23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 056-140790
Offentliggjort
22.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.04.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/152088431.aspx

Udbyder

Syddansk Universitet

Opdateringer

Annullering
(07.05.2021)

Indkøb af laboratorieinventar


Syddansk Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Syddansk Universitet
CVR-nummer: 29283958
Postadresse: Udbudskontoret
By: Odense M
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5230
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Andersen
E-mail: bian@sdu.dk
Telefon: +45 65504638
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/152088431.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.sdu.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SDU
By: Odense M
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: bian@sdu.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sdu.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/152088431.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/152088431.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af laboratorieinventar

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39180000 Laboratoriemøbler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører en rammeaftale på køb af laboratorieinventar til SDU (Syddansk Universitet) og DTU (Danmarks Teknisk Universitet). Indkøb af laboratorieinventar vil som udgangspunkt blive foretaget i forbindelse med smårenoveringer, reparationer og projekter, eller hvor en ny forsker kommer til universitetet eller et nyt laboratorie, og har behov for nye møbler til udførelse af sit daglige arbejde.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kære tilbudsgivere

Udbuddet vedrører en rammeaftale på køb af laboratorieinventar til SDU og DTU. Indkøb af laboratorieinventar vil som udgangspunkt blive foretaget i forbindelse med smårenoveringer, reparationer og projekter, eller hvor en ny forsker kommer til universitetet eller et nyt laboratorie, og har behov for nye møbler til udførelse af sit daglige arbejde.

Ordregiver ønsker at indgå parallelle rammeaftaler med 3 laboratoriemøbelleverandører.

Hvis du/I ønsker at få uddybet formaliteter i forhold til tilbudsafgivelse, kan du/I skrive til mig igennem Mercell på: bian@sdu.dk så vil jeg afholde et Teamsmøde i uge 12.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen gælder i 2 år fra rammeaftalens forventede ikrafttræden pr. 1. juni 2021 og indtil 31. maj 2023. Ordregiver kan med et skriftligt varsel til leverandøren på 3 mdr. forlænge kontraktperioden med yderligere op til 2 x 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
Non empty span 2-->II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ingen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ingen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ingen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Minimum 3 referencer på leverancer udført i perioden 2018-2020 fra sammenlignelige kontrakter. Med sammenlignelig anses levering af diverse laboratoriemøbler til:

- Geografisk dækkende (viser levering i hele Danmark, dvs. både Jylland, Fyn og Sjælland)

- Årlig leveranceværdi på min. 1 mio. DKK (i alt pr. år ikke pr. leverance)

- Omfatte levering af laboratoriemøbler.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tage kontakt til de nævnte referencer, hvis dette skønnes nødvendigt, hvorfor tilbudsgiver skal påføre firmanavn og navn og kontaktoplysninger.

Det må gerne være referencer fra andre universiteter, men også fra det private marked.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Årlig leveranceværdi på min. 1 mio. DKK (i alt pr. år ikke pr. leverance).

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/04/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/03/2021

Send til en kollega

0.063