter den daglige drift overtages af totalentreprenøren frem til afleveringsforretning. Igennem hele anlægsperioden vil bygherren have 2 medarbejdere tilknyttet til at følge først Arlas og derefter totalentreprenørens arbejder i forbindelse hermed. Det er derfor vigtigt, at der altid vil være adgang til anlægget for dem, samt at de informeres i god tid, inden der påtænkes udført større ændringer på anlægget.

Dimensioneringsgrundlaget for Branderup renseanlæg er - hvor andet ikke er nævnt - at udledningskravene i M. Udledningstilladelse overholdes med den tilledning af spildevand der er beskrevet i O. Ansøgning om tilslutningstilladelse og uddybet i bilag O1 Notat om dimensioneringsforudsætninger.

Totalentreprenøren skal med baggrund i krav sat i myndighedstilladelserne dimensionere og indrette anlægget med de nødvendige mekaniske, kemiske og biologiske trin således, at myndighedskravene kan overholdes.

Det nye Branderup Renseanlæg skal være klar til ibrugtagning senest d. 30. marts 2022.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 25/02/2021
Slut: 30/03/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Alene de 3 bedst egnede ansøger vil blive opfordret til at afgive tilbud.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Her anføres:

— Oplysninger om ansøgers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Ansøgerens økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Der skal oplyses egenkapital, soliditetsgrad og overskudsgrad for hvert at de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som minimumskrav fastsættes:

— Ansøgernes egenkapital skal som minimum have været på 20 mio. DKK i hver af de senest 3 regnskabsår.

— Ansøgerens omsætning skal som minimum have været på 50 mio. DKK i hver af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer på udførelse af tilsvarende projekter. Ordregiveren tager referencer, som vedrører projekter, der er afsluttede indenfor de sidste 5 år i betragtning.

Der skal refereres til maks. 5 lignende projekter vedrørende projektering og opførelse af følgende (i prioriteret rækkefølge):

— Renseanlæg til industrispildevand

— Renseanlæg til sanitært spildevand

— Øvrige renseanlæg

— Øvrigt byggeri.

Referencerne skal så vidt muligt indeholde oplysninger om projekternes økonomiske (anlægssum) og tidsmæssige omfang og årstal.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som minimum skal ansøgeren skal have mindst én reference vedrørende lignende projekter vedrørende projektering og opførelse af følgende:

— Renseanlæg til mejerispildevand

— Renseanlæg til andet spildevand

— Øvrige renseanlæg.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/12/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/01/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2020

Send til en kollega

0.063