23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 035-086964
Offentliggjort
19.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.03.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/134511133.aspx

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Brandsikringsanlæg - vedligehold, serviceeftersyn, installation og udskiftning


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rawand Sabir
E-mail: l80j@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.kk.dk/udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/134511133.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/134511133.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Brandsikringsanlæg - vedligehold, serviceeftersyn, installation og udskiftning

 

Sagsnr.: 2020-0047762
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50413200 Reparation og vedligeholdelse af brandslukningsanlæg
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indgå rammeaftale vedrørende løbende vedligehold, lovpligtigt serviceeftersyn og udskiftning af eksisterende brandtekniske installationer samt indkøb af nye brandtekniske installationer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 110 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31625000 Tyverialarmer og brandalarmer
31625100 Branddetektionssystemer
31625200 Brandalarmsystemer
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
35110000 Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr
35111400 Udstyr til brandflugtveje
44482000 Brandbeskyttelsesanordninger
45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg
45312100 Installation af brandalarmsystem
45343200 Installation af brandslukningsanlæg
75251110 Brandforebyggelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Kommune søger en entreprenør til indgåelse af rammeaftale om vedligehold, serviceeftersyn, installation og udskiftning af brandtekniske anlæg.

Pr. 1. januar 2021 er ansvaret for samtlige af ordregivers brandsikringsanlæg centraliseret i Københavns ejendomme og indkøb, som er en afdeling under Økonomiforvaltningen. Tidligere har ansvaret for hvert brandsikringsanlæg været placeret i forskellige forvaltninger og afdelinger. Derfor søger ordregiver en entreprenør som både kan varetage ovenfor nævnte opgaver og derudover bidrage med indsamling og registrering af anlægsdata for løbende at ensrette og optimere anlægsporteføljen.

Der skal afgives tilbud på følgende:

1) Serviceeftersyn på lokationer hvor areal, anlægstype og/ eller centraltype er kendt på forhånd.

2) Serviceeftersyn på øvrige lokationer som tilsluttes aftalen på et senere tidspunkt. Prisen baseres på m2 basis.

3) Vedligehold og reparationer herunder komponenter.

4)Udskiftning og nye installationer af flere forskellige typer af brandsikringsanlæg.

Dog er følgende undtaget fra aftalen:

- Service og vedligehold på ABDL

- Samt nye installationer ved nybyggeri og hovedentrepriser, hvor brandsikring er omfattet af en samlet entrepriseløsning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Effektivisering af samlet anlægsportefølje / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Grønne køretøjer / Vægtning: 6 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service, vedligehold og reparation af eksisterende anlægsportefølje / Vægtning: 14 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 110 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Omsætning

- Erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 20 mio. DKK (ekskl. moms).

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 mio. DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Krav om referencer

- Krav om teknikkere

- Krav om kvalitetssikringsstandard.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Tilbudsgiver skal have gennemført lovpligtigt serviceeftersyn på minimum 100 ABA centraler i de seneste 3 år. De seneste 3 år regnes tilbage fra tilbudsfristens dato. Tilbudsgiver skal indsende referencer på kunder som tilbudsgiver har foretaget lovpligtigt serviceeftersyn af ABA centraler for. Listen skal indeholde navn på kunden, kontaktperson og antal ABA centraler, som har fået foretaget serviceeftersyn af tilbudsgiver.

— Tilbudsgiver skal have præsteret at installere minimum 20 nyinstallationer eller totalrenoveringer af ABA anlæg i en periode af 12 sammenhængende måneder inden for de seneste 3 år. De seneste 3 år regnes tilbage fra tilbudsfristens dato. Tilbudsgiver skal indsende referencer på 20 ABA installationer, herunder navn, kontaktperson og adresse for de pågældende ABA installationer.

— ABA tekniker med certifikat for installation af de 3 tilbudte ABA centraler i bilag 1 - tekniske specifikationer afsnit 5 krav 5.10.1.

— ABA tekniker med certifikat til udførsel af serviceeftersyn på følgende ABA centraltyper som beskrevet i bilag 1 - -ekniske specifikationer afsnit 4 krav 4.1.7:

O 232.185 Esser 8000

O 232.218 MX-4000

O 232.234 FX-system.

Tilbudsgiver skal være ISO 9001 certificeret.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul om løn- og arbejdstagerforhold. Kontrakten indeholder et CSR-bilag.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/03/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

2025

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 136 finder anvendelse. Derudover benyttes § 137 stk. 1 nr. 1, 2, 3 og 7.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/02/2021

Send til en kollega

0.079