23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-081135
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
17.03.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1693-Byg33_afd_1_-_Helhedsrenovering_af_Labaek_og_Borchsvej

Udbyder

Byggeforeningen af 1933, ard. 1

Helhedsrenovering af Byg33 afd. 1 Labæk og Borchsvej i Holbæk - totalentreprise


Byggeforeningen af 1933, ard. 1

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Byggeforeningen af 1933, ard. 1
Postadresse: Labæk 32, Borchsvej 9-17
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Gry Mortensen
E-mail: jumo@kubenman.dk
Telefon: +45 61244301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://byg33.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1693-Byg33_afd_1_-_Helhedsrenovering_af_Labaek_og_Borchsvej
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1693-Byg33_afd_1_-_Helhedsrenovering_af_Labaek_og_Borchsvej
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Helhedsrenovering af Byg33 afd 1 Labæk og Borchsvej i Holbæk - totalentrepriseudbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet af totalentreprisekontrakten gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med § § 61-66 i udbudsloven. Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at gennemføre en forhandling og således tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud. Ordregiver kan endvidere udvide antallet af forhandlingsrunder under hensyntagen til de udbudsretlige principper, herunder proportionalitetsprincippet.

Totalentreprisekontrakten angår byggeforeningen af 1933 afd. 1's boliger beliggende Labæk 32 og Borchsvej 9-17 i centrum af Holbæk by.

Labæk er opført i 1961 og Borchsvej i 1945, begge som etagebyggeri. Bebyggelserne bærer præg af tidens tand. Renoveringen foregår i totalentreprise og indeholder, ud over udbedring af bebyggelsernes byggeskader, tiltag, der skal modernisere og fremtidssikre afdelingen. Projektet består af familieboliger, der renoveres med offentlig støtte og er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud angår den forestående renoveringsopgave i byggeforeningen af 1933 afd. 1 boliger beliggende Labæk 32 og Borchsvej 9-17 i centrum af Holbæk by. Afd. 1 består herudover af boliger beliggende på andre adresser. Disse boliger er ikke omfattet af den forestående renovering, der her udbydes. Af helhedsplanen fremgår følgende introduktion til Labæk 32 og Borchsvej 9-17 og den forestående renovering:

”Labæk er opført i 1961 og Borchsvej i 1945, begge som etagebyggeri. Bebyggelserne bærer præg af tidens tand med utidssvarende og nedslidte boliger til følge. Boligerne er desuden plaget af problemer med dårligt indeklima, utætheder, vandskader, skimmelsvamp mv., der er til stor gene for beboerne.”

Ud over udbedring af bebyggelsernes byggeskader indeholder helhedsplanen tiltag, der skal modernisere og fremtidssikre afdelingen.

Projektet består af familieboliger, der renoveres med offentlig støtte og er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger.

Renoveringen omfatter renovering af klimaskærme inkl. udskiftning af vinduer og døre, efterisolering og udskiftning af tag. Hertil omfatter renoveringen fugtisolering og dræn i kælder, skimmelsanering, etablering af balanceret mekanisk ventilation og nye instalationer, samt renovering af kloaksystem. På Labæk laves de 18 boliger til 12 nye tilgængelighedsboliger med elevator. På Borchsvej sammenlægges boliger og laves tilgængelighedsboliger for at skabe et mere varieret boligudbud. I alle boliger etableres nye køkkener og badeværelser. Udearealerne får en opgradering desuden etableres små private haver og altaner på Labæk. Renoveringen sker i totalentreprise.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgavens løsning / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og proces / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

a) Omsætning i DKK: Samlet omsætning for hvert afsluttet regnskabsår.

b) Egenkapital i DKK: Egenkapital for hvert afsluttet regnskabsår.

c) Soliditetsgrad opgjort i procent (Soliditetsgrad = Egenkapital * 100 / Aktiver).

d) Likviditetsgrad opgjort i procent (Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver inkl. varelager * 100 / Kortfristet gæld).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad a) Gennemsnitlig omsætning på mindst 100 mio. DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår

Ad b) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår

Ad c) Soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de seneste 3 regnskabsår

Ad d) Likviditetsgrad på minimum 100 % i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 4 bedste ansøgere: Udvælgelsen sker på baggrund af ansøgernes referencer, idet ordregiver vægter ansøgeres referencer i forhold til deres lighed med den udbudte opgave. Med lighed tænkes særligt på de karakteristika, der er angivet nedenfor.

Der ønskes angivelse af referencer med beskrivelse af de betydeligste lignende byggeopgaver, som ansøger helt eller delvist har udført i de seneste 5 år med angivelse af:

a) Entreprisesum

b) Udførelsesperiode

c) Ansøgers rolle og ydelse

d) Bygherre og kontaktperson hos bygherre

e) Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise)

f) Kort beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives – idet ansøgere opfordres til tillige at skele til oplistningen nedenfor om opgavens karakteristika og ligheder:

— renovering, nybyggeri, ombygning m.v.

— antal kvadratmeter (brutto eller netto)

— type af byggeri f.eks. familieboliger, ældreboliger, etc.

— bebyggelsen tekniske karakter, i form af højt eller lavt, beton eller muret etc., opførelsestidspunkt m.v.

— yderligere oplysninger kan afgives såfremt ansøgeren finder det relevant.

Der må maksimalt angives 5 referencer inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger baserer sig på. Referencer ud over de 5 første vil ikke blive tillagt værdi ved udvælgelsen. Referencer må maksimalt være 5 år gamle. Referencer for byggeri, der er afleveret for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi.

Det er tilladt at vedlægge referencer som bilag til ESPD’et. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider. Fylder en reference mere end 2 A4-sider, vil alene de første 2 sider blive inddraget i bedømmelsen af den pågældende reference.

Ved lignende byggeopgaver forstås byggeopgaver vedrørende (helheds) renovering og almene boliger i totalentreprise med karakteristika som det udbudte byggeri, herunder tænkes særligt på ligheder inden for følgende:

— Ansøgers rolle og evt. underrådgiveres rolle

— Almene eller tilsvarende offentligt støttede familieboliger

— Murstensbyggeri i tilsvarende etager og opførelsesperiode

— Renoverings økonomiske/størrelsesmæssige og tekniske omfang, samt renoveringens tekniske karakter (fagdisipliner m.v.)

— Renovering i og omkring beboede lejemål (fx renovering i beboede opgange).

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT 18 med de præciseringer og fravigelser der følger af aftalegrundlaget. Kontrakten vedrører renovering af almene familieboliger og gennemføres med offentlig støtte og er underkastet den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger. Herudover skal Landsbyggefondens særlige vilkår for skema A-tilsagn opfyldes.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/04/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.062