23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 036-089066
Offentliggjort
22.02.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
23.03.2021 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=flloqapavx

Udbyder

Boligselskabet Farumsødal

Udvidelse af plejecenter Lillevang


Boligselskabet Farumsødal

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Farumsødal
CVR-nummer: 14811281
Postadresse: Oldenburg Alle 3
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Wulff Iversen
E-mail: mwi@mangor-nagel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.domea.dk/organisationer/boligselskabet-farumsoedal/sider/default.aspx
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
CVR-nummer: 29188327
Postadresse: Stiager 2
By: Værløse
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 3500
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Wulff Iversen
E-mail: mwi@mangor-nagel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.furesoe.dk/om-kommunen/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=flloqapavx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af udvidelse af plejecenter Lillevang

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Furesø Kommune har besluttet at plejecenter Lillevang skal udvides med flere boliger. Desuden er det med udvidelsen et ønske at forbedre funktionen af de eksisterende boliger med henblik på bedre udnyttelse af ressourrcer, flere hænder nærmere borgerne, og bedre forhold for både personalet og beboerne.

Mangor & Nagel Arkitekter har i samarbejde med Dominia Rådgivende Ingeniører udarbejdet et dispositionsforslag for hvordan Lillevang skal udvides.

Det udbudte projekt omfatter en udvidelse med 55 boliger med tilhørende landskab, hvoraf 16 boliger lægges som udvidelse af eksisterende bo-klynger nr. 3 og 4, og 39 boliger udføres inde i ellipsen i 2 etager. Det forventes at om-, til- og nybygning står færdigt i 2023, enkelte etaper evt. tidligere. Nybyggeriet skal DGNB-certificeres til mindst sølv som er mindste certificeringsordning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 81 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Farum

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Grunden ligger i udkanten af Farum på Lillevænget.

Det eksisterende plejecenter Lillevang er bygget i 1998 som plejeboliger med tilhørende aktivitetscenter.

Plejecentret består i dag af 96 plejeboliger, en særlig boenhed og et aktivitetscenter. Bygningsanlægget er disponeret med 4 fritliggende bo-klynger og aktivitetscenter omkring en pergola udformet som en stor ellipse. Bygningerne i en etage ligger med tæt tilknytning til landskabet og naturen. Mod Lillevangsvej er tilkøbt et areal som skal bruges til parkeringsanlæg.

Det udbudte projekt omfatter en udvidelse med 55 boliger med tilhørende landskab, hvoraf 16 boliger lægges som udvidelse af eksisterende bo-klynger nr. 3 og 4, og 39 boliger udføres inde i ellipsen i 2 etager. Det forventes at om-, til- og nybygning står færdigt i 2023, enkelte etaper evt. tidligere. Nybyggeriet skal DGNB-certificeres til mindst sølv som er mindste certificeringsordning.

Totalentreprisen omfatter samtlige arbejder og ydelser i henhold til udbudsmaterialets specifikationer. Projektet er beskrevet i udbudsmaterialet og er gennemarbejdet med bygherre for fastlæggelse af funktioner, arealer og planudformningen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 5 ansøgninger om prækvalifikation, der er egnede til at udføre opgaven, vil ordregiver udvælge 5 ansøgere på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

Ved bedømmelsen vægtes relevansen af referencerne i forhold til den udbudte opgave, med særlig vægt på følgende:

a) Referencerne angår byggeri udført i mindst 2 fulde etager

b) Referencerne angår brandmæssigt komplekst byggeri (anvendelseskategori 6), f.eks. plejeboliger, plejehjem, vuggestuer eller børnehaver

c) Referencerne indeholder tekniske og arkitektoniske løsninger der er sammenlignelige med det udbudte, herunder f.eks. støtteskematik og arealfordelingskompleksitet.

d) Referencer med fokus på bæredygtighedsaspekter, gerne DGNB-certificering.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbudsmaterialet indeholder følgende optioner:

1) Etablering af ekstra p-pladser, 1 260m2

2) Genetablering af kolonihavehus

3) Etablering af låger og port for demenssikring

4) Opsætning af el-ladestander på hovedparkeringspladsen

5) Fjernvarmeledning fra aktivitetshuset til Boklynger.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD´et skal indeholde følgende oplysninger til brug bedømmelsen af ansøgerens økonomiske egnethed:

a) Oplysninger om ansøgers egenkapital, nettoomsætning og soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Har ansøgeren eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive de i afsnit 5.5 pkt. a nævnte oplysninger for de år, hvor ansøgeren har aflagt regnskab.

Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt regnskab, skal ansøgeren indsende revisorattesterede oplysninger om de efterspurgte nøgletal på et tidspunkt, der ikke ligger senere end 3 måneder før tidspunktet for ansøgningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under aftalen, er det et krav, at:

a) ansøgers egenkapital ifølge seneste afsluttede årsregnskab udgør mindst 7 mio. DKK.

b) ansøgers gennemsnitlige nettoomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår udgør mindst 50 mio. DKK og

c) ansøgers soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår er mindst 10 pct.

Hvis ansøger støtter sig på andre enheder, eller hvis ansøger udgør et konsortium, er det sammenslutningen af deltagere, der skal opfylde kravene samlet.

Støttende enheder skal udfylde særskilt ESPD, der skal være underskrevet af den støttende enhed.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD´et skal indeholde følgende oplysninger til brug for udvælgelsen.

a) Op til 5 referencer på løsninger af tilsvarende opgaver, afleveret inden for de seneste 5 år. Ved betegnelsen ”tilsvarende opgaver”, henvises der til kriterierne for bedømmelsen af referencerne angivet i afsnit 5.8.2.

Ansøgeren kan vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument.

Følgende oplysninger skal angives for hver reference:

i) Navn på bygherre og kontaktperson

ii) Opførelsestidspunkt

iii) Entrepriseform

iv) Entreprisesum.

Hvis referencen angår bebyggelse med blandet anvendelse, f.eks. boliger og erhverv, angives entreprisesummen for den del af bebyggelsen, der er boliger. Hvis entreprisesummen for boligbebyggelsen ikke har været opgjort særskilt, må ansøger anslå den ud fra sit bedste skøn.

v) Kort projektbeskrivelse

vi) Ansøgers rolle og ansvar i projektet

vii) Det samlede byggeris fysiske udformning i form af højde (antal etageplaner) og bruttokvadratmeter. Hvis referencen angår bebyggelse med blandet anvendelse, f.eks. boliger og erhverv, angives bruttokvadratmeter tillige for den del af bebyggelsen, der er boliger.

viii) Geografisk placering

ix) Bebyggelsens art i form af f.eks. erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri, ungdomsboliger, plejeboliger, familieboliger eller en kombination af disse.

Boligselskabet Farumsødal forbeholder sig retten til at kontakte bygherren angivet i referencerne og bede om uddybende oplysninger.

Hver reference må højest fylde 2 A4-sider. Fylder en reference mere end to A4-sider, medtages kun de første 2 sider.

Referencerne må ikke være ældre end 5 år, hvilket vil sige, at der ikke må være afholdt afleveringsforretning på byggeriet for mere end 5 år siden.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige tekniske/faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren fremlægger referencer til dokumentation af erfaring, der opfylder følgende krav.

Krav til dokumentation for faglig kompetence hos totalentreprenør:

- Mindst 2 referencer til dokumentation for erfaring med nybyggeri i totalentreprise med en entreprisesum på mindst 30 mio. DKK, heraf mindst én for boliger.

Krav til dokumentation for faglig kompetence hos totalentreprenørens rådgivere.

- Mindst 2 referencer til dokumentation for erfaring med rådgivning og projektering af nybyggeri, heraf mindst én for boliger i anvendelseskategori 6 (plejeboliger o.l.).

Ansøgeren kan højest aflevere 5 referencer for hhv. totalentreprise og rådgivning, som dokumenterer erfaring med ovenstående forhold. Samme reference kan omfatte begge ovenstående forhold, eksempelvis ved tidligere samarbejder mellem totalentreprenøren og rådgiverne, men begge forhold skal være dækket via de maksimalt 5 referencer, der kan afgives i alt.

Vedlægger ansøgeren mere end 5 referencer, medtages alene de 5 første referencer ved vurderingen af ansøgningen.

Hvis ansøger støtter sig på andre enheder, eller hvis ansøger udgør et konsortium, skal der samlet indsendes maksimalt 4 referencer dækkende ovenstående krav.

Støttende enheder skal udfylde særskilt ESPD, der skal være underskrevet af den støttende enhed.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/03/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/03/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgning om prækvalifikation skal ske ved indsendelse af ESPD-dokumentet. En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136.

Udbudsproceduren gennemføres ved brug af iBinder. Al kommunikation skal foregå via iBinder, og ansøgninger og tilbud kan alene afleveres via iBinder.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter at ordregiver har underrettet ansøgerne om resultatet af prækvalifikationen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2021

Send til en kollega

0.063