23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-081134
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
16.03.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Aarhus Kommune, Børn og Unge

Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven


Aarhus Kommune, Børn og Unge

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Børn og Unge
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Grøndaldsvej 2, Postboks 4069
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Marie Due Schmidt
E-mail: anmasc@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk/bu
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xampezrxpc
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xampezrxpc
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aarhus Kommune udbyder totalentreprisekontrakt vedr. projektering og opførelse af Ny Skole og Fritidscenter. Byggeriet skal opføres på 2 separate byggefelter, og dermed også 2 forskellige adresser.

På den nordlige byggegrund skal der etableres indskoling, SFO-faciliteter og på den sydlige byggegrund skal der etableres mellemtrin og udskoling inkl. fritidsarealer.

Den nordlige bygning, der skal indeholde indskolingen inkl. SFO, skal opføres som en fuld 4- sporet skole med tilhørende inde- og udefaciliteter, parkeringsplads til biler, cykelparkering samt lege- og læringsfaciliteter.

Den sydlige bygning, der skal indeholde mellemtrin, udskoling samt faciliteter til fritidsdelen, skal opføres som en fuld 3- sporet skole med tilhørende inde- og udefaciliteter, parkeringsplads til biler, cykelparkering og lege- og læringsfaciliteter samt en pædagogisk ledet legeplads.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aarhus Kommune udbyder totalentreprisekontrakt vedr. projektering og opførelse af Ny Skole og Fritidscenter. Byggeriet skal opføres på 2 separate byggefelter, og dermed også 2 forskellige adresser. Der anvendes flere steder i udbudsmaterialet begrebet den nord- og sydlige byggegrund.

Byggeriet på begge grundplaceringer skal ibrugtages til skolestart 2025/2026.

Ny skole og fritidscenter har et særligt fokus på bæredygtighed, som ansøgerne bedes være særlig opmærksomme på.

Aarhus Kommune ønsker med dette udbud at tilknytte en totalentreprenør (et totalentrepriseteam), der kan levere de samlede bygge- og anlægsarbejder og de tilhørende arkitektfaglige, landskabsarkitektfaglige og ingeniørfaglige projekteringsydelser for realisering af projektet.

Opgaven udbydes som udbud med forhandling, jf. udbudslovens § 61–66.

Skolen placeres på følgende matrikler:

- Matrikel 14dq med adresse Trille Lucassens Gade 47B – (nord- og sydlig byggegrund)

- Matrikel 14gm med adresse Karen Blixens Boulevard 51 – (sydlig byggegrund)

- Matrikel 14go med adresse Karen Blixens Boulevard 47C – (sydlig byggegrund)

- Matrikel 14hm med adresse Inger Christensens Gade 31-45 – (nordlig byggegrund).

Den sidste matrikel, der ejes af Aarhus kommune er:

- Matrikel 5aq, som dækker noget af det sydlige byggefelt.

Nærværende udbudsbekendtgørelse samt prækvalifikationsbetingelser indeholder oplysninger om rammerne for afgivelse og vurdering af prækvalifikationsansøgninger.

Der er udarbejdet separate prækvalifikationsbetingelser med tilhørende bilag, hvoraf bilag B.36, B.37 og B.38 - i det omfang det er relevant - skal afleveres i forbindelse med anmodningen om prækvalifikation.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på tidsplan for udbudsforretningen som angivet i UD-4 udbudsbetingelser – tilbudsfasen, afsnit 4.1.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Aarhus Kommune vælge de 4 ansøgere/teams, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Vurdering vil ske på baggrund af de med prækvalifikationsansøgningen modtagne referenceoplysninger.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke 4 ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurdering af de fremsendte referencer vil ordregiver lægge vægt på ansøgers referencer inden for:

- Opførelse af sammenligneligt bygge- og anlægsarbejder

- Arkitektrådgivning

- Landskabsarkitektrådgivning

- Ingeniørrådgivning

- Øvrig rådgivning.

Idet ordregiver herved vil lægge vægt på, om referencen er sammenlignelig med den udbudte opgave i entrepriseform, art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende nybyggeri af skole-, undervisningsbyggeri fritidscenter eller lignende.

Det vil blive tillagt positiv betydning, såfremt ansøgers referencer viser, at ansøger har indsigt i og/eller erfaring med:

- Tidligere samarbejder på tværs af ansøger teamet

- Etablering af inspirerende udearealer til leg og læring

- Indretning af læringsrum, herunder særlige ydelser indenfor indretning af rum til pædagogisk og didaktisk praksis

- Procesledelse i forbindelse med brugerinddragelse, herunder indretning af læringsrum i samarbejde med brugerne

- Byggeri og udearealer med særlig bæredygtighed og klimavenligt fokus, herunder evt. certificering og projektering indenfor klimavenligt byggeri

- Byggeri med sociale klausuler, herunder evt. i udsatte områder

- Byggeri af skoler eller lignede i en bymæssig kontekst.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår

- Omsætning på minimum 450 mio. DKK ekskl. moms i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

- Soliditetsgrad fra det seneste regnskabsår skal være 20. Hvis soliditetsgraden er mellem 15 pct. og 20 pct. kan ansøgeren godkendes, hvis egenkapitalen overstiger den forventede økonomiske ramme jf. afsnit 8 i UD-4 udbudsbetingelser – tilbudsfasen.

