23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 006-008961
Offentliggjort
11.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.02.2021 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290360&B=HOFOR

Udbyder

HOFOR A/S

Levering af slamsugere af typen genbrugsvogn


HOFOR A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Gade Brøbeck
E-mail: sorbro@hofor.dk
Telefon: +45 27953827
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290360&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290360&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Produktion og distribution af vand, gas, varme og køl, samt afledning af spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af slamsugere af typen genbrugsvogn

 

Sagsnr.: 24.02.02595
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144410 Slamsugere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

HOFOR ønsker at anskaffe 2 stk. slamsugere med option på yderligere én.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50100000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

HOFOR ønsker at anskaffe 2 stk. slamsugere med option på yderligere én. Slamsugerne skal være af typen genbrugsvogn med hhv. 2- og 4-akslet chassis og med en tankvolumen på mindst hhv. 5 m3 og 12 m3. I tillæg til vognene skal der ydes service i garantiperioden for hhv. vogn og anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 33
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Såfremt optionen på yderligere én slamsuger udnyttes, forlænges kontrakten med garantiperioden for den optionelle slamsuger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

HOFOR kan som option anskaffe yderligere én slamsuger.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til tilbudsgivere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136.

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 1, 2 og 6.

HOFOR vil som udgangspunkt acceptere en serviceattest udstedt 12 måneder fra inden tildelingstidspunktet, medmindre HOFOR har tilstrækkelige indikationer på, at der er sket ændringer i de forudsætninger hvorpå serviceattesten er baseret. I disse tilfælde forbeholder HOFOR sig retten til at bede om en ny serviceattest. Såfremt tilbudsgiver er en udenlandsk bydende, anvendes eCertis til at identificere hvilken type dokumentation, i det pågældende land, som svarer til den danske serviceattest. Henset til udbudsprocessens tidsplan, ses det gerne at serviceattesten vedlægges tilbuddet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Soliditetsgrad:

- Som dokumentation for soliditetsgraden i tilbudsgivers seneste 3 disponible regnskabsår, vil tilbudsgiver skulle kunne forelægge et revisorpåtegnet regnskab, eller en revisorerklæring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår skal udgøre mindst 10 %.

Hvis tilbudsgiver ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid tilbudsgiver har været etableret. Kravet vil da kun gælde for den tid, tilbudsgiver har været etableret.

For sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) beregnes sammenslutningens soliditetsgrad som hhv. sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen, beregner HOFOR tilbudsgivers soliditetsgrad som tilbudsgivers og disse andre virksomheder på samme måde som for sammenslutninger af virksomheder.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer.

- HOFOR vil som udgangspunkt ikke kræve dokumentation for referencerne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal tilbudsgiver i ESPD’et oplyse tilbudsgiverens mest betydelige leverancer på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Tilbudsgiver kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

— Tilbudsgiver skal påvise leveringen af mindst 3 slamsugere af typen genbrugsvogn samt

— påvise mindst 3 indgåede serviceaftaler for servicering af leverede slamsugere.

For hver referencekategori ovenfor, bør tilbudsgiverne angive følgende i referencelisten:

— Angive om referencen vedrører levering af slamsuger eller serviceaftale

— Navn på ordregiver

— Værdi i DKK

— Leveringsdato eller tidspunkt for indgåelse af serviceaftale samt serviceaftalens løbetid

— Beskrivelse af leverancen eller serviceaftalens indhold.

HOFOR forbeholder sig ret til at rette henvendelse til ordregiver, nævnt i referencerne, for verifikation af oplysninger.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Krav om sikkerhedsstillelse og garantier fremgår af udkast til kontrakt med bilag.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/02/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/02/2021
Tidspunkt: 13:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

2) Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/01/2021

Send til en kollega

0.14