23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-083396
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.03.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/142badde-fa17-4cda-8edb-d0759dba8522/homepage

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Levering af brøndgods mv


Aarhus Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Vand A/S
CVR-nummer: 32562361
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 34
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Bech Fruergaard
E-mail: trine.bech@aarhusvand.dk
Telefon: +45 22196256
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhusvand.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/142badde-fa17-4cda-8edb-d0759dba8522/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/142badde-fa17-4cda-8edb-d0759dba8522/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/142badde-fa17-4cda-8edb-d0759dba8522/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af brøndgods mv.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af kloakbrøndgods og omfatter levering af dæksler, karme og riste som nedlægges i forbindelse med byggemodninger, kloaksaneringer, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44423750 Kloakdæksler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører levering af kloakbrøndgods og omfatter levering af dæksler, karme og riste som nedlægges i forbindelse med byggemodninger, kloaksaneringer, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Krav til produkt, levering og udførsel m.v. fremgår af bilag 2: kravspecifikationen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed (miljø, CO2) / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2021
Slut: 30/04/2029
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående krav er, hvad der kræves af tilbudsgiver, for at ordregiver vurderer dem egnede til at løfte opgaven. Tilbudsgiver, der ikke overholder nedenstående krav, vil blive vurderet som uegnede til at løfte opgaven.

- Økonomisk og finansiel formåen:

- Årlig årsomsætning: En årlig omsætning på min. 2,5 mio. DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår.

- Finansielle nøgletal:

- Tilbudsgiver skal have haft et positivt resultat i 1 af de seneste 3 regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i 2 af de seneste 3 år.

- Tilbudsgiver skal have haft en soliditetsgrad min. 10 % i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

Egnethedskriterierne udfyldes i ESPD’et.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ovenstående er mindstekrav.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver kan ikke indgå aftale med en tilbudsgiver, der ikke vurderes egnet i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier. Som foreløbig dokumentation for opfyldelse af kriterierne udfyldes ESPD.

Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan ordregiver afvise som ukonditionsmæssige. Alternativt kan ordregiver vælge at indhente supplerende oplysninger.

Ordregiver accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- I ESPD’et angiver en referenceliste over de betydeligste lignende opgaver, tilbudsgiveren har udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der accepteres opgaver fra regnskabsårene 2017-2020.

Referencelisten skal minimum indeholde 3 relevante referencer (levering af brøndgods til virksomhed/forsyning i min. 2 sammenhængende år og med levering på min. 2 forskellige adresser) i relation til produkter og mængde. Lignende mængder er af ordregiver fastsat til at have en værdi på minimum 1,7 mio. DKK ekskl. moms.

Referencerne skal omhandle levering af støbegods og følgende skal oplyses:

- Ordregiver og kontaktperson ved denne

- Tidspunktet for udførelsen af referencen

- Kort beskrivelse af opgavens omfang, herunder mængden af støbegods, varighed, kontraktsum samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ovenstående er mindstekrav.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til tilbudsgiver, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske samt de frivillige udelukkelsesgrunde i forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 80, jf. udbudsdirektivets art. 57 (jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1, vil det være udbudslovens § § 135-137, der finder anvendelse), jf. afsnit 5 i udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver skal indsende en udfyldt ESPD.

Tilbuddet skal afleveres via linket »Elektronisk adgang til information« i afsnit I.1) i denne udbudsbekendtgørelse. Tilbud som ikke er afleveret igennem Ethics via føromtalte link eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret.

Ark 4.1 og 4.2 på bilag 1: Tilbudsliste skal udfyldes af tilbudsgiver og afleveres som en del af tilbuddet. Hvis skemaet ikke er udfyldt, er tilbuddet ukonditionsmæssigt.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Informationen fremgår af udkast til rammeaftale afsnit 12.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Dog indeholder kontrakten et krav om overholdelse af etik og socialt ansvar samt krav til arbejdsmiljø.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/08/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/03/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Samtlige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-137 finder anvendelse i nærværende udbud.

Til dokumentation for overholdelse af mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

— Dokumentation ift. udelukkelsesgrunde: En serviceattest som er maksimum 6 måneder gammel (regnet fra tilbudsfristen).

— Dokumentation ift. økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for

de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor

tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert

andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.

— Dokumentation ift. teknisk og/eller faglig kapacitet: Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig

dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.063