23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 027-066151
Offentliggjort
09.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
26.03.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/148954844.aspx

Udbyder

Skive Kommune

Vindere

EU-udbud på indkøb og levering af kontormøbler til Skive Kommune

(02.06.2021)
Vines Erhvervsmøbler A/S
Katkjærvej 2
7800 Skive

EU-udbud på indkøb og levering af kontormøbler til Skive Kommune


Skive Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 29189579
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Keld Kjærgaard Petersen
E-mail: kekp@skivekommune.dk
Telefon: +45 99155596
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/148954844.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.skive.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/148954844.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/148954844.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud på indkøb og levering af kontormøbler til Skive Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39130000 Kontormøbler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indkøb og levering af kontormøbler til Skive Kommune. Rammeaftalen gælder for samtlige af kommunens enheder og institutioner, samt selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb og levering af kontormøbler til Skive Kommune. Inden for produktgrupperne hæve/sænke-borde, opbevaring, kontorstole, mødeborde, mødestole og skærmvæge. Rammeaftalen gælder for samtlige af kommunens enheder og institutioner, samt selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, funktionalitet og design / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2 gange op til 12 måneder på uændrede vilkår. Udnyttelse af option varsles af ordregiver 3 måneder før dennes ikrafttræden. Rammeaftalen er uopsigelig i forlængelsesperioden.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Egenkapital

— Omsætning.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers egenkapital. Tilbudsgiver må ikke have haft en negativ egenkapital i tilbudsgivers seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre en 2 år, må tilbudsgiver ikke have haft en negativ egenkapital i de regnskaber, som er afsluttet siden tilbudsgivers stiftelse. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal ikke havde en negativ egenkapital. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

Tilbudsgivers omsætning pr. år indenfor det udbudte område for de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Tilbudsgivers omsætning pr. år skal minimum udgøre 2 gange den forventede årlige omsætning

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have haft 2 sammenlignelige leverancer indenfor de sidste 2 år. Tilbudsgiver skal beskrive leverancerne, angive beløb for leverancerne, periode og modtager af leverancerne. En sammenlignelig leverance er en reference på løbende levering af kontormøbler til en kommune eller en virksomhed, hvor der leveres til flere afdelingen og lokationer.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Vilkårene for rammeaftalen fremgår af nærværende udbudsbekendtgørelse, udkast til rammeaftalen og udbudsbetingelser samt tilhørerende bilag. Den valgte leverandør er fra aftalestart og i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. DKK pr. år. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/03/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/03/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal i det fælles europæisk udbudsdokument - ESPD (via Mercell) bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136. Ordregiver stiller desuden krav om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137. Den vindende leverandører skal før indgåelse af kontrakt fremlægge dokumentation for de oplysninger som er afgivet i ESPD.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/02/2021

Send til en kollega

0.063