23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 018-041682
Offentliggjort
27.01.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
23.02.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/147948552.aspx

Udbyder

Fredensborg Kommune

Rengøring til Fredensborg Kommune 2021-2027


Fredensborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B, Brønsholm
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Hoelgaard Preisler
E-mail: rhop@fredensborg.dk
Telefon: +45 72565314
Fax: +45 72565000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/147948552.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/147948552.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/147948552.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af kontrakt vedr. rengøring til Fredensborg Kommune 2021-2027

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der udbydes en kontrakt om rengøring af Fredensborg Kommunes lokaliteter.

Aftalen omfatter ikke decideret vinduespolering.

Tryk her https://permalink.mercell.com/147948552.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
90911100 Rengøring af lokaler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring har helt grundlæggende betydning for anvendeligheden af kommunens lokaliteter og for brugernes helbred. Det er derfor af afgørende betydning for kommunen, at der gøres godt rent på kommunens lokaliteter. Kommunen ønsker derfor at indgå i et konstruktivt og udviklende samarbejde med leverandøren om at sikre den bedst mulige kvalitet af rengøring på Fredensborg Kommunes lokaliteter.

Fredensborg Kommunes areal er ca. 112 km2, og består af 4 bysamfund i henholdsvis Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal, samt et mindre bysamfund i Karlebo.

Kommunen har omkring 150 lokaliteter i 2020, hvortil der leveres rengøring ved en (1) ekstern leverandør.

Fredensborg Kommune har flere store byggeprojekter i gang, som, når de står færdige, også vil skulle have rengøring fra ekstern leverandør.

Typerne af lokaliteter er i 2020 eksempelvis dagtilbud, skoler, tandlægeklinikker, fælleskøkkener, biblioteker, fritidstilbud, kulturhuse og administrationsbygninger.

Fredensborg Kommune ønsker at indgå i et tæt samarbejde om kontrakten med den kommende leverandør.

Kontrakten omfatter rengøring som nærmere beskrevet i kontraktens bilag 1 - Kravspecifikationen, bilag 1.a - CSR og bilag 3.a - Priser (tilbudslisten). Herudover ligger der oplysninger om hver enkelt lokalitet i bilag 2 - Lokaledata.

Der rengøres efter renhedsgradssystemet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ved en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Referencen betragtes som mere relevant, jo mere den ligner de udbudte ydelser - både i værdi og type af lokaliteter og ydelser, jf. bilag 1: Kravspecifikationen, bilag 1.a - CSR og bilag 3.a - Priser - Tilbudslisten.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er optioner på rengøring af i alt 7 lokaliteter, der i dag har egen rengøring.

Disse 7 lokaliteter fremgår af kontraktens bilag 5 - Ændringer.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge ESPD'et med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers skal anføre sin samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår pr. regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

2) Ansøgers skal oplyse sin soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår pr. regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgerens samlede egenkapital og ansøgerens samlede aktiver.

Ved »de seneste tre disponible regnskabsår« forstås de seneste 3 årsregnskaber afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'et, jf. i øvrigt punkt VI.3) Yderligere oplysninger i udbudsbekendtgørelsen, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøgere del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'et, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en samlet årlig omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår på mindst 10 mio. DKK pr. regnskabsår afhængig af, hvornår virksomheden blev etableret.

2) Det er et mindstekrav, at ansøgers soliditetsgrad i de sidste 3 regnskabsår har været over 5 % pr. regnskabsår afhængig af, hvornår virksomheden blev etableret.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen og soliditetsgrad som virksomhedens og disse enheders samlede omsætning og samlede soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår pr. regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning og samlede soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår pr. regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af følgende oplysninger: En oversigt over 5 referencer, der beskriver de af ansøger faktisk leverede ydelser, der ligner de udbudte ydelser, både i værdi og type af lokaliteter og ydelser, jf. punkt II.1.4), II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen, og II.2.9), som ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Ansøger skal i ESPD'et, for hver reference anføre en kort beskrivelse af de faktisk udførte ydelser med klar beskrivelse af ydelser og lokaliteter samt værdi. Ansøger skal anføre »start date« for referencen og »end date«. Såfremt den ene eller begge datoer ikke fremgår, medtages referencen ikke som relevant. Ansøger skal anføre navn på den modtagende kunde. Beskrivelsen af hver reference må ikke overstige 2 000 anslag inkl. mellemrum. Såfremt der er mere end 2 000 anslag pr. reference, vil ordregiver i forbindelse med vurderingen af den enkelte reference se bort fra al tekst, der følger efter anslag nr. 2 000. Ansøger bør ikke indsætte figurer eller tabeller i leverancebeskrivelserne i ESPD'et. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'et, jf. i øvrigt punkt VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor, og den eller de andre enheder skal hver især udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'et, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal hver især udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Ansøger skal i ESPD'et klart angive, hvordan konsortiet er opbygget, og hvem der repræsenterer konsortiet i relation til nærværende udbud og Kontrakten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Såfremt ansøger ikke anfører 5 referencer, vurderes det, at ansøger ikke er egnet. Ansøger kan således ikke prækvalificeres.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der stilles krav til leverandørens udvisning af samfundsansvar i kontrakten. Det er således et krav i kontrakten, at leverandøren overholder arbejdsklausuler og tilbyder en aktiv indsats ift. kommunens ledige, jf. kontraktens bilag 1.a - CSR.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/02/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/03/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal udfylde Mercells udgave af ESPD'et som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor.

2) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed økonomisk og finansiel kapacitet og teknisk og faglig formåen, der er fastsat i nærværende bekendtgørelse.

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og/eller 136, nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1: nr. 1 (ansøgeren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne), nr. 2 (ansøgeren eller ansøgeren er erklæret konkurs mv.), nr. 4 (konkurrencefordrejning) og nr. 7 (ubetalt forfalden gæld til det offentlige på under 100 000 DKK). Før ordregivers beslutning om prækvalifikation, skal de ansøgere, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148. De pågældende ansøgere skal indenfor en nærmere angivet frist, dog ikkeunder 18 kalenderdage fra modtagelsen af forespørgslen fremlægge dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de ovennævnte udelukkelsesgrunde, samt for at de i udbudsbekendtgørelsen nævnte mindstekrav til omsætning og soliditetsgrad er opfyldt. Referencerne, der er beskrevet i besvarelsen af ESPD'et anses som værende et endeligt bevis, hvorfor ansøger ikke vil blive bedt om yderligere dokumentation herfor. Dokumentationen kan udgøres af hhv. f.eks. en serviceattest, som udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning, og hhv. en erklæring om, at de i ESPD'et anførte oplysninger om økonomisk og finansiel formåen, dvs. de finansielle nøgletal, er korrekte. Dokumentation vedr. økonomisk og finansiel formåen kan lige ledes udgøres af eksempelvis årsregnskaber og lignende. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne for videre gennemgang af krav til dokumentation og processen herfor. Ansøgeren ikke forpligtet til at fremlægge dokumentationen, når:

1) ordregiveren kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database (eksempelvis CVR) eller

2) ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer, jf. udbudsloven § 151, stk. 5. Angående kontraktens volumen er denne opgjort ud fra det nuværende forbrug og den nugældende aftales priser. Opgørelsen af volumen er alene ordregivers bedste skøn af kontraktens værdi og ikke en garanti for, at dette vil være kontraktens præcise.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2021

Send til en kollega

0.063