23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-081128
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
23.03.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://bovia.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/c11e8d68-ace7-4de6-891a-eae83e06e5b9

Udbyder

A.B. Vejen byggeselskab/v. Bovia

Totalentreprise vedrørende opførelsen af 33 boliger - Askovvej


A.B. Vejen byggeselskab/v. Bovia

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A.B. Vejen byggeselskab/v. Bovia
Postadresse: Engstien 2A
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Klausen
E-mail: nkl@bovia.dk
Telefon: +45 51568307
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://bovia.dk/om-bovia/Boligorganisationer-under-Bovia/A-B--Vejen-Byggeselskab.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://bovia.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/c11e8d68-ace7-4de6-891a-eae83e06e5b9
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://bovia.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/c11e8d68-ace7-4de6-891a-eae83e06e5b9
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise vedrørende opførelsen af 33 boliger - Askovvej

 

Sagsnr.: 33-35
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

A.B. Vejen byggeselskab udbyder hermed opførelse af 33 familieboliger

På baggrund af udarbejdet byggeprogram udbydes opgaven som udbud med forhandling.

Der søges prækvalificeret 3 totalentreprenører til at afgive tilbud i omvendt licitation.

Omfang:

Nybygning: ca. 3 200 m2.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 37 250 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Askovvej, 6600 Vejen

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

A.B. Vejenbyggeselskab v./Bovia udbyder hermed opførelse af 33 familieboliger.

På baggrund af udarbejdet byggeprogram udbydes opgaven i udbud med forhandling.

Der søges prækvalificeret 3 totalentreprenører til at afgive tilbud i omvendt licitation.

Omfang/tidsplan/vederlag:

- Nybygning: ca. 3 200 m2

Udbudsgrundlag: Udbudsdokumenter

Licitation: juni 2021

Projektering: september 2021 - februar 2022

Udførelsesperiode: februar 2022 – marts 2023.

Den udbudte totalentreprisekontrakt omfatter projektering og udførelse af boligerne som udbydes på byggeprogramniveau. Projektet omfatter samtlige ydelser, fra som området henligger til fuldt færdige og funktionsdygtige boliger, som opfylder kravene i udbudsmaterialet.

Som funktionsdygtigt boliger forstås en bygning, der alene med tilførsel af løst inventar, kan fungere i alle de beskrevne situationer og dermed opfylde byggeprogrammet.

Totalentreprisekontrakten udbydes i omvendt licitation. Den samlede økonomiske ramme for indgåelse af

totalentreprisekontrakt udgør 37,25 mio. DKK ekskl. moms. Den økonomiske ramme er fast. Konkurrencen

går derfor ud på, at tilbyde det bedste projekt indenfor den økonomiske ramme.

For deltagelse i konkurrencen og aflevering af konditionsmæssigt konkurrenceforslag / totalentreprisetilbud ydes vederlag jf. udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 37 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil A.B.Vejen byggeselskab vælge de 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil A.B.Vejenbyggeselskab særligt lægge vægt på, at ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med opførte eller i det væsentligste færdigudførte byggerier indenfor følgende:

- Boliger. Det vægtes positivt at referencerne har en størrelse på mindst 2 500 m2 eller en entreprisesum på mindst 25 mio. DKK eksklusiv moms samt at der er tale om alment støttet byggeri både tæt-lav og etagebyggeri.

- Totalentreprise på større byggerier.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på, at totalentreprenøren er fortrolig med totalentrepriseopgaver og rådgivers referencer vurderes ud fra erfaringer med almene boliger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Totalentreprisekontraktens omfang og de nærmere vilkår for opgaven er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt på Ajour.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

I forbindelse med dette udbud skal ESDP-dokumentet afgives som eESPD.

Xml-fil med eESPD til udfyldelse er uploadet som en del af det samlede udbudsmateriale.

Ansøger vil være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i ESPD-dokumentets del III.

Del A.

Del B

Del C, pkt. 4, 5, 6, 7, 8 og 9

Ansøger skal ved udfyldelse af eESPD-dokumentets del III erklære sig om, hvorvidt dette er tilfældet.

EESPD-dokumentets pkt. III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Der stilles ikke særlige krav til egnethed. ESPD del IV, afsnit A, kræver således ikke udfyldelse.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 2 regnskabsår som minimum har haft:

- En årsomsætning på mindst 70 mio. DKK eksklusiv moms

- En soliditetsgrad (egenkapital / samlede aktiver) på mindst 15 %

- En egenkapital på mindst 7 mio. DKK for hvert af de seneste 2 år.

Ansøger skal oplyse årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapital for hvert af de seneste 2 regnskabsår i eESPD-dokumentets pkt. IV, afsnit B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger, inklusive rådgivere, skal i prækvalifikationsansøgningen oplyse minimum 6 og op til 10 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med følgende:

- Boliger. Det vægtes positivt at referencerne har en størrelse på mindst 2 500 m2 eller en entreprisesum på mindst 25 mio. DKK eksklusiv moms. samt at der er tale om alment støttet byggeri.

- Totalentreprise på større byggerier.

Vedlægger ansøger flere end 10 referencer, vil det være de første 10 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Følgende oplysninger bør fremgå af referencerne:

- Kunde (inkl. kontaktdata)

- Byggeriets størrelse (bruttoareal samt anlægssum ekskl. moms)

- Beskrivelse af byggeriet og af egne ydelser i forbindelse med projektet

- Udførelsesperiode (status, herunder om projektet er afleveret til bygherre).

A.B. Vejen byggeselskab/Bovia forbeholder sig ret til at undersøge de oplyste referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger inden for de seneste 5 år har udført mindst 3 boligbyggerier på min. 3 500 m2 i totalentreprise.

Beskrivelse af ovenstående må maksimalt omfatte 2 sider. Ved beskrivelse af delkriterier skal dette opsættes efter ovenstående pkt. opdeling.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Totalentreprisekontrakten forventes at indeholde en social klausul med praktik- og uddannelseskrav,

hvorefter der skal beskæftiges lærlinge/praktikanter i forbindelse med udførelsen af arbejderne.

Desuden indeholder totalentreprisekontrakten en arbejdsklausul. Klausulernes nærmere vilkår fremgår af

udbudsmaterialet.

Kontrakten baseres på ABT18 med bygherrens tilføjelser og fravigelser.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/04/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning, spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til prækvalifikationsbetingelserne med bilag, som er en del af udbudsmaterialet på Ajour.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud i DK, Erhvervstyrelsen
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@ebst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i istandstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.062