23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 077-195934
Offentliggjort
21.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
18.05.2021 Kl. 08:00

Addresse
https://www.projectweb.dk

Udbyder

Faaborg-Midtfyn Kommune

Fremtidens Forstad etape 2 - Bymidten


Faaborg-Midtfyn Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
Postadresse: Tinghøj Allé 2
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Pilemae Snitkjær
E-mail: asnit@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FFV Spildevand A/S
Postadresse: Korsvangen 6A
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Koue Rasmussen
E-mail: miras@ffv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ffv.dk</div>
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.projectweb.dk/Public/DA/1434/4e99b9b0-b524-4d6a-a245-aa250e6e9121
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
Postadresse: Englandsgade 25
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5100
Land: Danmark
Kontaktperson: Jes Kromann Bak
E-mail: jkb@ramboll.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.projectweb.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Anlægsarbejder og vejanlæg

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fremtidens Forstad etape 2 - Bymidten

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Tilbudsindhentningen vedrører udbud af hovedentreprisekontrakten i forbindelse med etableringen af den 2. etape af Fremtidens Forstad (Bymidten). Opgaven udbydes af Faaborg-Midtfyn kommune og FFV Spildevand A/S som ét samlet udbud.

Anden del af Fremtidens Forstad vedrører bymidten i Årslev som bygges om med bl.a. ny infrastruktur, idrætsområde, parkering, grønne områder mv. Området ved Bøgehøjskolen, Årslev-hallen, Polymeren og indkøbsområdet gennemgår store ændringer de kommende år i forbindelse med virkeliggørelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes plan for Fremtidens Forstad.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45233100 Byggearbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Årslev

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud består af 3 delområder hvor følgende elementer er indeholdt:

- Infrastruktur: ombygning af 2 eksisterende kryds ved henholdsvis Overvejen og Stationsvej, omlægning af Bøgehøjvej, etablering af stier, fortove, buslomme, ”Kys og Kør” arealer

- Parkeringsplads ved hallen

- Byfælleden: Idrætsområde til brug for borgere, hallen og skolen

- Byparken: Grønt område, hvor der anlægges regnvandsbassin, fodboldbane, stisystem, træbro, legeplads

- Regn- og spildevandsprojekt for området.

Der kan forventes følgende overordnede mængder:

— Anlæg af ny vej med fortov og sti: ca. 400 meter

— Etablering af forsat kryds med krydsningshelle for cyklister

— Ombygning af eksisterende T-kryds med svingbane og krydsningshelle

— Etablering af supercykelsti – ca. 500 meter

— Etablering af parkeringsplads – ca. 2 600 m2

— Levering og udlægning af ca. 4 000 m3 bundsand og ca. 2 300 m3 stabilt grus

— Levering og udlægning af ca. 4 000 m2 betonbelægningsfliser og 2 000 tons asfalt.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV'er / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og Bæredygtighed / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver påregner at prækvalificere op til 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil ordregiver foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af de afleverede referencer.

I vurderingen af referencerne vil ordregiver lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af grønne og rekreative områder i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør.

b) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af aktivitetsområder med aktivitetsinventar og boldbaner i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør.

c) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af regn- og spildevandsarbejder inklusiv bassiner i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør.

d) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med vejanlæg i byområder i hovedentreprise, hvor ansøger har haft rollen som hovedentreprenør.

e) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til type, entreprisesum og omfang.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de seneste 3 disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- Samlede årsomsætning

- Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Samlede årsomsætning:

Mindstekrav: Ansøgers samlede årsomsætning skal i de seneste 3 disponible regnskabsår være mindst 100 mio. DKK pr. år

Egenkapital:

Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes som led i sin ansøgning om prækvalifikation udvælge referencer med henblik på at opstille de for den udbudte opgave mest betydelige gennemførte eller igangværende opgaver, som ansøger har udført i hovedentreprise inden for de seneste 5 år.

Med sammenlignelige forstås referencer fra projekter vedrørende:

- Arbejde med grønne områder

- Arbejde med vejanlæg i byområder

- Brolægningsarbejder

- Arbejde med spildevands/regnvandsledninger i byområder og regnvandsbassiner.

Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:

- Beskrivelse af projektet som helhed

- Beskrivelse af ansøgers ydelser

- Entrepriseform

- Samarbejdsform

- Bygherre

- Udførelsestidspunkt (start og (forventet) AB-afleveringstidspunkt)

- Projektets samlede entreprisesum.

Manglende oplysninger fører således ikke nødvendigvis til ukonditionsmæssighed (jf. dog det opstillede mindstekrav for referencer), men vil kunne komme ansøger til skade i forbindelse med vurderingen.

Ansøger bør samlet (dvs. både hovedentreprenør og evt. underentreprenører) maksimalt vedlægge 5 referencer. Hvis der fremsendes/beskrives flere end 5 referencer lægges der alene vægt på de 5 først angivne referencer. Referencer for ikke- vundne/opgaver/projekter vil ikke blive taget i betragtning. Det er tilladt for ansøgerne at vedlægge referencerne som bilag til ESPD-dokumentet, og dermed at henvise til disse bilag.

Bygherre forventer ikke, at en reference fylder mere end 2 A4-sider. Fylder referencerne mere end 2 sider, lægges der alene vægt på de første 2 sider.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal vedlægge mindst 1 reference af sammenlignelig karakter udført i hovedentreprise på en værdi af min. 20 mio. ekskl. moms. Referencerne må gerne være igangværende projekter.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er vedlagt kontraktudkast i udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/05/2021
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation:

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikations- og udbudsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via www.projectweb.dk

Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via www.projectweb.dk

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation udfylde ESPD, hvori ansøger erklærer sig om følgende:

i) at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135-136 og de tilvalgte frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 stk. 1 nr. 2 og 7.

ii) at ansøger/tilbudsgiveren opfylder de minimumskrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Oplysninger om egenkapital oplyses under "Finansielle nøgletal".

Referencer angives i ESPD eller der henvises til separat referenceliste. Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via www.projectweb.dk

Vejledning til udfyldelse findes på www.bedreudbud.dk samt på www.projectweb.dk

— Hvis ansøger baserer sig på en anden enheds økonomiske/finansielle og/eller tekniske/faglige kapacitet

skal der afleveres særskilt ESPD for denne enhed, ligesom der skal afleveres støtteerklæring herom, jf.

prækvalifikationsbetingelserne. I det omfang en ansøger baserer sig på en anden enheds økonomiske/

finansielle formåen, så skal denne enhed underkaste sig solidarisk ansvar og hæftelse.

— Hvis ansøger er en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) skal der afleveres særskilte ESPD'er for alle deltagende virksomheder i sammenslutningen, ligesom der skal afleveres konsortieerklæring, hvor de deltagende enheder underkaster sig solidarisk ansvar og hæftelse samt udpeger en fælles befuldm&aelig;gtiget, jf. prækvalifikations- og udbudsbetingelserne.

De prækvalificerede tilbudsgiver skal fremsende endelig dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD-en er korrekte. For danske virksomheder sker dette ved fremsendelse af en serviceattest. Serviceattesten må max. være 6 måneder regnet fra ansøgningstidspunktet. For udenlandske virksomheder sker dette ved at fremsende relevant dokumentation fra det pågældende land.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretning er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende. Nærmere information om klageproceduren kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2021

Send til en kollega

0.05