23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 021-050078
Offentliggjort
01.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/882

Indlevering af tilbud

Til
26.02.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/882

Udbyder

Aalborg Kommune

Udførelse af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Rantzausgade 4, 2. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Krog Madsen
E-mail: katrine@aalborg.dk
Telefon: +45 25204686
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/882
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/882
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udførelse af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse

 

Sagsnr.: 2020-076749
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90923000 Rottebekæmpelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udførelse af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90923000 Rottebekæmpelse
90922000 Skadedyrsbekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører en kontrakt på udførelse af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune, hvilket omfatter al kommunal bekæmpelse og forebyggelse af rotter i både by- og landzone.

Bekæmpelsen skal foretages hele året i by- og landzonen efter anmeldelse – der er estimeret 5 600 anmeldelser årligt. Alle ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone skal have minimum ét (1) tilsynsbesøg hvert år.

Ordregiver vurderer, at der er ca. 1 300 tilsynspligtige ejendomme i Aalborg Kommune.

Udbuddet omfatter option på varetagelse af særlige opgaver i forbindelse med rottebekæmpelse og/eller forebyggelse på særligt udvalgte arealer, hvor den aftalte indsats ligger ud over den sædvanlige kommunale rottebekæmpelse. Option på 150 timer årligt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ledelse og styring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Cases / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontraktperioden kan af ordregiver forlænges på uændrede vilkår i op til 1 x 24 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter option på varetagelse af særlige opgaver i forbindelse med rottebekæmpelse og/eller forebyggelse på særligt udvalgte arealer, hvor den aftalte indsats ligger ud over den sædvanlige kommunale rottebekæmpelse. ca. 150 timer årligt.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet evalueres efter kommissionsmodellen, der er kendetegnet ved, at evaluering af pris først indgår efter at evalueringen af de kvalitative kriterier er foretaget.

Tilbud skal for at være konditionsmæssigt opnå mindst 50 point for hvert af de kvalitative delkriterier og samlet minimum 60 point for underkriteriet "Kvalitet". Herefter evalueres pris. Den tilbudsgiver, der har den laveste pris pr. point, vinder af udbuddet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal bekræfte positiv egenkapital for hvert af de foregående 3 afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for tilbudsfristen.

Hvis tilbudsgiver har gyldig grund til at denne ikke er i stand til at fremlægge den krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring (produkt- og ansvarsforsikring samt personskadeforsikring) er på minimum 10 mio. DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Positiv egenkapital for de 3 foregående regnskabsår

- Erhvervsansvarsforsikring på min. 10 mio.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste over 2-3 betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år, med beskrivelse af leverancerne, tidspunkt for leverancen og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse. Ved sammenlignelige leverancer forstås, at tilbudsgiver skal være i besiddelse af de fornødne faglige forudsætninger for udførelse af rottebekæmpelse samt leve op til lovgivningsmæssige krav for området/branchen og herunder have erfaring med lignende opgaver. Med lignende opgaver forstås: Udførelse af rottebekæmpelse for kommuner eller større virksomheder med kontraktomfang på minimum 5 mio.

Såfremt der ikke er udført sammenlignelige leverancer i de seneste tre (3) år, bedes der laves en beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiveren forventer at løfte opgaven i overensstemmelse med det krævede, jf. udbudsmaterialet i kontraktperioden, herunder at de rette kompetencer er til stede og et antal medarbejdere der kan løfte den samlede opgave fra aftalestart og gennem hele kontraktperioden.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ovennævnte beskrivelse af sammenlignelige referencer overholdes. Der skal angives mindst 2 sammenlignelige referencer. Såfremt tilbudsgiver angiver mere end 3 referencer, vil ordregiver kun vurdere de 3 først angivne.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/02/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/02/2021
Tidspunkt: 23:59
Sted:

 

Aalborg Kommune

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Forår 2027

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/01/2021

Send til en kollega

0.062