23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 233-576150
Offentliggjort
30.11.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vindere

Valgt totalrådgiver

(30.11.2020)
Fogh & Følner Arkitekter A/S
Kulsviervej 150
2800 Kongens Lyngby

Totalrådgivning vedr. 221. Frederiksberg Slot. Lakajgårdsanlægget. Restaurering og nybygning


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Cathrine Gyldenberg Jensen
E-mail: fes-ues04@mil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om totalrådgivning vedr. 221. Frederiksberg Slot. Lakajgårdsanlægget. Restaurering og nybygning

 

Sagsnr.: 2020/008996
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har gennemført et udbud med forhandling vedrørende totalrådgivning i forbindelse med forestående restaurering og nybygning på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget. Kontrakten omfatter i hovedtræk rådgivning i forbindelse med projektering i form af teknisk bistand med relevante arkitekt-, ingeniør-, landskabsarkitektydelser og AMK(P) samt byggeledelse, fagtilsyn og AMK(B) i forbindelse med udførelsen. Rådgiver skal således projektere et færdigt udbudsprojekt, der kan danne baggrund for udbud af efterfølgende entreprisearbejder samt være tilknyttet projektet under udførelsen. Kontrakten blev indgået med Fogh & Følner Arkitekter A/S den 2. april 2020. Grundet en budgetoverskridelse har det efterfølgende været nødvendigt at foretage besparelser i projektet for at sikre projektets videreførelse og fremdrift, hvilket har medført en reducering i totalrådgiverkontraktens ydelsesmæssige omfang, jf. nærværende bekendtgørelse.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 515 023.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45112710 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med grønne områder
71220000 Arkitektprojektering
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71321000 Ingeniørmæssig projektering af mekaniske og elektriske installationer i bygninger
71322000 Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder
71247000 Byggeledelse
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
98342000 Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Bygherremøder afholdes på Kastellet, Nordre Magasin 58, 2100 KBH.

Under byggeriet skal ydelser præsteres på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget, Roskildevej 26A, 2000 Frederiksberg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har gennemført et udbud med forhandling efter udbudslovens afsnit II omhandlende totalrådgivning i forbindelse med forestående restaurering og nybygning på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget. Kontrakten omfatter i hovedtræk rådgivning i forbindelse med projektering i form af teknisk bistand med relevante arkitekt-, ingeniør-, landskabsarkitektydelser og AMK(P) samt byggeledelse, fagtilsyn og AMK(B) i forbindelse med udførelsen. Rådgiver skal således projektere et færdigt udbudsprojekt, der kan danne baggrund for udbud af efterfølgende entreprisearbejder samt være tilknyttet projektet under udførelsen.

Lakajgårdsanlægget er en del af en bygningsmasse der tilhører Frederiksberg Slot. Det nuværende anlæg består af 7 fredede sammenbyggede bygninger, der alle er i meget ringe tilstand. Opgaven omhandler i stort omfang restaurering af eksisterende bebyggelse. Restaureringen omfatter i hovedtræk:

— Nyt terrændæk og gulv

— Indvendig istandsættelse

— Facadeistandsættelse

— Udbedring af rådskader i inder-, og ydervægges bindingsværk

— Udbedring af råd-, og svampeskader i tagkonstruktionen

— Nyt tag

— Etablering af multi-motionsrum

— Ny indretning af bad, toilet, trapper, gangarealer, rengøringsrum, kontorer og konferencelokaler.

Ved restaurering af bygningerne er det hensigten, at der skal tages udgangspunkt i, at der fortsat kan være en nutidig anvendelse, men at de tilbageværende oprindelige træk og anlæggets bærende fredningsværdier vil blive respekteret og styrket. Her tænkes f.eks. på indretninger, der respekterer bygningernes oprindelige bærende hovedstruktur, skorstensplaceringer, facadeåbninger mv. Derudover omhandler opgaven ligeledes opførelse af en ny bygning til anvendelse som bad- og omklædningsfacilitet til brug for Hærens Officerskole på ca. 500 m2. For så vidt angår udenomsarealerne skal der udarbejdes et landskabsprojekt for området samt etableres nyt parkeringsareal og cykelparkering mm. I forbindelse med udførelse af projektet skal der etableres midlertidige bade- og omklædningsfaciliteter til ca. 250 personer samt midlertidig løsning til træningsfaciliteter i byggeperioden.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og samarbejde / Vægtning: 33 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 33 %
Pris - Vægtning: 34 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Grundet en budgetoverskridelse af det oprindeligt udarbejdede budget har Ejendomsstyrelsen gennemført en række besparelser i projektet på baggrund af det af totalrådgiveren udarbejdede besparelseskatalog. Besparelserne omhandler i hovedtræk, at bygning nr. 16, 17 og 17a udgår af projektet, ligesom optionen på bygning 15 ikke tages i anvendelse. Besparelserne medfører, at totalrådgiveren ikke skal udføre de i totalrådgiverkontrakten omfattede ydelser for så vidt angår de udgåede bygninger, hvorfor totalrådgiverkontraktens ydelsesmæssige omfang indskrænkes. Det vurderes, at reduktionen af totalrådgiverkontraktens ydelsesmæssige omfang opfylder betingelserne for anvendelse af udbudsloven § 183, hvorfor ændringen foretages med hjemmel heri.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 180-438825

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Kontrakt om totalrådgivning vedr. 221. Frederiksberg Slot. Lakajgårdsanlægget. Restaurering og nybygning

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Fogh & Følner Arkitekter A/S
CVR-nummer: 10035961
Postadresse: Kulsviervej 150
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 15 515 023.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer der følger af § 13 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, § 31 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 511 af 27. maj 2013 og § 197 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 gælder følgende frister for indgivelse af klager:

— En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

— Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/11/2020

Send til en kollega

0.078