23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 077-196551
Offentliggjort
21.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.05.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f3f3ad2a-7cea-4212-b07a-59196380408a/homepage

Udbyder

Esbjerg Kommune

Opdateringer

Rettelse
(27.04.2021)

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:I betingelser for åbning af bud er indsat forkert dato.
I stedet for:
Dato: 17-05-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 18-05-2021
Time: 12:00

Rettelse
(17.05.2021)

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 18-05-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 19-05-2021
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen er ændret grundet indkomne spørgsmål i 6-dagsfristen.

Udbud af værktøj og tilbehør til jern og metal


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Knudsen
E-mail: alikn@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161443
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f3f3ad2a-7cea-4212-b07a-59196380408a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f3f3ad2a-7cea-4212-b07a-59196380408a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f3f3ad2a-7cea-4212-b07a-59196380408a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af værktøj og tilbehør til jern og metal

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af værktøj og tilbehør til jern og metal til samtlige ordregivers enheder og institutioner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44510000 Værktøj
44511000 Håndværktøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører levering af værktøj og tilbehør til jern og metal til samtlige ordregivers enheder og institutioner.

Undtaget fra udbuddet er køb og leje af større entreprenørværktøj og -maskiner, kraftigt motorværktøj med høj effekt, kemiprodukter, værnemidler, haveredskaber, da disse er omfattet af andre aftaler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det årlige forbrug forventes at være 370 000 DKK, men aftalen kan rumme yderligere 20 %.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver give oplysninger om følgende:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i %

- Tilbudsgivers egenkapital.

Dokumentation:

Den tilbudsgiver som påtænkes tildeling af rammeaftalen skal på anmodning fremsende seneste revisorgodkendt årsregnskab.

Bemærk:

Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver konsortiedeltager i særskilte ESPD'er.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder og det skal specificeres, hvor tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Tilbudsgivere, som beror sig på andre virksomheders kapacitet, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. Støttende enheder skal ligeledes udfylde ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- En positiv soliditetsgrad på minimum 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår

- og en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive 3 referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste sammenlignelige leverancer ikke ældre end 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

Dokumentation:

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Bemærk:

Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver konsortiedeltager i særskilte ESPD'er.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders teknisk og/eller faglig formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder og det skal specificeres, hvor tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Tilbudsgivere, som beror sig på andre virksomheders kapacitet, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. Støttende enheder skal ligeledes udfylde ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindst én af referencerne skal være en større virksomhed/kommune med løbende leverancer og med en omsætning svarende til den delaftale der afgives tilbud på.

Referencen skal indeholde:

- Beskrivelse af leverancen, beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/05/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres via udbudsplatformen Ethics.dk, hvor ESPD-løsningen er integreret.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, eller en af de i ESPD'et anførte frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, der maksimalt er udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2021

Send til en kollega

0.078