23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-081131
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Spørgsmål

Til
07.03.2021

Anmodning om deltagelse

Til
15.03.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1692-Afd_83_Campus_Katrinebjerg

Udbyder

Boligkontoret Aarhus, Afd. 83

Boligkontoret Aarhus, afd. 83 – Campus Katrinebjerg - ttotalentreprise


Boligkontoret Aarhus, Afd. 83

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligkontoret Aarhus, Afd. 83
CVR-nummer: 30 96 83 01
Postadresse: Brendstrupgårdsvej 7
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Frehr
E-mail: ef@bk-aarhus.dk
Telefon: +45 87393904
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bk-aarhus.dk/forside/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1692-Afd_83_Campus_Katrinebjerg
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Libaugade 1, 1.th
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1692-Afd_83_Campus_Katrinebjerg
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Alment Boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Boligkontoret Aarhus, afd. 83 – Campus Katrinebjerg. Udbud af totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligkontoret Århus (BKÅ) ønsker at udbyde opførelsen af et nyt alment boligbyggeri på Katrinebjerg i Aarhus i totalentreprise. Nærværende udbud sker indenfor rammerne af helhedsplanen for Katrinebjerg. Katrinebjerg er et kvarter i bydelen Christiansbjerg, beliggende i det nordlige Aarhus. BKÅ’s bebyggelse omfatter ca. 70 ungdomsboliger bestående af 1-rums boliger, og yderligere ca. 24 familieboliger til unge voksne bestående af 2-,3- og 4-rums boliger – i alt ca. 4 550 m2 støtteberettiget areal, hvor til der kommer kælderarealer m.v.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 61 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09330000 Solenergi
44100000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder og hermed beslægtede varer
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45262520 Murerarbejde
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71247000 Byggeledelse
71300000 Ingeniørvirksomhed
71317100 Rådgivning i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af brand og eksplosion
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Katrinebjerg i Aarhus

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud omfatter totalentrepriseopgaven hvor entreprisen omfatter opførelsen af et nyt alment boligbyggeri på Katrinebjerg i Aarhus i totalentreprise.

BKÅ’s bebyggelse omfatter ca. 70 ungdomsboliger bestående af 1-rums boliger, og yderligere ca. 24 familieboliger til unge voksne bestående af 2-,3- og 4-rums boliger – i alt ca. 4.550 m2 støtteberettiget areal, hvor til der kommer kælderarealer m.v.

Der er ikke konkurrence på tilbudsprisen, som er fastsat til 77 mio. DKK inklusive moms. (omvendt licitation).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur og funktionalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed og DGNB-certificering / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. nedenfor, og som opfylder egnethedskravene, udvælges de 5 ansøgere, som ud fra hensynet til at skabe en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven.

Ordregiver forventer således at udvælge et felt af ansøgere, som demonstrer erfaring med lignende alment boligbyggeri eller lignende boligbyggeri udført i totalentreprise, og samtidig gerne byggerier der indeholder bæredygtige elementer og/eller certificering indenfor bæredygtighed.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer, med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave, samt den tekniske kapacitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tilbudsgiver skal opmærksom på, at udbuddet ud over de lovgivningsmæssige, herunder planmæssige, rammer er forbundet med mindstekrav angivet i udbudsbetingelserne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse:

- Årsomsætning i de seneste 3 år.

- Egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

- Soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen:

- Ansøgeren skal præstere en årsomsætning på minimum 100 mio. DKK ex. moms i det seneste afsluttede regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

- Ansøgeren skal præstere en egenkapital på minimum 10 mio. DKK ex. moms i det seneste afsluttede regnskabsår.

- Ansøgeren skal præstere en soliditetsgrad på minimum 15 % i det senest afsluttede regnskabsår.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere enheders økonomiske formåen, skal de ovenstående minimumskrav opfyldes af den eller de enheder, som ansøgeren baserer sin egnethed på. Ordregiveren vil i forbindelse med kontraktindgåelsen kræve solidarisk hæftelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen.

Hvis ansøgeren består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de ovenstående krav opfyldes af gruppen som helhed.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der må maks. oplyses 7 referencer på lignende opgaver/projekter som pt er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger mx. 5 år tilbage i tiden.

Referencerne bør indeholde en beskrivelse af:

- Opgavens art og omfang

- Kontraktsum (inkl. alle håndværkerudgifter, byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger, rådgiverudgifter m.v.).

- Ansøgerens rolle (hvilket faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for. I den forbindelse forbeholder ordregiver sig retten til at kontakte den angivne kunde.

- Afleveringsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

- Ansøger/ansøgerteamet skal kunne påvise referencer (dog maksimalt 4 stk.) vedrørende lignende alment boligbyggeri eller lignende boligbyggeri udført i totalentreprise, og samtidig gerne byggerier der indeholder bæredygtige elementer og DGNB certificering. Referencerne må ikke være ældre end 5 år i forhold til byggeriets afleveringstidspunkt.

- Ansøger/ansøgerteamet skal kunne påvise referencer (dog maksimalt 3 stk.) vedrørende arkitektprojektering af lignende boligbyggeri, og samtidig gerne byggerier der indeholder bæredygtige elementer og/eller certificering indenfor bæredygtighed. Referencerne må ikke være ældre end 5 år i forhold til byggeriets afleveringstidspunkt.

- Ansøger/ansøgerteamet skal kunne påvise referencer (dog maksimalt 2 stk.) vedrørende ingeniørprojektering af lignende boligbyggeri, og samtidig gerne byggerier der indeholder bæredygtige elementer og/eller certificering indenfor bæredygtighed. Referencerne må ikke være ældre end 5 år i forhold til byggeriets afleveringstidspunkt.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet og al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://app.byggeprojekt.dk/public/1692-Afd_83_Campus_Katrinebjerg

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 7. marts 2021. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 8. marts 2021 på udbudsportalen, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes. I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill- perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.064