- Ved beregning af ansøgers egenkapital og soliditetsgrad kan medtages en ansvarlig lånekapital, såfremt den ansvarlige lånekapital er til rådighed for ansøgeren i en periode på minimum 3,5 år fra kontraktindgåelsestidspunktet.

- Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab), skal mindstekravene som minimum være opfyldt af de parter som ansøger baserer sin formående på.

Det gælder dog ikke, hvis den enhed, som ansøgeren baserer sin kapacitet på, forpligter sig til at foretage et kapitalindskud i ansøgeren eller alternativt stiller en ansvarlig lånekapital til rådighed for ansøger i en periode på 3,5 år, såfremt ansøgeren får kontrakten tildelt, og således at egenkapitalen og soliditetsgraden på tidspunktet for indgåelse af kontrakten opfylder ovennævnte mindstekrav.

Hvis ansøgeren baserer sig på kapitalindskud og/eller ansvarlig lånekapital, der stilles senest på tidspunktet for indgåelse af kontrakten, skal ansøgningen vedlægges en erklæring fra den støttende enhed, der juridisk forpligter den støttende enhed til at foretage kapitalindskuddet / stille den ansvarlige lånekapital til rådighed i en periode på minimum 3,5 år, hvis ansøger får tildelt kontrakten.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer for varetagelse af tidligere lignende opgaver vil imidlertid danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. nærværende prækvalifikationsbetingelser.

Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen (i ESPD-dokumentet) samlet oplyse maksimum 8 (+2) referencer for hele ansøgerteamet. Der anmodes om, at referencerne i videst muligt omfang dokumenterer relevant erfaring, som defineret nedenfor.

Referencerne må maksimum være 5 år gamle regnet fra aflevering (i henhold til ABT/AB) af byggeriet, og referencen skal som minimum være igangværende i projekterings- eller udførelsesfasen.

Det bemærkes, at Aarhus Kommune dermed har fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referencer for tjenesteydelser (arkitektfaglige, landskabsarkitektfaglige og ingeniørfaglige referencer) højst må være 3 år gamle.

Det skyldes, at der efter Aarhus Kommunes opfattelse er et begrænset marked for de efterspurgte referencer, og at det vil kunne føre til en uhensigtsmæssig og usaglig begrænsning af konkurrencen, hvis udbudslovens udgangspunkt opretholdes.

Ansøgerne er berettiget, hvilket anbefales, til at vedlægge en uddybende beskrivelse af referencerne i et særskilt referenceark. Der kan dog alene gives en uddybende beskrivelse af de referencer, der er beskrevet i ESPD'et.

Der anmodes om referencer på følgende måde:

- 2 referencer vedrørende arkitektrådgivning

- 2 referencer vedrørende landskabsarkitektrådgivning

- 2 referencer vedrørende ingeniørrådgivning

- 2 referencer vedrørende opførelsen af sammenlignelige byggeri, som f.eks. total- eller hovedentreprise.

Såfremt ansøger har mulighed for at kunne synliggøre fælles referencer mellem flere deltager i ansøgningsteamet, ønskes dette synliggjort, da tidligere samarbejder vil blive vægtet positivt i forbindelse med udvælgelsen.

Der åbnes dermed op for, at ansøger kan aflevere yderligere 2 referencer med henblik på at synliggøre tidligere eller nuværende samarbejde, som ikke behøver at være fra sammenlignelige byggeri. Det præciseres dog, at denne mulighed, hvor der afleveres 2 ekstra referencer, kun er gældende, såfremt disse 2 ekstra referencer indeholder tidligere eller nuværende samarbejde ellers vil de ikke indgå i vurderingen, sammen med de øvrige 8 referencer, jf. ovenfor.

Dette ændrer dog ikke på, at det samlede antal referencer der vil taget til vurdering, som angivet nedenfor, vil være de 8 første referencer angivet i ESPDér (erne), plus de 2 ekstra referencer, såfremt disse indeholder nuværende eller tidligere samarbejde.

Om muligt opfordres ansøgerne til at synliggøre evt. tidligere samarbejder, gerne på tværs af teamet, samt synliggøre procesforståelsen fra tidligere referencer, som f.eks. bæredygtighed og sociale klausuler i udsatte miljøer samt byplanlægning.

Oplyser ansøger samlet flere end 8 referencer plus de 2 ekstra for samarbejde, og har ansøger i sin ansøgning ikke redegjort for prioriteringen af referencerne, anvender ordregiver følgende procedure for fastlæggelse af, hvilke referencer ordregiver forholder sig til i forbindelse med evalueringen af de indkomne ansøgninger:

Såfremt ansøger angiver referencer i både ESPD og i særskilt referenceark – og der ikke er overensstemmelse imellem disse – vil referencer blive identificeret på baggrund af de 8 første referencer angivet i ESPD'et(erne) og efterfølgende de 2 ekstra for samarbejde.

Se afsnit 5.3.3 "Teknisk og faglig formåen" i UD-3 i sin helhed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT18 med tilføjelser er gældende.

UD-6 Totalentreprisekontrakt med tilhørende bilag.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/04/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/01/2022

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jocobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.063